JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

Jim4 e1549310461245

Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema je dal­ším pohád­ko­vým vyprá­vě­ním od auto­ra „Nekonečného pří­bě­hu“, kte­rý se urči­tě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se sku­teč­ně na co těšit, pro­to­že tenhle pří­běh pro­cvi­čí nejen dět­skou fan­ta­zii, ale pod­ní­tí i buj­nou před­sta­vi­vost na plné obrát­ky.

Začátek pří­bě­hu se ode­hrá­vá v malém ost­rov­ním krá­lov­ství jmé­nem Jasmánie leží­cí upro­střed niče­ho. V této zemi žije jen pou­há hrst­ka oby­va­tel, sto­jí jen jeden domek a jeden hrad, a ces­tu mezi nimi spo­ju­je jedi­ná želez­ni­ce s jedi­nou par­ní loko­mo­ti­vou. Jak podi­vu­hod­né!

Tomuto zvlášt­ní­mu a veli­ce nevšed­ní­mu krá­lov­ství poklid­ně vlád­ne král Alfons Tříčtvrtěnadvanáct. Jednoho dne se však na ost­rov omy­lem zatou­lal malý, poš­tov­ní balí­ček se zvlášt­ní adre­sou, jež nepří­mo záro­veň sdě­lu­je i nesdě­lu­je kon­krét­ní mís­to doru­če­ní. Vrátit ane­bo nevrá­tit? Toť otáz­ka!

A co vlast­ně bylo zaba­le­né v onom taju­pl­ném balíč­ku? Jedno malé, bez­bran­né nemluv­ně, kte­ré si míst­ní oby­va­te­lé osvo­ji­li a pří­znač­ně pojme­no­va­li Jim Knoflík.

Z drob­né­ho mimin­ka brzy vyros­tl malý klu­či­na čer­né ple­ti, a stej­ně jako kaž­dý jiný malý kluk, i on měl své klu­kov­ské rados­ti, ale i sta­ros­ti.

Jim Knoflík vel­mi obdi­vo­val a milo­val mašin­ky. Nemůžeme se pro­to divit, že se jeho nej­lep­ším pří­te­lem nako­nec stal stroj­vůd­ce Lukáš, hrdý to vlast­ník a maji­tel par­ní loko­mo­ti­vy jmé­nem Ema. Z Jima, Lukáše a Emy se sta­la sil­ná troj­ka neroz­luč­ných přá­tel, přá­tel na život a na smrt.

Více na Kritiky.cz
Osudový dotek A tak jako v rádiích nehrají ty nejkvalitnější skladby, tak jako v televizích neběží ty ne...
Pes Blůma na cestě k dokonalosti: Emma Chichester Clarková Možná dle názvu budete čekat vyprávění o cestě psa Blůmy, jak dosáhl dokonalosti. Nenechte...
ÁDÁM CSÁSZI, ANDRÁS SÜTŐ – LAND OF STORMS – Zlín Film Festival 2014 ...
CARS 2 ...
Malá ochutnávka ze zahájení MFF KV. Festival dál pokračuje v plném proudu   https://www.youtube.com/watch?v=n7IdhdGwQg8 Video zdroj : KVIFF...

Osud však tomu chtěl a této tro­ji­ci nachys­tal dob­ro­druž­nou výpra­vu po moři dale­ko do širé­ho svě­ta, kde je samot­né puto­vá­ní zave­de až do vel­mi vzdá­le­né a tajem­né země Mandaly.

Zde se od míst­ní­ho císa­ře dozví­da­jí, že byla une­se­na prin­cez­na Li Si. Všichni tři císa­ři slí­bí, že ztra­ce­nou prin­cez­nu nalez­nou a při­ve­dou zpět domů.

Hrdinům nezby­lo, než se zno­vu vydat na nebez­peč­nou výpra­vu, pro­jet poho­řím Koruny svě­ta, Údolím sou­mra­ku, skal­ní bra­nou Ústa smr­ti až do dale­ké­ho Dračího měs­ta v Žalmánii, kde ji koneč­ně obje­vi­li, a kde se jí sna­ži­li osvo­bo­dit.

Na Jima, Lukáše a Emu čeká vel­ké množ­ství zkou­šek, nebez­peč­ných pře­ká­žek a taju­pl­ných háda­nek...  kro­mě toho i navíc díky tomu­to podi­vu­hod­né­mu dob­ro­druž­ství pot­ka­jí i nové, zají­ma­vé přá­te­lé a odkry­jí vel­mi nevšed­ní pří­běhy, kte­ré se vám krás­ně a na dlou­ho vry­jí do srd­ce.

Podaří se jim vše pře­ko­nat a osvo­bo­dit une­se­nou prin­cez­nu a nezkla­mat tak důvě­ru císa­ře?

A co všech­no zapří­či­ní nale­ze­ní ztra­ce­né prin­cez­ny a jaké osu­dy tím rozuz­lí a pro­vá­že?

To už si nech­te vyprá­vět geni­ál­ním a cha­risma­tic­kým vypra­vě­čem Janem Vlasákem, jehož hlas vás lehce vtáh­ne do jádra samot­né­ho pří­bě­hu.

Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema je napros­to doko­na­lá, dět­ská audi­ok­ni­ha o cel­ko­vé dél­ce 6 hodin 46 minut, jež láká na vyprá­vě­ní plné fan­ta­zie od auto­ra „Nekonečného pří­bě­hu“.  Svojí dél­kou je pro malé poslu­cha­če tak ako­rát, aby si ucho­va­la jejich pozor­nost od začát­ku až do kon­ce celé­ho pří­bě­hu.

Více na Kritiky.cz
Letec Letec byl oceněn již 3 zlatými glóby a má na kontě 11 nominací na oscara. Mnoho lidí si řek...
Temný případ – The Hour and the Day (S03E04) - když režiruje Nic Pizzolatto Tak už jsem za půlkou. Tři příběhy ve třech časových rovinách a zjištění, kdo je vlastn...
Star Wars: Poslední z Jediů | Star Wars: The Last Jedi [65%] Poslední velká filmová událost letošního roku. dlouho očekávaný druhý díl nové trilogie ...
Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby Je to liška podšitá, tahle ženská! A je to tak trošku jiný životopis, spíše "kafe s Bárou...
The Cast Remembers: Liam Cunningham on Playing Davos Seaworth | Game of Thrones: Season 8 (HBO) ...

Na pohád­ko­vém vyprá­vě­ní se nám s dce­ra­mi moc líbi­lo, že jsou tu jed­not­li­vé pohád­ko­vé moti­vy pro­ple­te­ny s pro­blémy kaž­do­den­ní­ho živo­ta, jež nabá­da­jí, abychom se nad nimi tak tro­chu zasta­vi­li a zamys­le­li. Nechybí tu a ani nijak neško­dí tro­cha auto­ro­vi fan­ta­zie v podo­bě vel­mi výji­meč­né loko­mo­ti­vy, kte­rá umí jez­dit nejen na vodě, ale i pís­ku, píseč­ných dunách a ska­lách.

Samotný pří­běh a nevšed­ní kom­bi­na­ce tří hlav­ních hrdi­nů se nám moc líbi­la, a to i pro jed­not­li­vé pohád­ko­vé moti­vy, správ­nou míru fan­ta­zie, a hlav­ně pro gra­du­jí­cí a smys­lu­pl­nou záplet­ku, jež nemě­la žád­nou chy­bu.

Tuhle audi­ok­ni­hu urči­tě dopo­ru­ču­je­me, pro­to­že by byla veli­ká ško­da nevy­slech­nout si ten­to krás­ný a nevšed­ní pří­běh plný dob­ro­druž­ství a vel­ké­ho přá­tel­ství.

Jim Knoflík, Lukáš a loko­mo­ti­va Ema

Autor: Michael Ende

Vypráví: Jan Vlasák

Ilustrace: Přemek Ponáhlý

Délka: 6 hodin 46 minut

Audioknihu vyda­lo vyda­va­tel­ství OneHotBook v roce 2018

 

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […]
  • LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. Procvičování výslovnosti v lidových melodiích11. června 2018 LOGOPEDICKÉ PÍSNIČKY. Procvičování výslovnosti v lidových melodiích Logopedické písničky aneb procvičování výslovnosti pomocí lidových melodií od autorek Jany Havlíčkové a Ilony Eichlerové, jež vydalo nakladatelství Fragment, nebylo doposud tak zábavné a […]
  • Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.15. srpna 2018 Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu příběhů obecně platných etických zásad, ale i nenásilnou formou učí děti, jak pořádně […]
  • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […]
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ11. listopadu 2018 ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ Kniha Ňouma z áčka od Ivony Březinové patří jako jedna z knih do řady "Má to háček" a jejím hlavním cílem je prostřednictvím příběhu pomáhat dětem a rodičům s řešením životních problémů a […]
  • POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH11. června 2018 POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH Hledáte-li skutečného pomocníka na to, jak se naučit jednoduše rozlišovat stromy ve svém okolí a vyhledávat jejich názvy dle tvarů a velikostí jednotlivých listů, zcela určitě si nenechte […]
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *