Duch domu Ashburnů od Darcy Coates

duch

Milujete-li horo­ry, stra­ši­del­né a duchař­ské pří­běhy, je kni­ha „Duch domu Ashburnů“ sku­teč­ně tou pra­vou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podiv­né­ho až nad­při­ro­ze­né­ho, a než tomu­to děsi­vé­mu tajem­ství při­jde­te oprav­du na kloub, bude vás nepří­jem­ně až hro­zi­vě mra­zit po celém těle.

Hlavní hrdin­kou celé­ho pří­bě­hu je Adrienne, jež se po smr­ti tetič­ky, jakož­to jedi­ná pře­ži­vší pří­buzná, nastě­hu­je do zdě­dě­né­ho domu Ashburnů. Pro Adrienne to je jako zázrak z čis­té­ho nebe a sama to vní­má jako obrov­skou šan­ci zno­vu se posta­vit na vlast­ní nohy. Ostatně nemě­la u sebe nic víc než kocou­ra Wolfganga, dva­cet dola­rů v kap­se a kufr s drob­ný­mi, oby­čej­ný­mi věc­mi.

„A stej­ně toho moc nepo­tře­bu­ju. Jen tebe, abych neby­la sama, mís­to, kam slo­žit hla­vu, a dost peněz na to, abychom nehla­do­vě­li. Díky pra­te­tič­ce Edith máme všech­ny tyto tři věci.“

O domě Ashburnů se vyprá­ví spous­ta stra­ši­del­ných his­to­rek a pří­bě­hů o tom, že se v něm děje něco zvlášt­ní­ho. Lidé z měs­teč­ka se toho­to mís­ta doslo­va bojí a pro všech­ny míst­ní děti je ten­to dům jakým­si sva­tým grá­lem hrů­zy. A Edith? Za její­ho živo­ta jí vída­ly ve měs­tě kaž­dič­ký den, s nikým nepro­mlu­vi­la ani slův­ko, jen si nakou­pi­la, a na sobě měla vždyc­ky obrov­ské, těž­ké, čer­né šaty.

Více na Kritiky.cz
Faust - 70% Pomalým letem se snášíme před brány města jako z tajemné pohádky. Poklidný obraz se však...
World of Warships Tak se nám vrátili tvůrci z Wargaming.net do třetí zdarma akce. Po World of Tanks, po World of ...
Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - 70 % Svět je malý pro dva hrdiny. Batman a Superman měli už mnoho filmů, seriálů a samozřejmě i ...
Airsoft ...
Rick a Morty - promo ...

Adrienne, co by nová maji­tel­ka domu pro­zkou­má­vá všech­na tajem­ná zákou­tí a opuš­tě­né míst­nos­ti domu. Čím více je pozná­vá, tím v ní víc ros­te  oba­va a strach. Ve vzdu­chu visí spous­ta nevy­řče­ných otá­zek a není tu nikdo, kdo by je zod­po­vě­děl.

Proč  jsou po celém domě vyry­té do stěn kra­tič­ké zprá­vy a co zna­me­na­jí? Například žád­ná zrca­dla, je pátek zapal sví­ci, neza­po­meň svá tajem­ství. Kdo je tam vyškrá­bal a jaké mají pro Adrienne sku­teč­né posel­ství?

Kdo byl pohřben ve starém v hro­bě upro­střed lesa hned za domem? A co je tak zvlášt­ní­ho a děsi­vé­ho na taju­pl­ných por­trétech v prv­ním pat­ře?

„Obrazy, všech­ny ve zdo­be­ných pozla­ce­ných rámech, pokrý­va­ly stě­ny po obou stra­nách chod­by. Adrienne pro­chá­ze­la kolem nich a pro­hlí­že­la si je. Byly to všech­no por­tréty. Brzy pozna­la, že se jed­ná o por­tréty čtyř čle­nů stej­né rodi­ny: muže, dvou žen a dív­ky. Připadalo ji, že s obra­zy není něco v pořád­ku. Bylo jich asi pade­sát, byli na nich čle­no­vé jed­né jedi­né rodi­ny a všech­ny vise­ly na stej­né chod­bě. Oči vyob­ra­ze­ných ji pak sle­do­va­ly bez ohle­du na to, jak pospí­cha­la, a kde stá­la.“

Adrienne však nezů­stá­vá nečin­ně stát a sama se pouš­tí do pát­rá­ní, aby odha­li­la tajem­ství toho­to domu, jeho his­to­rii a vel­mi pohnu­té osu­dy jejich oby­va­tel. Nečekaně odha­lu­je tajem­né poza­dí his­tor­ky o páteč­ním svět­le a jeho důle­ži­tém poslá­ní.

Sama Adrienne zjiš­ťu­je, že toto mís­to má sku­teč­ně tem­nou a krva­vou minu­lost, a zdá se, že dům k ní začí­ná pro­mlou­vat pomo­cí svě­dec­tví, jež vydá­va­jí pově­še­ná zrca­dla a tvá­ře na por­trétech„ kte­ré se mění ve vystra­še­né bytos­ti.

Více na Kritiky.cz
Batman: Zpátky do plenek - Kdysi dávno... v jedné jeskyni... Když byl roku 1997 natočen čtvrtý díl Batmana, nenašel se snad jediný kritik, který by jej v...
Soutěž o 3. díl Harry Pottera S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o 3. díl Harry Pottera....
Hilda se vrací - 95 % Knize "Hilda" jsem dal plný počet, ale u druhého dílu jdu trochu dolů. Ten důvod je v podstat...
Recenze - Alvin a Chipmunkové 3 K! Teď jsem opravdu nas*anej, protože tenhle film jsem stahoval 2x (prvně byla hrozná kvalita, t...
Pohádky Matky přírody Knížka Pohádky Matky přírody je určená pro děti od 6let. Spisovatelka Jaroslava Lainesová n...

A pak se to sta­lo. Cokoli, co budo­va v sobě skrý­va­la, se uvol­ni­lo. Jako by se ote­vře­la sta­vi­dla. A ticho roz­tříš­ti­la zápla­va ptá­ků, kte­ří se jako pří­va­lo­vá vlna vznes­li z korun stro­mů v kako­fo­nii hla­si­té­ho kři­ku a tlu­ko­tu kří­del. A ve všem tom hlu­ku bylo sly­šet jaký­si skří­pa­vý zvuk, kte­rý trval asi vte­ři­nu a pak náh­le utichl...

Proč by si někdo dal tako­vou prá­ci s tím, aby nebo­hou Adrienne vystra­šil, nezpů­so­bil žád­né ško­dy na domě a ani se nevlou­pal dovnitř ? Chtěl ji někdo pou­ze vyle­kat? Anebo je všech­no úpl­ně jinak a Adrienne bude hned záhy čelit něče­mu nad­při­ro­ze­né­mu, co se jí bude sna­žit ublí­žit?

Vždyť všech­ny udá­los­ti a neče­ka­né zvra­ty nasvěd­ču­jí tomu, že dáv­ní oby­va­te­lé domu nespí.... prá­vě nao­pak. Podaří se Adrienne hez­ky krů­ček po krůč­ku odha­lit minu­lost svých před­ků, a nako­nec se s nimi i usmí­řit?....

duch1

Já osob­ně milu­ji kni­hy s duchař­skou téma­ti­kou a nad­při­ro­ze­ný­mi věc­mi, a v této kni­ze o ně není nou­ze. Ať už jsou to tajem­ně vyry­té zprá­vy po celém domě, tisí­ce netknu­tých sví­cí v pod­kro­ví, vyhra­ba­né tělo z osa­mě­lé­ho hro­bu upro­střed lesa, ane­bo chy­bě­jí­cí a důklad­ně vyříz­nu­té novi­no­vé člán­ky.

Kniha obsa­hu­je spous­tu tajem­ství, kte­ré čeka­jí na čte­ná­ře, aby je co nejdří­ve roz­luš­til a zjis­til, co se sku­teč­ně v domě Ashburnů sta­lo, a co všech­no sto­jí na poza­dí podiv­ných udá­los­tí, jimiž je napě­cho­ván celý ten­to pří­běh.

Při čte­ní této kni­hy mi sku­teč­ně běhal mráz po zádech, a v někte­rých pasá­žích jsem měla chuť kni­hu odho­dit, abych se vyhnu­la mra­zi­vé a hrů­zu nahá­ně­jí­cí sku­teč­nos­ti. Nikdy jsem však neo­do­la­la a muse­la i tak číst dál.

Pokud milu­je­te kouz­lo neče­ka­ných zvra­tů, potr­pí­te si na tajem­no a milu­je­te vel­kou dáv­ku napě­tí, urči­tě si ten­to best­seller pře­čtě­te. Autorka mis­tr­ně líčí „hrů­zostraš­né“ udá­los­ti tak, že si napros­to pod­ma­ní vaší před­sta­vi­vost, a vy sami si bude­te při­pa­dat jako bys­te stá­li a byli v onom domě...

Jakmile tuto kni­hu začne­te číst, jen těž­ko ji odlo­ží­te nedo­čte­nou. Možná i tak tro­chu dopo­ru­ču­ji číst za bílé­ho dne, ne jako já upro­střed noci.... pro­to­že všech­ny hrů­zostraš­né udá­los­ti degra­du­jí prá­vě v tuto noč­ní dobu.

Více na Kritiky.cz
Pánská jízda Od Pánské jízdy rozhodně nečekejte klasický "český oduševnělý" film, čekejte prostě jen...
Dragon Age Origins Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox 360 + Xbox One) - Dostupné: 06/16 - 06/30....
Recenze: Andělský podíl – 85% K filmu Andělský podíl (The Angels’ Share), který získal na letošním Cannes Cenu poroty, ...
Rozumbrádkové a zlatý pohár - kniha - recenze Rozumbrádkové nás přišly oblažit druhý dílem, ve kterém se tentokrát budou snažit získat...
Bright - Recenze - 70% Netflix nám přináší další svoje dílko z fantasy světa. Film nás vítá v alternativní sou...

Knížku vře­le dopo­ru­ču­ji a urči­tě v nej­bliž­ší době sáh­nu po dal­ší kni­ze této autor­ky, a to „Tajemství síd­la Craven Manor“.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský

Vydáno v edi­ci FOBOS

Více na Kritiky.cz
Komiks 49 ...
Nová série Městečka South Park startuje s českým dabingem. Po dvaceti letech promluví Kyle novým hlasem Fanoušci kultovního animovaného seriálu Městečko South Park se mohou těšit na televizní vys...
Malá floristka od Diany Shatatové   Pro ty, kteří milují a rádi aranžují květiny, ať už doma jen tak pro radost nebo ...
Jak najít svůj osobitý styl a zaujmout na první pohled? Bez nadsázky ikona módního stylu Barbara Nesvadbová vydala letos na podzim dlouho očekávanou k...
Karlík a továrna na čokoládu - recenze Já, Willy Wonka, jsem se rozhodl, že pěti dětem umožním návštěvu své čokoládovny. Těcht...

DUCH DOMU ASCHBURNŮ

Napsala: Darcy Coates

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci FOBOS

Rok vydá­ní: 2019

Počet stran:251

ISBN 978-80-7585-161-1

Duch domu Ashburnů od Darcy Coates
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • Vermontské psycho od Jennifer McMahon24. ledna 2019 Vermontské psycho od Jennifer McMahon Příběh se točí okolo starého Tower Motelu s 28 pokoji a bazénem, stojícím ve Vermontu. Kdysi možná skvělé místo na dovolenou, nyní místo, kterému se raději pohledem vyhnete, nebezpečné a […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války11. února 2019 Návrat z minulosti - skutečný příběh z období 1. světové války Žijeme v době plné předsudků. Rozštěpové vady rtu a patra patří mezi vady, které lze operovat v časném stádiu po narození. Následná rehabilitace, odhodlání pomoc svým takto postiženým […]
  • Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee11. března 2018 Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenáře od 14 let, což ale neznamená, že do knihy se s potěšením nezačtou i čtenáři starší. Kniha vás […]
  • V knize "Zimní lidé" prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít3. srpna 2018 V knize "Zimní lidé" prostě některá tajemství nelze jen tak pohřbít V knize „Zimní lidé“ se prolínají osudy hrdinů z roku 1908 s osudy hrdinů ze současnosti. A i když se zdá, že všichni zúčastnění nemají spolu pranic společného, spojuje je jedno velké […]
  • NEZAPOMEŇ od VALA EMMICHA17. srpna 2018 NEZAPOMEŇ od VALA EMMICHA Roztomilý debut o tom, co se stane, když se dívka, jež nemůže zapomenout, spřátelí s mužem, který si zoufale snaží vzpomenout vypráví bestseller "Nezapomeň". Se svojí kytarou čekám venku […]
  • Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku16. srpna 2018 Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku O tom, jaké to je být starý a žít v domově důchodců, Vám s nadsázkou a prostřednictvím satiristických a ironických poznámek docela věrně přiblíží deníkové zápisky někdy milého, jindy […]
  • A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život.31. srpna 2018 A co když je to jinak. Věčné pravdy mají krátký život. Tato kniha ukazuje, že během života se učíme mnoha věcem jenom proto, abychom zjišťovali (znovu a znovu), že většina toho, co jsme si osvojili, je buďto chybná nebo irelevantní. Velká část […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *