Erotický román PROKURÁTOR

PROKURÁTOR1

Erotický román „Prokurátor“ s prv­ky detek­tiv­ky si vás pod­ma­ní hned na prv­ních strán­kách, a to pře­de­vším díky svým hlav­ním pro­ta­go­nis­tům tj. obháj­ky­ní Kingy Blońské a pro­ku­rá­to­ra Lukasze Zimnického, kte­ří spo­lu roze­hra­jí napros­to doko­na­lou hru na koč­ku a myš. Nudit se roz­hod­ně nebu­de­te!

Kinga Blońská je vel­mi atrak­tiv­ní a tem­pe­ra­ment­ní žena na pra­hu tři­cít­ky. Kdyby býva­la nena­ča­pa­la své­ho milo­va­né­ho man­že­la v poste­li s osm­nác­ti­le­tou sou­se­do­vic dce­rou, byl by její život prak­tic­ky doko­na­lý a šťast­ný. Po jede­nác­ti letech man­žel­ství si tedy zaba­li­la svo­je věci a odstě­ho­va­la se do Glivic, kde má hájit své­ho nevlast­ní­ho bra­t­ra Mariusze Przytulu, pře­zdí­va­né­ho „Šedivák“.

Šedivák je její nevlast­ní bra­tr. Nehájí ho z vlast­ní vůle, má na ni páky, a to vcel­ku sil­ný. Pokud by mu pře­sta­la pomá­hat, Bolo si vez­me do pará­dy její­ho mlad­ší­ho pat­nác­ti­le­té­ho brá­chu Filipa, kte­ré­ho vycho­vá­vá teta.

Šedivák, kte­rý až moc dob­ře ví, co dělá, a vždyc­ky to dělá jed­no­du­še pro­to, že to dělá rád. Je to „magor“, a dost nebez­peč­ný, co při háje­ní svých neka­lých prak­tik a čer­ných obcho­dů je ocho­ten obě­to­vat i čle­ny své vlast­ní rodi­ny.

Tenhle pří­pad byl nej­dů­le­ži­těj­ší v její dosa­vad­ní kari­é­ře a sama si nedo­ká­za­la vůbec před­sta­vit, že by jí v tom mělo něco zkří­žit plá­ny.

Prokurátor Lukasz Zimnický je opro­ti ní asi čty­ři­ce­ti­le­tý vel­mi atrak­tiv­ní pro­ku­rá­tor, vyso­ký bru­net s unudě­ným výra­zem, na kte­ré­ho ženy letí jako vosy na bonbón. Svého okouz­lu­jí­cí­ho šar­mu si je plně vědom a vyu­ží­vá jej k nava­zo­vá­ní chvil­ko­vých zná­mos­tí. Ženy stří­dá jak na běží­cím pásu a nehod­lá se nikdy a nijak vázat.

„V prá­ci je tvr­dej. Uzavřenej. Efektivní. Je to wor­kho­lik a napros­to nedo­ká­že pro­hrá­vat. Upřímně řeče­no - stá­vá se mu to jen málo­kdy...“

A v pro­ce­su s orga­ni­zo­va­nou sku­pi­nou Šediváka měl  roli veřej­né­ho žalob­ce. Bojoval čty­ři roky, aby je všech­ny dostal před soud. Když byl zvě­da­vý na to, jaká je nová obháj­ky­ně, jeho pří­tel mu na to odpo­vě­děl slo­vy:

„Nebude se ti zamlou­vat, pro­to­že já ji znám osob­ně a vím, že se jen tak nevzdá­vá. Ona je na celé té věci nějak osob­ně zain­te­re­so­va­ná, tak­že pokud jsi v prů­bě­hu vyšet­řo­vá­ní coko­li posral ty nebo tví hoši z ústřed­ní vyšet­řo­va­cí kan­ce­lá­ře, tak ona to vyš­ťou­rá.“

Celý pří­běh se začí­ná odví­jet den před soud­ním pro­ce­sem, kdy si Kinga a Lukasz - nezá­vis­le na sobě, vyra­zí pro­čis­tit hla­vu na dis­ko­té­ku, kde se popr­vé potká­va­jí.

„Vysoký bru­net, nej­spíš star­ší než já. Černá koši­le, mod­ré dží­ny. Znuděný výraz. Hned jsem pocí­ti­la žiha­dlo zájmu. Jako vždyc­ky se ve mně pro­bu­di­la nepří­jem­ná fifle­na. Dědictví z mých škol­ních let, kdy jsem byla zakom­ple­xo­va­ná nána a v hla­vě mi vždyc­ky zakou­kal alarm „hlav­ně mu nedej naje­vo, že se ti líbí!“ Úplně jsem ten náhod­ně potka­ný zázrak pří­ro­dy igno­ro­va­la, naklo­ni­la se nad jeho rame­nem a natáh­la se pro drink. Vypadal jak osmý div svě­ta.

Nikdy v živo­tě jsem neby­la tak vzru­še­ná. Zásady se vypa­ři­ly, jako by nikdy nee­xis­to­va­ly, a zane­cha­ly mě ve sta­vu totál­ní­ho roze­chvě­ní.“

Sympatie samo­zřej­mě byly vzá­jem­né. Velmi sil­ně to zajis­kři­lo i na stra­ně pro­ku­rá­to­ra. V hla­vě mu v ten oka­mžik pro­běh­lo: „Nikdy jsem nevě­řil pohád­kám o myš­len­ko­vé spří­z­ně­nos­ti, ale začal jsem se cítit mini­mál­ně tro­chu nesvůj...“

Nešťastná Kinga, co celý život byla za tu zod­po­věd­nou a drží­cí se pev­ně daných pra­vi­del, jen těž­ko doká­za­la těm­to láka­vým svo­dům odo­lat a popr­vé v živo­tě pod­leh­la zná­mos­ti na jed­nu noc, chvil­ko­vé­mu povy­ra­že­ní.

Nikdo z nich nebral ten­to náhod­ný, i když dost skvě­lý sex za něco, co by moh­lo pokra­čo­vat dál. Proto se ráno Kinga poti­chu a neru­še­ně vytra­ti­la z jeho bytu, čímž prak­tic­ky ura­zi­la jeho muž­ské ego a ješit­nost.

„Byl jsem v poste­li sám. Nee - jen to ne. Kam se, do prde­le, vypa­ři­la? Určitě mi tu aspoň necha­la lís­te­ček se svým čís­lem, pomys­lel jsem si hrdě. Jenomže ono hov­no. Ani lís­te­ček tam nebyl. Chvilku jsem se cítil zne­u­ži­tý. Urazila mou muž­skou hrdost, ale v pod­sta­tě mě ušet­ři­la pro­blé­mů.“

O pár hodin poz­dě­ji před sebou sto­jí v soud­ní síni, para­ly­zo­vá­ní a šoko­vá­ni pří­tom­nos­tí toho dru­hé­ho. To se roz­hod­ně nemě­lo stát! Jak tohle všech­no může dopad­nout? Odolají svo­jí živo­čiš­né při­taž­li­vos­ti?

Touha je v tom­to pří­pa­dě mno­hem sil­něj­ší než rozum, a i když by se moh­lo jed­nat i o střed zájmů, pota­jí se schá­ze­jí a oddá­va­jí se svým mimo­pra­cov­ním sty­kům až do doby, dokud jejich osu­dy neza­mí­chá Kingy nevlast­ní bra­tr Šedivák, taha­jí­cí v záku­li­sí za nit­ky.

V tom­to oka­mži­ku začí­ná jít o život nejen Kinze a její­mu mlad­ší­mu bra­t­ro­vi, ale i samot­né­mu pro­ku­rá­to­ro­vi. Podaří se jim usvěd­čit Šediváka a jeho pove­de­ný gang a nepři­jít tak nejen o své­ho hlav­ní­ho svěd­ka, ale i o svo­jí kůži? Budou pak moci Kinga a Lukasz koneč­ně spo­lu být, a kdo ví, tře­ba i pomýš­let na spo­leč­ný život ve dvou?

PROKURÁTOR

Knížka je napsá­na poměr­ně kra­tič­ký­mi kapi­to­la­mi v roz­sa­hu jed­né až dvou strá­nek, a vždy nená­pad­ně oddě­le­né zna­kem para­gra­fu. Jednotlivé pasá­že se pra­vi­del­ně stří­da­jí z pohle­du Kingy a z pohle­du pro­ku­rá­to­ra. Čtenář tak dostá­vá uce­le­ný obrá­zek a pohled na jed­nu věc ze dvou úhlů pohle­du, tj. z žen­ské­ho a muž­ské­ho prin­ci­pu.  A i když se tyto pohle­dy v někte­rých detai­lech a drob­nos­tech liší, ve finá­le tyto pohle­dy utvá­ří uce­le­nou jed­no­tu.

Při samot­ném čte­ní mě nej­ví­ce bavi­lo vzá­jem­né popi­cho­vá­ní se Kingy a Lukasze, dost čas­to jsem se neu­brá­ni­la i hla­si­té­mu smí­chu, pro­to­že obháj­ky­ně díky své pro­s­to­ře­kos­ti vždyc­ky doko­na­le doká­za­la při­vézt pro­ku­rá­to­ra k zuři­vos­ti. Evidentně měla patent na to, jak ho roz­pá­lit době­la.

„V mé poste­li už zase leže­la pro­tiv­ná mrcha, a niko­li slad­ké koťát­ko, kte­ré na mě ješ­tě vče­ra pomr­ká­va­lo mod­rý­ma očka­ma a pro­si­lo, abych u něj zůstal.“

Kniha „Prokurátor“ je odpo­čin­ko­vé čte­ní, kde ero­tic­ké pasá­že pře­va­žu­jí hlav­ně v prv­ní čás­ti kni­hy, kdy jsou postup­ně nahra­ze­ny vel­kou dáv­kou napě­tí a spous­tou neče­ka­ných zvra­tů na ces­tě za záchra­nou svých živo­tů a živo­tů svých nej­bliž­ších.

Samotný pří­běh je mis­tr­ně pro­špi­ko­ván neza­po­me­nu­tel­nou dáv­kou kri­tic­ké­ho humo­ru, sar­kas­mu, ale i troš­kou žha­vé­ho sexu, mra­zi­vé­ho napě­tí, což dodá­vá kni­ze ten správ­ný náboj.

Pokud si chce­te užít neko­neč­nou a občas i nebez­peč­nou jízdu, kde není nou­ze o lech­ti­vé scé­ny a jazyk pro­špi­ko­va­ný sar­kas­tic­ký­mi, ale o to víc úsměv­ný­mi naráž­ka­mi, je tato kni­ha napros­to ide­ál­ním čte­ním pro vás, stej­ně jako pro mě.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno v edi­ci Knihy Kontrast

PROKURÁTOR

Napsala: Paulina Świst

Přeložil: Martin Veselka

Ilustrace na obál­ce: Shutterstock

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Kontrast v roce 2019

Počet stran: 290

ISBN: 978-80-7585-621-0


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Temnota v něm od Alice Raine17. března 2019 Temnota v něm od Alice Raine Erotický román "Temnota v něm" si vás získá hned po přečtení prvních stránek, a navíc je i  prvním dílem nové "pěkně peprné" erotické série, takže se můžete již brzy těšit na […]
  • Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!13. ledna 2017 Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova! Ač na první pohled zní titul, a ještě více podtitul, knihy senzačně, když odhodíte stud a tuhle publikaci si přečtete, zjistíte, že nic jiného by více nevystihovalo skutečnou podstatu […]
  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […]
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]
  • Zemřít dvakrát. Příběh zločinu od Leifa GW Perssona28. dubna 2019 Zemřít dvakrát. Příběh zločinu od Leifa GW Perssona Zemřít dvakrát je krimi román úspěšného klasika švédského detektivního románu a profesora kriminologie a uznávaného kriminalisty Leifa GW Perssona, který byl zapojen do většiny významných […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona23. června 2019 Holger Munch na stopě šíleného vraha v knize Clona Třetí díl série s tajuplnými a „divnými“ vraždami, kde je potřeba vidět i skrze fakta to, co není na místě činu přítomno. Při běžném rybaření na horském jezeře byla náhodně vylovena […]
  • Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno10. dubna 2019 Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn. Zlámali mu prsty, prořízli krk. Navíc policie podezírá Caleba, že on je vrah. Caleb se cítí […]