Filípek od Zuzany Štelbaské

filip e1548101425567

Filípek je stej­ný jako spous­ta jiných klu­ků, je zvě­da­vý, rád se učí nové věci a vel­mi vší­ma­vý ke své­mu oko­lí. Je to malý roz­pus­ti­lý klu­či­na se střa­pa­tou hla­vou a s vla­sy bar­vy pše­ni­ce, kte­rá prá­vě dozrá­vá na poli. Pod vla­sy vyku­ku­jí dvě chyt­ré oči, nos jako knof­lí­ček a doši­ro­ka se usmí­va­jí­cí ústa.

Táta s Filípkem jez­di­li na kole k jeze­ru sko­ro kaž­dý den, a to po celý rok. A prá­vě u jeze­ra Filípek nej­ra­dě­ji trá­vil s tatín­kem vše­chen vol­ný čas. Táta, jež doká­zal celé hodi­ny sedět u jeze­ra, číst si ane­bo se dívat na hla­di­nu jeze­ra, chy­tal hlav­ně ryby, kdež­to Filípek si radě­ji hrál na les­ní­ho skřít­ka a neda­leký les byla jeho taju­pl­ná skrýš a skřít­ko­vé krá­lov­ství.

Zde měl nej­růz­něj­ší kama­rá­dy v podo­bě skřít­ků, jež rád pojme­no­vá­val a vymýš­lel jim nej­růz­něj­ší jmé­na. Jeho les­ní skřít­ko­vé ho chrá­ní před pří­pad­ným nebez­pe­čí jako napří­klad před šlápnu­tím na zmi­ji.

Kromě úžas­ných skřít­ků si poví­dá i  s jed­not­li­vý­mi zví­řát­ky a vede s nimi báječ­né roz­ho­vo­ry, kte­ré zajis­té upou­ta­jí pozor­nost kaž­dé­ho, malé­ho čte­ná­ře. Dozvídá se spous­tu uži­teč­ných a potřeb­ných infor­ma­cí, jež si doká­že vel­mi živě před­sta­vit a doslo­va se se vžít např. do kůže tcho­ře, do větrem šle­ha­ných kří­del káně­te a tak pro­ží­vat spous­tu neza­po­me­nu­tel­ných dob­ro­druž­stvích.

Filípek dis­po­nu­je skvě­lým pozo­ro­va­cím talen­tem, buj­nou fan­ta­zii, smys­lem pro detail, vší­má si krá­sy a jedi­neč­nos­ti pří­ro­dy; a v nepo­sled­ní řadě i zázra­ku živých tvo­rů.

Více na Kritiky.cz
Červený trpaslík - Důstojník Rimmer (Officer Rimmer) - S11E04 - Nejlepší epizoda 11. sezóny Tak už máme za sebou další díl. Už jsme v druhé polovině. Tentokrát se tvůrcům povedlo n...
Všechno je jinak - Vzpomínky prof. MUDr. Ervína Adama, M.D., Ph.D., (* 1922) Když se v roce 2017 přehnal Texasem hurikán Harvey a napáchal velké škody, profesor Ervín Ad...
Colette: Příběh vášně - Keira Knightley, jako Colette, píše knihu za svého manžela Mladá dívka, Sidonie-Gabrielle Colette, žije se svými rodiči poklidný život na francouzském ...
Novinky ze světa filmu 4 - Aneb co se děje. ...
Teorie všeho - Přehled Ať už se zdá život být jakkoliv špatným, tam, kde je život, tam je naděje. – Stephen Hawk...

Ovšem vše krás­né jed­nou kon­čí, a i Filípek musí jed­no­ho dne nastou­pit do ško­ly. Na jed­nu stra­nu se moc těšil, že už půjde do ško­ly a bude na škol­ních chod­bách potká­vat svo­jí sest­ru Jitřenku, ale na stra­nu dru­hou měl strach, že les, jeze­ro a své kama­rá­dy skřít­ky dlou­ho neu­vi­dí.

A copak geni­ál­ní­ho vymys­lí tatí­nek na to, aby si Filípek mohl vzít s sebou do ško­ly celý les? Co úžas­né­ho mu pora­dí? Zažene ten­to skvě­lý plán všech­ny Filípkovy chmu­ry? A bude Filípek pak koneč­ně spo­ko­je­ný a šťast­ný?

Kdoví, tře­ba se vaše děti také zapo­jí a stej­ně jako Filípek, i ony s sebou budou nosit svůj milo­va­ný les, a les tak bude moci být pořád s nimi, ale to už moc před­bí­hám....

„Les nemá návštěv­ní hodi­ny, může­me tam jít kdy­ko­liv.“

Však Filípek se nako­nec nebu­de moci dočkat toho, až se budou ve ško­le učit o lese, aby pak mohl svým spo­lu­žá­kům o něm krás­ně vyprá­vět....

Více na Kritiky.cz
Jurský svět: Zánik říše - Všechny triky v zásobě: Vytváření dinosaurů Neal Scanlan, držitel Oscara za speciální efekty, byl pověřen nezáviděníhodným úkolem – ...
Dítě z Maconu (The Baby of Mâcon) Počátek roku 1657, dvůr sedmnáctiletého Cosima de´Medici III. Zem je sužována morem a všech...
MasterChef Česko řada II. díl 17 Díl z 10.10.2016....
Čtvrtek / Thursday 10.7.2014 Kongresový sál 8:30 Volný pád | Szabadesés | Free Fall Režie: György Pálfi Hungary, Fr...
Dokonalá bouře Na podzim 1991 v okolí Bermud řádil hurikán Grace, do kterého se již v jeho téměř konečné...

Knížka Filípek je vhod­ná pro všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neboť jed­not­li­vé pří­běhy kaž­dé­ho, malé­ho čte­ná­ře hned vtáh­nou do děje. Jednotlivé kapi­to­ly jsou krát­ké, dopl­ně­né o spous­tu roz­ho­vo­rů, z kte­rých se děti dozví spous­tu důle­ži­tých infor­ma­cí a skvě­le si obo­ha­tí své zna­los­ti týka­jí­cích se živo­či­chů žijí­cích v lese nebo u vody.

„Filípek“ je navíc dopl­něn krás­ný­mi, pou­ta­vý­mi a srdeč­ný­mi obráz­ky od Evy Chupíkové, jež pří­mo zahře­jí u srd­ce. Jsou krás­ně pro­kres­le­né a barev­né, a svým ztvár­ně­ním dotvá­ří buj­nou fan­ta­zii a před­sta­vi­vost při čte­ní jed­not­li­vých řád­ků.

Více na Kritiky.cz
Kamarádová Dana, Látalová Klára, Praško Ján: Panická porucha MUDr. Dana Kamarádová, Ph.D., prof. MUDr. Klára Látalová, Ph.D. a prof. MUDr. Ján Praško, Csc...
Líbáš jako ďábel - 65 % Tato věta padne ke konci filmu a není to v situaci nijak příjemné pro jednoho z hlavních hrdin...
MFDF Jihlava Ve dnech 24. - 29. října 2006 proběhne v Jihlavě 10. ročník Mezinárodního festivalu dokumen...
První oficiální plakát Harry Potter 4 ...
Film Distribution Artcam – nové akvizice pro rok 2012 Zlatá palma z Cannes pro naší nejnovější akvizici – film LÁSKA Michaela Hanekeho a další...

Knížka je moc hez­ky zpra­co­vá­na, jak sty­lis­tic­ky, tak i obraz­ně, a po dlou­hé době můžu říct, že je to jed­na z TOP kní­žek, kte­rá by nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce kaž­dé­ho malé­ho, zví­da­vé­ho čte­ná­ře.

 

Filípek

Napsala: Zuzana Štelbaská

Ilustrace: Eva Chupíková

Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment v Praze v roce 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

První vydá­ní

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 76

Pro děti od 5 let

ISBN 978-80-253-3925-1

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […]
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy29. července 2018 Rozpustilé a dechberoucí lapálie malé Matyldy Chcete se při čtení pořádně zasmát od srdce? Tak si zcela určitě nenechte ujít úsměvné lapálie jedné malé holčičky v knize pod názvem"Ty, ty, ty, Matyldo!", jež vydala Grada […]
  • Dívka, která chtěla zachránit knížky16. srpna 2018 Dívka, která chtěla zachránit knížky Na tuhle knihu jsem se velmi těšila, nejen kvůli "mně blízkému" tématu, ale hlavně kvůli krásně poutavé obálce a v neposlední řadě i té velké záplavě krásných a kouzelných ilustrací, […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?"21. září 2018 Hledej a najdi s novou knihou "Kde je jednorožec?" Milují-li vaše děti jednotlivé postavičky jednorožců a hry na schovávanou, je tahle kniha pro ně jak stvořená. Ve společnosti těchto čtyřnohých kamarádů si užijí nejen spoustu legrace a […]
  • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […]
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […]

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *