Inkluze v mateřské škole – děti s PAS, ADHD a handicapem

inkluze v ms

Inkluzivní vzdě­lá­vá­ní je v dneš­ní době veli­ce dis­ku­to­va­né téma. Ve spo­leč­nos­ti i v řadě peda­go­gů vyvo­lá­vá nega­tiv­ní emo­ce. Nesmírně důle­ži­tá je infor­mo­va­nost k dané pro­ble­ma­ti­ce. V kni­ze nalez­ne­te osob­ní zku­še­nos­ti a zpo­věď rodin mají­cí dítě s han­di­ca­pem. 

Publikace pomů­že rodi­nám v jejich neleh­ké situ­a­ci, ve kte­ré se ocit­li, čas­to si neví rady, jak dál, jak jed­nat a komu­ni­ko­vat se svým dítě­tem, jak mu vlast­ně pomo­ci. Kniha je roz­dě­le­na do 5 kapi­tol. Hned na začát­ku jsou infor­ma­ce o tom, když se rodi­čům tako­vé dítě naro­dí, jak vše vní­ma­jí i jejich sou­ro­zen­ci. V dal­ší čás­ti jsou sou­hrn­né cha­rak­te­ris­ti­ky dětí s jed­not­li­vým posti­že­ním a zása­dy prá­ce s dět­mi těles­ně i dušev­ně posti­že­ný­mi, dále se s poru­cha­mi autis­tic­ké­ho spek­tra, ADHD, ADDD.

Velice důle­ži­tou kapi­to­lou je význam před­škol­ní­ho vzdě­lá­vá­ní u dětí s posti­že­ním. Myslím si, že je to oprav­du dis­ku­to­va­né téma, jeli­kož péče o děti je nesmír­ně nároč­ná, rodi­če jsou čas­to na pokra­ji sil, jejich dítě potře­bu­je spe­ci­ál­ní péči, reha­bi­li­ta­ci, čas­to dochá­zí na kon­t­ro­ly k růz­ným odbor­ní­kům. Rodiče se nemo­hou věno­vat své­mu povo­lá­ní, nemo­hou vydě­lá­vat pení­ze, bojí se častých infek­cí, kte­rý­mi dítě v prv­ním roce při nástu­pu do mateř­ské ško­ly trpí.  Jejich stav se při kaž­dém banál­ním nachla­ze­ní může mno­ho­ná­sob­ně zhor­šit. Je to slo­ži­tá situ­a­ce.

V závě­ru kni­hy autor­ka popi­su­je pro­ble­ma­ti­ku spo­lu­prá­ce rodi­ny a asi­s­ten­tů peda­go­ga, také meto­dy, jak s dět­mi s růz­ný­mi vada­mi pra­co­vat.

Není opo­me­nu­ta meto­da struk­tu­ro­va­né­ho uče­ní, alter­na­tiv­ní a aug­men­ta­tiv­ní komu­ni­ka­ce, hlav­ní výho­dy i nevý­ho­dy této meto­dy.

Kniha oprav­du vyčer­pá­va­jí­cím způ­so­bem popi­su­je pro­ble­ma­ti­ku inklu­ziv­ní­ho vzdě­lá­vá­ní. Velice mě zau­ja­la kapi­to­la alter­na­tiv­ní a aug­men­ta­tiv­ní komu­ni­ka­ce. V pub­li­ka­ci nalez­ne­te prak­tic­ké námě­ty k jed­not­li­vým čin­nos­tem. Výborné jsou pří­kla­dy z pra­xe. Určitě bych ji dopo­ru­či­la. Je čti­vá, zají­ma­vá, pře­hled­ně kon­ci­po­vá­na.

Publikace je urče­na peda­go­gům, asi­s­ten­tům peda­go­ga, rodi­čům dětí s posti­že­ním, ale i stu­den­tům peda­go­gic­kých fakult, pros­tě všem, kdo se o pro­ble­ma­ti­ku inklu­ziv­ní­ho vzdě­lá­vá­ní zají­má.

Autor: Martina Mazánková

Žánr: pří­ruč­ka pro rodi­če a uči­te­le

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 120

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1365-9

Martina Mazánková je spe­ci­ál­ní peda­gož­ka a kon­zul­tant­ka pro zavá­dě­ní alter­na­tiv­ní a aug­men­ta­tiv­ní komu­ni­ka­ce u osob se zdra­vot­ním posti­že­ním.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]
  • Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy17. října 2018 Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy Pohádka je v našem životě nesmírně důležitá. Již odmalička jsme slýchávali pohádky od našich babiček či prababiček. Provází nás celým životem.  Děti znají v dnešní době především ty […]
  • Snění na polštáři - praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání21. listopadu 2018 Snění na polštáři - praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání Dramatická výchova je nesmírně důležitou součástí života každého dítěte i dospělého. Děti se učí objevovat souvislosti i rozdíly v jejím rozličném zpracování. Pohádky jim umožní hledání […]
  • Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení29. prosince 2018 Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení Pracujete v mateřské škole? Chcete se stát učitelkou a splnit si tak svůj sen? Cítíte ve své práci nějaké mezery? Dokážete změnit svůj přístup k dětem i ostatním kolegům? Vydavatelství […]
  • Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání19. února 2019 Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání Děti už od útlého věku fascinuje řada spotřebičů i techniky v domácnosti (vysavač, pračka, myčka, telefon, tablet, počítač). Mnohdy umí obsluhovat tuto techniku lépe, než starší generace. […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *