Inkluze v mateřské škole – děti s PAS, ADHD a handicapem

inkluze v ms

Inkluzivní vzdě­lá­vá­ní je v dneš­ní době veli­ce dis­ku­to­va­né téma. Ve spo­leč­nos­ti i v řadě peda­go­gů vyvo­lá­vá nega­tiv­ní emo­ce. Nesmírně důle­ži­tá je infor­mo­va­nost k dané pro­ble­ma­ti­ce. V kni­ze nalez­ne­te osob­ní zku­še­nos­ti a zpo­věď rodin mají­cí dítě s han­di­ca­pem. 

Publikace pomů­že rodi­nám v jejich neleh­ké situ­a­ci, ve kte­ré se ocit­li, čas­to si neví rady, jak dál, jak jed­nat a komu­ni­ko­vat se svým dítě­tem, jak mu vlast­ně pomo­ci. Kniha je roz­dě­le­na do 5 kapi­tol. Hned na začát­ku jsou infor­ma­ce o tom, když se rodi­čům tako­vé dítě naro­dí, jak vše vní­ma­jí i jejich sou­ro­zen­ci. V dal­ší čás­ti jsou sou­hrn­né cha­rak­te­ris­ti­ky dětí s jed­not­li­vým posti­že­ním a zása­dy prá­ce s dět­mi těles­ně i dušev­ně posti­že­ný­mi, dále se s poru­cha­mi autis­tic­ké­ho spek­tra, ADHD, ADDD.

Velice důle­ži­tou kapi­to­lou je význam před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní u dětí s posti­že­ním. Myslím si, že je to oprav­du dis­ku­to­va­né téma, jeli­kož péče o děti je nesmír­ně nároč­ná, rodi­če jsou čas­to na pokra­ji sil, jejich dítě potře­bu­je spe­ci­ál­ní péči, reha­bi­li­ta­ci, čas­to dochá­zí na kon­t­ro­ly k růz­ným odbor­ní­kům. Rodiče se nemo­hou věno­vat své­mu povo­lá­ní, nemo­hou vydě­lá­vat pení­ze, bojí se častých infek­cí, kte­rý­mi dítě v prv­ním roce při nástu­pu do mateř­ské ško­ly trpí.  Jejich stav se při kaž­dém banál­ním nachla­ze­ní může mno­ho­ná­sob­ně zhor­šit. Je to slo­ži­tá situ­a­ce.

V závě­ru kni­hy autor­ka popi­su­je pro­ble­ma­ti­ku spo­lu­prá­ce rodi­ny a asi­s­ten­tů peda­go­ga, také meto­dy, jak s dět­mi s růz­ný­mi vada­mi pra­co­vat.

Není opo­me­nu­ta meto­da struk­tu­ro­va­né­ho uče­ní, alter­na­tiv­ní a aug­men­ta­tiv­ní komu­ni­ka­ce, hlav­ní výho­dy i nevý­ho­dy této meto­dy.

Kniha oprav­du vyčer­pá­va­jí­cím způ­so­bem popi­su­je pro­ble­ma­ti­ku inklu­ziv­ní­ho vzdě­lá­vá­ní. Velice mě zau­ja­la kapi­to­la alter­na­tiv­ní a aug­men­ta­tiv­ní komu­ni­ka­ce. V pub­li­ka­ci nalez­ne­te prak­tic­ké námě­ty k jed­not­li­vým čin­nos­tem. Výborné jsou pří­kla­dy z pra­xe. Určitě bych ji dopo­ru­či­la. Je čti­vá, zají­ma­vá, pře­hled­ně kon­ci­po­vá­na.

Publikace je urče­na peda­go­gům, asi­s­ten­tům peda­go­ga, rodi­čům dětí s posti­že­ním, ale i stu­den­tům peda­go­gic­kých fakult, pros­tě všem, kdo se o pro­ble­ma­ti­ku inklu­ziv­ní­ho vzdě­lá­vá­ní zají­má.

Autor: Martina Mazánková

Žánr: pří­ruč­ka pro rodi­če a uči­te­le

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 120

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1365-9

Martina Mazánková je spe­ci­ál­ní peda­gož­ka a kon­zul­tant­ka pro zavá­dě­ní alter­na­tiv­ní a aug­men­ta­tiv­ní komu­ni­ka­ce u osob se zdra­vot­ním posti­že­ním.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: