Hříšnice

hříšnice

Thriller Hříšnice je vel­mi pro­myš­le­ný a dob­ře pro­pra­co­va­ný psy­cho­lo­gic­ký román, ve kte­rém není rad­no uvě­řit vše­mu, co hlav­ní hrdin­ka vypo­ví­dá. Nikdy si nemů­že­te být jis­ti tím, co prav­da je a co je jen pou­há fik­ce. Chcete-li se napl­no pono­řit do jed­né lid­ské duše zkou­še­né živo­tem, a pood­ha­lit její skry­tá tajem­ství vedou­cí ke krva­vé­mu zlo­či­nu, je kni­ha „Hříšnice“ to pra­vé čte­ní pro vás.

Děj hříš­ni­ce se ode­hrá­vá na začát­ku čer­ven­ce, kdy jed­na udá­lost zma­ří hned něko­lik lid­ských osu­dů. V jed­nom hor­kém dni, krát­ce po osm­nác­té hodi­ně Cora Benderová u jeze­ra Otto-Masigler ubo­da­la muže. Použila k tomu malý nůž, kte­rým lou­pa­la jabl­ko pro své­ho osm­nác­ti­mě­síč­ní­ho syna.

Trvalo to jen deset minut. Ale to bylo šest set vte­řin; a kaž­dá vte­ři­na byla novou myš­len­kou. A kaž­dá nová myš­len­ka jí hlo­da­la v mys­li. Co ji nej­ví­ce zne­klid­ňo­va­lo, byly ty poci­ty, kte­ré v ní to zabi­tí roz­pou­ta­lo. Každý nor­mál­ní člo­věk by musel být zdě­še­ný, zou­fa­lý a ztý­ra­ný poci­tem viny, kdy­by něco tako­vé­ho pro­ve­dl. A ona se cíti­la dob­ře. To nor­mál­ní neby­lo.

Ráda by byla s tím mrt­vým sama, jen na pár minut, aby se na něj v kli­du podí­va­la, aby si vychut­na­la ty poci­ty, kte­ré pohled na něj vyvo­lá­val; tu spo­ko­je­nost, tu bez­mez­nou úle­vu a pýchu. Jako by teď koneč­ně byla vyří­ze­na nepří­jem­ná prá­ce, kte­rou dlou­hou dobu odsou­va­la, sko­ro by byla řek­la: „Dokonáno jest!“ Nevyslovila to, jen tam sedě­la a cíti­la se nád­her­ně.

hřísnice

Proč tahle mla­dá, a vždy las­ka­vá mamin­ka zni­če­ho­nic ubo­da­la nezná­mé­ho a napros­to cizí­ho muže? Co ji k tomu při­mě­lo? A kdo byl onen ubo­da­ný muž a jakým způ­so­bem zasá­hl do živo­ta samot­né Cory? Znala svo­ji oběť Georga Frankenberga či niko­liv? A pokud ano, tak odkud? Jednalo se jen o pou­hou náho­du nebo o pře­dem naplá­no­va­ný zlo­čin?

Cora se k své­mu činu ihned dozna­la, ostat­ně o svěd­ky celé udá­los­ti neby­la nou­ze. Pro míst­ní poli­cii to vypa­da­lo jako jas­ný pří­pad, kte­rý bude brzy vyře­šen a uza­vřen. Naštěstí vrch­ní poli­cej­ní komi­sař vše viděl malin­ko jinak a nedo­ká­zal se smí­řit s pou­hým při­zná­ním paní Benderové.

Pokračuje v hle­dá­ní odpo­vě­dí na nezod­po­vě­ze­né otáz­ky, a mož­ná i pro­to váhá s uza­vře­ním samot­né­ho pří­pa­du a vrhá se do vlast­ní­ho vyšet­řo­vá­ní se sna­hou objas­nit a odha­lit poza­dí celé­ho tak podiv­né­ho zlo­či­nu.

Díky obrov­ské píli a vytr­va­los­ti komi­sa­ře začí­ná poma­lu na povrch vyplou­vat děsi­vá Cořina minu­lost a její sou­kro­mé peklo, jímž si muse­la ve svém dět­ství a dospí­vá­ní pro­jít.

Na jed­nu stra­nu mat­ka coby fana­tic­ká kato­lič­ka, a na stra­ně dru­hé nevy­lé­či­tel­ně nemoc­ná sest­ra Magdaléna drží­cích se 18 let na hra­ni­ci mezi živo­tem a smr­tí. Matka Magdalenu nikdy nespouš­tě­la z očí, ani v noci ne, celý život ji drže­la naho­ře v poko­ji, a tak sta­vě­la jakousi nevi­di­tel­nou bari­ká­du mezi samot­ný­mi sestra­mi a nevě­dom­ky niči­la vzá­jem­né rodin­né vzta­hy. Ale brzy mělo být vše­mu konec.

hřísnice2

Co se jed­no­ho dne při­ho­di­lo a jaký to pak mělo dopad nejen na samot­ný sester­ský vztah, ale i jejich násled­né živo­ty? Podaří se komi­sa­ři slo­žit všech­ny stříp­ky Cořiny minu­los­ti tak, aby zjis­til sku­teč­nou prav­du, proč musel Georg Frankenberg zemřít?

Kým Cora Benderová ve sku­teč­nos­ti je? Je to mla­dá žena, kte­rá se cíti­la kon­fron­to­vá­na s nepří­jem­nou sou­čás­tí své minu­los­ti, ane­bo jed­na z těch měňa­vých časo­va­ných bomb, kte­ré své­mu oko­lí po celé roky suge­ru­jí neškod­nost a nor­ma­li­tu, aby pak bez roz­po­zna­tel­né­ho důvo­du explo­do­va­ly?

Ostatně, pokud se tím­to skvě­le napsa­ným psy­cho­lo­gic­kým romá­nem bude­te zabý­vat, uži­je­te si napí­na­vé čte­ní, kde bude­te oprav­du váhat nad tím, co je sku­teč­ná prav­da, a co si hlav­ní hrdin­ka vymys­le­la. Budete pořád pře­pí­rat její život od zákla­dů a tří­dit zís­ka­né infor­ma­ce, vyhod­no­co­vat, co je lež a co by mož­ná moh­la být prav­da.

Možná vás bude i fas­ci­no­vat ten napros­tý chlad, klid a nezdra­vé, ira­ci­o­nál­ní myš­le­ní Cory nad tím, že zavraž­di­la člo­vě­ka i to, jak si pře­je být odsou­ze­ná a zavře­ná.

„Doživotí! To jí bylo jas­né. Spáchala pře­ce vraž­du. to jí bylo jas­né taky. Trest být musel. Ovšem kdo pobyl na kří­ži, toho mří­že vydě­sit nemoh­ly. Na před­sta­vě cely neby­lo nic hro­zi­vé­ho. Pravidelné jíd­lo a prá­ce v kuchy­ni nebo prá­del­ně, mož­ná v něja­ké kan­ce­lá­ři, když se bude dob­ře cho­vat a všem před­ve­de, co doká­že. „

hříšnice1

Sami sebe se bude­te stá­le doko­la ptát proč, a bude­te chtít co nejdří­ve vše­mu při­jít na kloub. Napínavý děj romá­nu vám odha­lí myš­len­ky, poci­ty a pohnut­ky mla­dé ženy, jež díky ponurým udá­los­tem z její­ho dět­ství a dospí­vá­ní měli vliv na její dal­ší život a to, že nako­nec byla dohná­na na pokraj šílen­ství a zhrou­ce­ní, jež zapří­či­ni­lo oné obrov­ské tragé­dii.

Tato kni­ha mě upou­ta­la nejen vel­mi tajem­nou a pro­vo­ka­tiv­ně rudou obál­kou, ale i slib­ně zně­jí­cí ano­ta­cí, jež před­zna­me­ná­va­la už pře­dem skvě­lé čte­ní a doko­na­lý záži­tek.

To vše se samo­zřej­mě potvr­di­lo hned na prv­ních strán­kách, a já se už od samot­né­ho čte­ní neod­trh­la. Kniha doko­na­le uspo­ko­ji­la moji zvě­da­vost a tou­hu pono­řit se hlu­bo­ko do lid­ské duše hlav­ní hrdin­ky Cory a poku­sit se pocho­pit, jak její pohnut­ky a „křiv­dy minu­los­ti“ můžou člo­vě­ka zkrat­ko­vi­tě a nevě­dom­ky dohnat ke zrůd­né­mu zlo­či­nu jako je vraž­da.

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský

Vydáno v edi­ci Omega

 

HŘÍŠNICE

Napsala: Petra Hammesfahr

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega

Rok vydá­ní 2019

Počet stran: 459

ISBN: 978-80-7585-003-4

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […]
  • Dívka v ledu – Robert Bryndza15. ledna 2017 Dívka v ledu – Robert Bryndza Na knižní trh se dostala detektivka, která si v zahraničí získala tisíce čtenářů, kteří se již nemohou dočkat dalšího dílu. Stane se Dívka v ledu bestsellerem i u nás? Ústřední postavou […]
  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […]
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […]
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]