Irena Nováková Kafková, Vladimír Kafka: Ateliér života

IMG 20190122 145502

Vladimír Kafka pat­řil meze neza­po­me­nu­tel­né tera­pe­u­ty lid­ských duší a spi­so­va­te­le, jejichž tvor­ba byla darem. Ateliér živo­ta vzni­kl jako odpo­věď na před­cho­zí kni­hu Život naži­vo, kdy rukou, jež pomoh­la této moud­ré kni­ze na svět, byla ruka jeho ženy, pro­to­že Vladimír již ode­šel do své­ho domo­va, z něhož nás při­šel před pade­sá­ti lety poctít svou pří­tom­nos­tí.

Snad prá­vě tohle se v kni­ze pro­lí­ná nej­víc jako vše­ob­jí­ma­jí­cí pocit, to vědo­mí, že tu už není, že to snad i tušil. Mrazivé odpo­vě­di na otáz­ky, když víte, že jeho pouť již skon­či­la. Je na kaž­dém, co si z podi­vu­hod­né­ho pří­bě­hu a kon­cep­tu kni­hy vez­me, pro něko­ho to bude roz­ho­vor muže a ženy, pro jiné­ho oprav­du odpo­vě­di na Život naži­vo, dal­ší se prol­ne hlu­bi­na­mi, jež jsou vsu­nu­ty pod všech­na slo­va, lhos­tej­no, jest­li jsou odpo­věď­mi, otáz­ka­mi nebo zpo­vě­dí jeho ženy Ireny.

Je mým zvlášt­ním zvy­kem si z knih, u kte­rých tajím dech, vypsat do diá­ře to, co mě oslo­ví. Z Ateliéru živo­ta to je větič­ka: „Chceme být milo­vá­ni nebo milo­vat, ale cho­vá­me se jako žeb­rá­ci.“ Ano, tak moc si pře­je­me lás­ku, ale nechce­me ris­ko­vat, nechce­me pro to nic dělat. Stačí jed­na špat­ná zku­še­nost a lid­ská duše se uza­ví­rá jako popá­le­ný květ.

Snad prá­vě to jsem potře­bo­va­la v tu chví­li číst.

Každý si najde to své, je to nad­ča­so­vá kni­ha.

Příběh o muži, kte­rý neměl vůbec žít

Od útlé­ho dět­ství se Vladimír Kafka potý­kal s cuk­ro­vou, byl jed­ním z mno­ha prv­ně u nás dia­gnos­ti­ko­va­ných cuk­rov­ká­řů a celé dět­ství i mlá­dí ho dopro­vá­ze­ly jako sudič­ky lékař­ky tvr­dí­cí, že už mu mno­ho nezbý­vá. Klikatý a obtíž­ný život ho s nemo­cí sžil, udě­lal z ní kama­rád­ku a to i přes­to, že ho potom při­pra­vi­la o nohy, což byl dal­ší zásad­ní oka­mžik v jeho živo­ta, po němž se obrá­til k lidem a obje­vil v sobě duši, jež doká­že pomo­ci dru­hým.

Cestování, odklon od civi­li­za­ce, intro­vert­ní obdo­bí, ale i ces­ta do Egypta a zvlášt­ní záži­tek osví­ce­ní, všech­ny ženy v jeho živo­tě, jež ho doved­ly až k té posled­ní, jež v tuto chví­li sto­jí na obál­ce kni­hy jako cen­ná spo­lu­au­tor­ka. Ne, nemě­ni­la by za nic na svě­tě, kaž­dič­ký den, kaž­dič­ký rok, kte­rý s Vladimírem pro­ži­la. Smutek i vděč­nost – to vše se pro­lí­ná tex­tem, v úvo­dech i závě­reč­ných čás­tech a to vše dokres­lu­je jedi­né – tohle je krás­ná, cit­li­vá a prav­di­vá pocta Vladimíru Kafkovi.

A pama­tuj­me na to, co řekl na téma „lék, kte­rý fun­gu­je na vět­ši­nu nemo­cí“:

„Už to bylo víc­krát řeče­no: lás­ka. U všech nemoc­ných lidí je totiž dluh lás­ky na sobě napros­to evi­dent­ní. Proto bychom feno­mé­nu lás­ky měli věno­vat maxi­mál­ní pozor­nost, nemě­li bychom ji zby­teč­ně ome­zo­vat žád­ný­mi vymyš­le­ný­mi a dema­go­gic­ký­mi hra­ni­ce­mi, ale nao­pak ji zací­lit prá­vě tam, kde nej­víc chy­bí, což bývá i naše nemoc.“

Chceme milo­vat, ale záro­veň se lás­ky bojí­me. Chceme být zdra­ví, ale zabí­jí­me se nemoc­ným způ­so­bem živo­ta.

Pomohl tisí­cům lidí naži­vo. Dalším pro­střed­nic­tvím knih. Přeju si, aby zdár­ně vyšla ta posled­ní, jím roz­pra­co­va­ná, aby jeho žena s lás­kou a srd­cem na dla­ni šla spo­leč­ně s ním Na kři­žo­vat­ce vzhů­ru a do duše – a jeho posled­ní posel­ství spat­ři­lo svět­lo svě­ta.

O auto­ro­vi:

Vladimír Kafka (1963 – 2018) malíř, spi­so­va­tel, muž, jež pro­vá­zel lidi těž­kou nemo­cí, pořá­dal po celé repub­li­ce bese­dy Hostiny, čas­to s Jaroslavem Duškem a své život­ní zku­še­nos­ti popsal v kni­hách Minulost je mrt­vá, život začal prá­vě teď a Život naži­vo.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Irena Nováková Kafková, Vladimír Kafka: Ateliér života
Hodnocení: 4.8 - ‎67 hl.


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat6. dubna 2016 ROZHOVOR: Vladimír Kafka: Na to co mám, jsem i musel počkat Vladimír Kafka svou knihu Život naživo doprovodil i ilustracemi, které jsou  krásné svou jednoduchostí. Jednoduchý, nicméně o to hlubší je text. Více než třista stran knihy, jež připomíná […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]