Jestli mi uvěříš - jedno jediné nedorozumění, jedna hloupá náhoda

  •  
0055142576 JeMiUv velka

Katarína Gillerová je nazý­vá­na slo­ven­skou Danielle Steelovou. Její romá­ny mají vždy zají­ma­vou záplet­ku. U novin­ky „Jestli mě uvě­říš“ tomu není jinak. 

Život je plný náhod a nedo­ro­zu­mě­ní. Své o tom ví osm­a­dva­ce­ti­le­tá Viki, kte­rá pra­cu­je v pro­dej­ně zahrad­ní tech­ni­ky. Stará se o své­ho synov­ce Romanka spo­leč­ně s mat­kou a bra­t­rem. Romanko při­šel o svou mamin­ku při poro­du. Viki se vyrov­ná­vá se situ­a­cí, kte­rá vznik­la před lety. Jedno jedi­né nedo­ro­zu­mě­ní, jed­na hlou­pá náho­da, kte­rá spus­tí kolo­toč udá­los­tí, se kte­rý­mi se Viki musí vyrov­nat. Dokáže najít své mís­to v živo­tě, udr­žet si dobrou prá­ci a doká­že vytvo­řit har­mo­nic­kou rodi­nu? Má také prá­vo na štěs­tí? Více už vám nepro­zra­dím, pusť­te se do čte­ní. Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Kniha má 20 kapi­tol, kte­ré jsou pojme­no­vá­ny pod­le toho, o čem jsou, cel­kem 348 stran, na kon­ci je obsah.

Dějové linie se pro­lí­na­ly mezi sou­čas­nos­tí a zhru­ba před dese­ti lety. Nečinilo mě to pro­blém. Postupně stříp­ky děje do sebe zapa­da­ly. Hlavní hrdin­ka byla skvě­lá hol­ka a moc jsem jí fan­di­la. Bylo mě jí i na jed­nu stra­nu líto, co vše si muse­la vytr­pět a uvě­do­mu­ji si vlast­ně jak byla sil­ná žena. To bylo oprav­du obdi­vu­hod­né.

Román z pera Kataríny Gillerové se mě opět moc líbil. Vždy se těším na její dal­ší romá­ny a vím, že mě nikdy dopo­sud nezkla­ma­la. Už jsem jich pře­čet­la něko­lik a vždy jsem mile pře­kva­pe­na.

Titulní strán­ka má na sobě hlav­ní hrdin­ka Viki ve sva­teb­ních šatech a u ces­ty. Kam se Viki roz­hod­ne jít? Bude to koneč­ně ta správ­ná ces­ta?

Román o lás­ce, tou­ze, nedo­ro­zu­mě­ní, náho­dě, kte­rý vás chyt­ne hned od prv­ní stra­ny. Čtení jsem si uži­la od začát­ku až do kon­ce. Vůbec jsem se nenu­di­la. Autorka má veli­ce oso­bi­tý způ­sob vyprá­vě­ní. Někdy sta­čí oprav­du zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me a co nám to při­ná­ší. Co si také hlav­ní hrdin­ka uvě­do­mi­la.

Katarína Gillerová vystu­do­va­la střed­ní eko­no­mic­kou ško­lu. Už teh­dy pub­li­ko­va­la v časo­pi­sech povíd­ky a bás­nič­ky, při­spí­va­la i do roz­hla­su. Po matu­ri­tě ode­šla do Bratislavy, kde vystu­do­va­la Ekonomickou uni­ver­zi­tu. Je vda­ná, má jed­no­ho syna a pra­cu­je jako eko­nom­ka. V roce 2001 vyda­la kníž­ku pro děti Moja kama­rád­ka kníž­ka. Vydala řadu romá­nů, z nichž čes­ky vyšly Láska si nevy­bí­rá, Dotkni se mě, lás­ko, Ráno neplá­ču, Miluj mě navždy, Zapomeň na minu­lost, Neodcházej, Záhada zad­ní­ho poko­je, koneč­ně se roz­hod­ni, Zvláštní pří­běh. Autorka je ozna­čo­vá­na za slo­ven­skou Danielle Steelovou.

Autor: Katarína Gillerová

Žánr: román

Vydáno: 2019, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, Praha

Počet stran: 348

Vazba kni­hy: tvr­dá s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-1497-2


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Smrtící řeka19. srpna 2019 Smrtící řeka S thrillerem "Smrtící řeka" se vydáte na velmi dlouhou cestu za odhalením skutečného pozadí zbytečné smrti hlavního protagonisty Jacka. Chvílemi možná budete tápat, zda jeho smrt spojující […]
  • Manželské okovy - opravdu silný příběh12. listopadu 2018 Manželské okovy - opravdu silný příběh Máte rádi romány Kláry Janečkové? Chcete zažít opravdu silný příběh a trochu se i bát? Neváhejte a sáhněte po novince Manželské okovy. Rozhodně nebudete litovat.  Sofie po otcově smrti a […]
  • Dotkni se mě, lásko - příběh o lásce a tajemství - velice emotivní příběh jedné opravdu silné ženy3. června 2019 Dotkni se mě, lásko - příběh o lásce a tajemství - velice emotivní příběh jedné opravdu silné ženy Chcete zažít velice emotivní příběh o nástrahách života? Neváhejte a začtěte se do nového románu slovenské Danielle Steel, rozhodně nebudete litovat.  Zuzana je velice úspěšná žena. V […]
  • Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce24. října 2018 Tajná přísada láska - román o jídle, restauraci i bezmezné lásce Román o jídle, vaření i restauraci, ale také o bezmezné lásce a citu. Hledáte příjemné čtení, při kterém si můžete pochutnat a neztloustnete při tom? Láska může být opravdu tajnou přísadou […]
  • Venkovské sídlo - Zlaté časy - počátek nové rodinné ságy19. července 2019 Venkovské sídlo - Zlaté časy - počátek nové rodinné ságy Chcete prožít emotivní příběh z válečné doby? Zajímají vás rodinné ságy? Úvodní díl trilogie Venkovské sídlo s názvem Zlaté časy vás rozhodně nenechá chladnými. Tak se pusťte do […]
  • Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.)6. srpna 2017 Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.) Knížky pro dospívající dívky nebyly ani v dobách, kdy jsem na tom měla věk, mým šálkem kávy. Přesto jsem, spíše ze zvědavosti, po tomto žánru občas sáhla. A měla jsem štěstí, že se mi […]
  • Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den!21. prosince 2017 Hans Rath a Bůh pravili, že si musíme promluvit. Na Štědrý den! Když Bůh praví, že si musíte promluvit, věřte mi, že se jen tak nevzdá. A bude vás pronásledovat kdekoliv. Neodlepí se. A nakonec s ním projdete chtě nechtě celou jeho pozemskou […]
  • Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro23. září 2017 Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro Snad každý ví, že památky zapsané na seznamu UNESCO nabízí to nejlepší, co lze v dané zemi vidět. Někteří cestovatelé se řídí právě tímto seznam. V Čechách na seznam UNESCO patří např. […]
  • Polibek jako dezert – lepší než čokoláda19. února 2019 Polibek jako dezert – lepší než čokoláda Milujete jídlo a romány z prostředí restaurace s jemným nádechem erotického jiskření? Hledáte příjemné čtení, při kterém si můžete zamlsat a neztloustnete při tom? Láska může být opravdu […]
  • Láska ze školního autobusu19. března 2017 Láska ze školního autobusu Ke knížce americké spisovatelky Rainbow Rowellové jsem přistupovala trochu skepticky. Na první velmi letmý pohled se vám totiž může zdát, že máte před sebou něco jako Muzikál ze střední […]