Jak se zbavit emočního batohu?

  •  
zbavte se sveho emocniho batohu whS 408216 488x700

Občas se nám sta­ne, že nás roz­ho­dí bez­vý­znam­né malič­kos­ti. Tak to ale­spoň vypa­dá na prv­ní pohled. Ale co když to pro nás nejdou jen malič­kos­ti? Co když to je něco, co pro nás zna­me­ná mno­hem víc? Jisté je jen jed­no - náh­le jsme zapla­ve­ni sil­ný­mi emo­ce­mi - ane­bo nao­pak necí­tí­me vůbec nic. V hla­vě nám začnou divo­ce vířit myš­len­ky... ane­bo si pros­tě musí­te oka­mži­tě dát kou­sek čoko­lá­dy. To se ke slo­vu hlá­sí náš emoč­ní batoh, kte­rý je plný zážit­ků z minu­los­ti a dosud nezpra­co­va­ných emo­cí - stra­chu, smut­ku, zlos­ti, lítos­ti.

Mohlo by se zdát, že náš emoč­ní batoh je pro nás pří­tě­ží, ale není to tak. Najdete v něm plno pokla­dů, kte­ré čeka­jí na své obje­ve­ní. Každá život­ní zku­še­nost, i ta sebe­bo­lest­něj­ší, může totiž být pří­no­sem – sta­čí zvo­lit správ­ný pří­stup.

Knihu Zbavte se své­ho emoč­ní­ho bato­hu napsa­la němec­ká autor­ka Vivian Dittmar. Kromě téhle kni­hy jí v něm­či­ně vyšlo ješ­tě dal­ších šest knih týka­jí­cích se psy­cho­lo­gie.

Zbavte se své­ho emoč­ní­ho bato­hu je kni­ha, kte­rá zaujme nejen názvem, ale i pou­ta­vou obál­kou, kte­rá je pove­de­nou meta­fo­rou na její obsah. Je roz­dě­le­ná na tři čás­ti. V prv­ní nám autor­ka vysvět­lí, co to vlast­ně je ten „emoč­ní batoh“ a vysvět­lí něko­lik základ­ních pojmů, kte­ré v kni­ze čas­to pou­ží­vá. Druhá část se věnu­je vědo­mé­mu zachá­ze­ní s emo­ce­mi a tře­tí část emoč­ní hygi­e­ně. Na kon­ci najde­te taky něko­lik emoč­ních cvi­če­ní.

Autorka na pří­kla­dech z vlast­ní­ho živo­ta vysvět­lu­je, jak nás ovliv­ňu­jí nezpra­co­va­né emo­ci­ál­ní rány, a uka­zu­je ces­tu, jak se s nimi vyrov­nat. Jednotlivé meto­dy popi­su­je jed­no­du­še a sro­zu­mi­tel­ně, tak­že je snad­né pocho­pit je a apli­ko­vat je do své­ho živo­ta. Pokud hle­dá­te kni­hu, kte­rá vás bude inspi­ro­vat a pomůže vám najít ces­tu z laby­rin­tu nezpra­co­va­ných emo­cí, zkus­te dát šan­ci kni­ze Zbavte se své­ho emoč­ní­ho bato­hu. Je víc než prav­dě­po­dob­né, že bude­te mile pře­kva­pe­ni.

Hodnocení: 80%

Zbavte se své­ho emoč­ní­ho bato­hu

Autorka: Vivian Dittmar

Originální název: Der emo­ti­o­na­le Rucksack: Wie wir mit ungesun­den Gefühlen aufräu­men

Překlad: Mgr. Tomáš Mach Ph.D.

Vydáno: Grada, 2019

Počet stran: 200


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů10. května 2017 Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů Albert má ve svém deníku jednu důležitou poznámku: „Do svých třiceti let jsem prožil několik významných vztahů. Jednoho dne jsem se probudil se zjištěním, že se po celou tu dobu opakoval […]
  • Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!13. ledna 2017 Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova! Ač na první pohled zní titul, a ještě více podtitul, knihy senzačně, když odhodíte stud a tuhle publikaci si přečtete, zjistíte, že nic jiného by více nevystihovalo skutečnou podstatu […]
  • Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra5. září 2017 Medicinské karty: Odkaz zvířat, starých šamanů a našeho nitra Energie a symbolika zvířat provází lidstvo v celé jeho historii. Nejvíce ji mají do hloubky propracovanou indiáni, a právě z této znalosti vychází Medicinské karty, kterých se vůbec […]
  • LaVey: Satanská bible9. května 2018 LaVey: Satanská bible Pod nutně zabarveným slovníkem autora se skrývá elementární příručka osobního psychologického rozvoje […]
  • Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům20. března 2019 Citové pouto: Přeučte se vztahovým zlozvykům Jak jednoduché je Citové pouto? To, jak se vztahujeme k druhým lidem, partnerům především, ovlivní to, jak jsme se naučili v raném dětství a v životě jako takovém. A osud umí být velmi […]
  • Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě6. června 2019 Zrození kmenového vůdce: Máme to v sobě Nenávist ke světu, apatie, nerozhodnost, soutěživost, dravost… nebo loajálnost a společný tah na branku? Koho byste brali do svého týmu, kdybyste měli vytvořit úspěšnou společnost, […]
  • Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách!30. dubna 2018 Enneagram: Devět tváří lidské duše. Psychologie v barvách! Mnohé svědčí pro to, že enneagram nebyl nikým zkonstruován nebo vynalezen, nýbrž že se jedná o intuitivní odhalení duchovně-duševních zákonitostí. To je asi nejzásadnější věta, která […]