JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema je dal­ším pohád­ko­vým vyprá­vě­ním od auto­ra „Nekonečného pří­bě­hu“, kte­rý se urči­tě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se sku­teč­ně na co těšit, pro­to­že tenhle pří­běh pro­cvi­čí nejen dět­skou fan­ta­zii, ale pod­ní­tí i buj­nou před­sta­vi­vost na plné obrát­ky.

Začátek pří­bě­hu se ode­hrá­vá v malém ost­rov­ním krá­lov­ství jmé­nem Jasmánie leží­cí upro­střed niče­ho. V této zemi žije jen pou­há hrst­ka oby­va­tel, sto­jí jen jeden domek a jeden hrad, a ces­tu mezi nimi spo­ju­je jedi­ná želez­ni­ce s jedi­nou par­ní loko­mo­ti­vou. Jak podi­vu­hod­né!

Tomuto zvlášt­ní­mu a veli­ce nevšed­ní­mu krá­lov­ství poklid­ně vlád­ne král Alfons Tříčtvrtěnadvanáct. Jednoho dne se však na ost­rov omy­lem zatou­lal malý, poš­tov­ní balí­ček se zvlášt­ní adre­sou, jež nepří­mo záro­veň sdě­lu­je i nesdě­lu­je kon­krét­ní mís­to doru­če­ní. Vrátit ane­bo nevrá­tit? Toť otáz­ka!

A co vlast­ně bylo zaba­le­né v onom taju­pl­ném balíč­ku? Jedno malé, bez­bran­né nemluv­ně, kte­ré si míst­ní oby­va­te­lé osvo­ji­li a pří­znač­ně pojme­no­va­li Jim Knoflík.

Z drob­né­ho mimin­ka brzy vyros­tl malý klu­či­na čer­né ple­ti, a stej­ně jako kaž­dý jiný malý kluk, i on měl své klu­kov­ské rados­ti, ale i sta­ros­ti.

Jim Knoflík vel­mi obdi­vo­val a milo­val mašin­ky. Nemůžeme se pro­to divit, že se jeho nej­lep­ším pří­te­lem nako­nec stal stroj­vůd­ce Lukáš, hrdý to vlast­ník a maji­tel par­ní loko­mo­ti­vy jmé­nem Ema. Z Jima, Lukáše a Emy se sta­la sil­ná troj­ka neroz­luč­ných přá­tel, přá­tel na život a na smrt.

Osud však tomu chtěl a této tro­ji­ci nachys­tal dob­ro­druž­nou výpra­vu po moři dale­ko do širé­ho svě­ta, kde je samot­né puto­vá­ní zave­de až do vel­mi vzdá­le­né a tajem­né země Mandaly.

Zde se od míst­ní­ho císa­ře dozví­da­jí, že byla une­se­na prin­cez­na Li Si. Všichni tři císa­ři slí­bí, že ztra­ce­nou prin­cez­nu nalez­nou a při­ve­dou zpět domů.

Hrdinům nezby­lo, než se zno­vu vydat na nebez­peč­nou výpra­vu, pro­jet poho­řím Koruny svě­ta, Údolím sou­mra­ku, skal­ní bra­nou Ústa smr­ti až do dale­ké­ho Dračího měs­ta v Žalmánii, kde ji koneč­ně obje­vi­li, a kde se jí sna­ži­li osvo­bo­dit.

Na Jima, Lukáše a Emu čeká vel­ké množ­ství zkou­šek, nebez­peč­ných pře­ká­žek a taju­pl­ných háda­nek...  kro­mě toho i navíc díky tomu­to podi­vu­hod­né­mu dob­ro­druž­ství pot­ka­jí i nové, zají­ma­vé přá­te­lé a odkry­jí vel­mi nevšed­ní pří­běhy, kte­ré se vám krás­ně a na dlou­ho vry­jí do srd­ce.

Podaří se jim vše pře­ko­nat a osvo­bo­dit une­se­nou prin­cez­nu a nezkla­mat tak důvě­ru císa­ře?

A co všech­no zapří­či­ní nale­ze­ní ztra­ce­né prin­cez­ny a jaké osu­dy tím rozuz­lí a pro­vá­že?

To už si nech­te vyprá­vět geni­ál­ním a cha­risma­tic­kým vypra­vě­čem Janem Vlasákem, jehož hlas vás lehce vtáh­ne do jádra samot­né­ho pří­bě­hu.

Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema je napros­to doko­na­lá, dět­ská audi­ok­ni­ha o cel­ko­vé dél­ce 6 hodin 46 minut, jež láká na vyprá­vě­ní plné fan­ta­zie od auto­ra „Nekonečného pří­bě­hu“.  Svojí dél­kou je pro malé poslu­cha­če tak ako­rát, aby si ucho­va­la jejich pozor­nost od začát­ku až do kon­ce celé­ho pří­bě­hu.

Na pohád­ko­vém vyprá­vě­ní se nám s dce­ra­mi moc líbi­lo, že jsou tu jed­not­li­vé pohád­ko­vé moti­vy pro­ple­te­ny s pro­blémy kaž­do­den­ní­ho živo­ta, jež nabá­da­jí, abychom se nad nimi tak tro­chu zasta­vi­li a zamys­le­li. Nechybí tu a ani nijak neško­dí tro­cha auto­ro­vi fan­ta­zie v podo­bě vel­mi výji­meč­né loko­mo­ti­vy, kte­rá umí jez­dit nejen na vodě, ale i pís­ku, píseč­ných dunách a ska­lách.

Samotný pří­běh a nevšed­ní kom­bi­na­ce tří hlav­ních hrdi­nů se nám moc líbi­la, a to i pro jed­not­li­vé pohád­ko­vé moti­vy, správ­nou míru fan­ta­zie, a hlav­ně pro gra­du­jí­cí a smys­lu­pl­nou záplet­ku, jež nemě­la žád­nou chy­bu.

Tuhle audi­ok­ni­hu urči­tě dopo­ru­ču­je­me, pro­to­že by byla veli­ká ško­da nevy­slech­nout si ten­to krás­ný a nevšed­ní pří­běh plný dob­ro­druž­ství a vel­ké­ho přá­tel­ství.

Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema

Autor: Michael Ende

Vypráví: Jan Vlasák

Ilustrace: Přemek Ponáhlý

Délka: 6 hodin 46 minut

Audioknihu vyda­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook v roce 2018

 

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
Ohodnoťte článek

Andrea Bátovská

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *