Krasopis – naučte se psát krásně

krasopis obálka

Nyní píše­me na klá­ves­ni­ci počí­ta­če, dří­ve se psa­lo na stro­ji. Ještě před­tím to bylo perem, kte­ré se namá­če­lo v kala­má­ři. Myslím si, že je moc důle­ži­té, jak píše­me. Dnešní uspě­cha­ná, pře­tech­ni­zo­va­ná doba spí­še psa­né­mu pís­mu nepře­je. Píšeme na počí­ta­či, vzka­zy přes soci­ál­ní sítě, vytrá­cí se kouz­lo psa­né­ho tex­tu, tak jako dří­ve v dopi­sech. Milostná kore­spon­den­ce na krás­ném dopis­ním papí­ře je již minu­los­tí. 

Dříve kali­gra­fie ozna­čo­va­la umě­lec­kou for­mu kra­so­pi­su. Krasopis byl základ­ní výba­vou vzdě­la­né­ho člo­vě­ka a umět úhled­ně psát byla běž­ná doved­nost, kte­rá se uči­la ve ško­le. Kaligrafie však před­sta­vo­va­la vyš­ší for­mu ruč­ní­ho psa­ní, ale jis­té­ho duchov­ní­ho roz­mě­ru, což je typic­ké pro umě­ní. Rukopis vypo­ví­dal o člo­vě­ku, do jaké soci­ál­ní vrst­vy pat­ří. Dnes jsou to pře­de­vším diplo­my, deko­ra­tiv­ní orna­men­ty. Kaligrafii lze tré­no­vat, jem­né pohy­by ruky i prs­tů. Vhodné je mít své mís­to pro psa­ní, mož­nost si to tam nechat, kdy­ko­li pokra­čo­vat. Nesmírně důle­ži­tý je výběr psa­cí­ho náči­ní.

Krasopis je pro­jev pří­ro­dy, pro­ces, v němž je klí­čo­vý pohyb. Je pří­stup­ná všem. Je plná jino­ta­jů, má hlu­bo­ký roz­měr, je o něčem, co nás pře­sa­hu­je.

Hned na začát­ku kni­hy je něco málo z his­to­rie kali­gra­fie, co to kali­gra­fie vlast­ně je a zna­me­ná, dále základ­ní sty­ly a tech­ni­ky psa­ní. Předlohy a prázd­né lin­ky slou­ží k tré­no­vá­ní kra­so­pi­su. Lze si je zdar­ma stáh­nout na strán­kách autor­ky nebo vyda­va­tel­ství Grada.

Co je vlast­ně kali­gra­fie? Je to záznam dění v hmot­ném svě­tě. Je to pohyb. Je to pro­ces.

Knihu o kra­so­pi­su držím v ruce popr­vé v živo­tě a nikdy jsem se s ní nese­tka­la. Na inter­ne­tu jsem nedáv­no obje­vi­la nabíd­ku na kurz kali­gra­fie. Bohužel je již plně obsa­zen. Krasopis mě oprav­du nadchl. Líbí se mě ty kru­cán­ky i jak se pís­me­na napo­ju­jí na sebe. Často si vzpo­me­nu na svou babič­ku, kte­rá ote­vře­la svou sta­rou skříň, vytáh­la krás­né ruko­pi­sy své­ho dědeč­ka a spo­leč­ně s ní jsem si je pro­hlí­že­la.

Vezměte si papír, pero, před­lo­hy a pusť­te se do psa­ní. „Kaligrafie je neko­neč­ný svět s neko­neč­ný­mi mož­nost­mi.“

„Rafinovaná pod­sta­ta čáry napo­ví­dá, proč začá­teč­nic­ké tahy mož­ná nevy­pa­da­jí zpr­vu ele­gant­ně či živě.“

Autor: Nikola Klanicová

Ilustrace: Václav Šípoš

Vydáno: 2017, Grada, Praha

Počet stran: 120

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-0538-0

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi15. října 2018 Pečujte o svůj vztah … dokud se ještě máte rádi Běžně pečujeme o své zdraví, chodíme na preventivní prohlídky. V každodenním shonu ale zapomínáme na partnerství, že i o ně musíme pečovat. Stolen Due je psycholog a ředitel dánského […]
  • Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody22. srpna 2018 Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. […]
  • Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj2. října 2018 Logopedická cvičení pro předškoláky – vyprávěj, maluj, ukazuj Do rukou se mě dostává novinka od autorky Ivany Novotné Logopedická cvičení pro předškoláky. Zábavná a hravá cvičení k procvičování  výslovnosti daných hlásek, které ocení učitelky […]
  • Hry a aktivity pro zkoumání emocí – skvělá příručka pro všechny učitele7. srpna 2018 Hry a aktivity pro zkoumání emocí – skvělá příručka pro všechny učitele Dnešní uspěchaná doba s sebou nese řadu patologických jevů, jako je šikana, potloukání se po ulici, či účast v partách s asociálním chováním. Týká se to čím dál mladších dětí, nejen […]
  • Stromy – příroda do kapsy2. srpna 2018 Stromy – příroda do kapsy Hledáte zajímavou zábavu pro své děti? Jste milovníci přírody a chcete se dozvědět vše o stromech? Mini encyklopedie Stromy – příroda do kapsy vás zajisté potěší. O čem kniha […]
  • Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z18. března 2019 Říkanky pro upevnění hlásek C, S, Z Ve své praxi učitelky mateřské školy se setkávám čím dál častěji s dětmi, které trpí mnohočetnými dyslaliemi nebo nemluví vůbec. Proč dnešní děti mluví hůře? Motorika mluvidel souvisí s […]
  • S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava31. srpna 2018 S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava Pokud nevíte, jak precizně vymýšlet příběhy a postavy, jak pracovat se svými vlastními nápady, zcela určitě vám přijde vhod tato kniha od bratrů McLeodových, jež vás všechno zábavnou […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů.3. září 2018 S přírodou pro děti poznejte zábavnou formou 85 zajímavých druhů stromů. V knize čtenář nalezne 85 nejčastěji se vyskytujících tuzemských stromů a keřů, jež může naleznout kdekoliv při svých toulkách přírodou. Na stránkách této příručky objeví, jak krásné […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *