Doreen Virtue: Láska a světlo. Poprvé v novém...

IMG 20181122 132808

Doreen Virtue popr­vé v novém kabá­tě. Poprvé bez andě­lů, ale na kří­d­lech křes­ťan­ství, dalo by se říci... A jaké jsou její nové kar­ty? Na titul­ní stra­ně vidí­me krás­ný mod­ro­rů­žo­vý výjev, kte­rý sám o sobě je vel­mi něž­ný, heb­ký. A tako­vé jsou i kar­ty. Hebké a hla­di­vé, tako­vé jsou kar­ty Láska a svět­lo od Doreen Virtue. Její pří­z­niv­ci mají prv­ně mož­nost nahléd­nout do její tvor­by poté, co její tvor­bu zača­la ovliv­ňo­vat jiná víra. Anděly vymě­ni­la za Boha, ale ten barev­ný a třpy­ti­vý pohled na svět jí zůstal.  A za to vel­mi děku­ju, pro­to­že to bylo to, zač jsem jí milo­va­la...

Její pří­z­niv­ce tedy potě­ším, kon­ci­po­vá­ní karet je v pod­sta­tě stej­né, napros­to kaž­dý bez ohle­du na co věří či nevě­ří, si z nich může vzít to, co zrov­na v té dané chví­li potře­bu­je.

Na kaž­dé ze 44 karet najde­te pře­krás­nou ilu­stra­ci nábo­žen­ské­ho téma­tu a odpo­ví­da­jí­cí citát z bib­le, inspi­ra­ci k pro­po­je­ní s Boží vel­ko­le­postí, pro duchov­ní roz­jí­má­ní nebo jako kaž­do­den­ní obrá­ce­ní se k Bohu, kte­ré vás povzne­se a pomů­že vám.

Více na Kritiky.cz
Patnáctý skandál - kniha Lindsay je seržantka na policii a momentálně si užívá mateřství, je totiž maminkou maličk...
Michal Viewegh - Biomanžel Vieweghův román Biomanželka se stal úspěšným bestsellerem. Nejspíš proto jsme se dočkali j...
Robinsonův ostrov - 1. 2. 2017 Šestý díl Robinsonova ostrova....
Pupendo Držte si pupíky, do kin se právě vřítilo Hřebejkovo toužebně očekávané Pupendo....
Gorduličove silné historické reči ...

Zkusme si jed­nu kar­tič­ku vytáh­nout…

„Zaměřte se na boží lás­ku: Snášejte se navzá­jem v lás­ce a usi­lov­ně hleď­te zacho­vat jed­no­tu Ducha, spo­je­ní svaz­kem poko­je.“

V kníž­ce pak najde­me kro­mě této cita­ce také pojed­ná­ní o tom, jak dětem je nej­lé­pe v pří­tom­nos­ti rodi­čov­ské lás­ky, my bychom měli žít pod kří­d­lem lás­ky bož­ské s vírou, že i díky mod­lit­bám může­me věřit, že nám osud do ces­ty vne­se vždy správ­né lidi i situ­a­ce, kte­ré potře­bu­je­me.“

Více na Kritiky.cz
Sony Bravia KDL-37EX720B – 37“ 3D televize, která vyráží dech! Málo lidí nevěří moderním technologiím. Je to asi proto, že si myslí, že tyto nové techno...
Duše našich mazlíčků, aneb jak nás vidí zvířata? Je to tak, autor sáhl každému milovníkovi zvířat skutečně do svědomí. Máme se od zvířat...
Amerika vstoupí do našich kin Ve čtvrtek 22.října 2015 bude mít premiéru film Amerika, který natočil Jan Foukal. Sám napsa...
KONTAKT Onehdy jsem od kohosi slyšel, že jeho děti na Contact odmítly jít s tím, že tam ani nejsou ž...
Harrison Ford Han Solo, Indiana Jones, Richard Kimble...neříkejte že neznáte ani jednu z těchto postav, kter...

Celé to tedy může­me chá­pat tak, že je dob­ré milo­vat život jako tako­vý, se vše­mi jeho podo­ba­mi, nachá­zet na něm to krás­né a z toho­to úhlu pohle­du je i snad­něj­ší se potom správ­ně roz­hod­nout, ve správ­ný čas vyčkat a i svý­mi myš­len­ka­mi a smě­řo­vá­ním dojít ke spo­ko­je­nos­ti a kli­du a poci­tu, že svět je tako­vou „rodi­nou“ pro nás všech­ny.

No a řek­ně­me si naro­vi­nu, to někdy potře­bu­je­me všich­ni.

Doreen se vlast­ně pří­liš neli­ší!

Když jsem pře­mýš­le­la nad tím, čím se, kro­mě jiné víry, kar­ty liší, musím poprav­dě říci, že to dob­ré z Doreen, co jsem měla ráda, tu zůsta­lo. Nebyla jsem fanou­šek andě­lů, a nejsem ani křes­ťan­ských výje­vů a bra­la jsem si vždy z její tvor­by ty logic­ké důsled­ky, kous­ky popu­lár­ní a logic­ké psy­cho­lo­gie, kte­rou sem tam sku­teč­ně potře­bu­je­me k tomu, abychom si uvě­do­mi­li v živo­tech něja­ké drob­nos­ti, z nichž mohou vzni­kat i vel­ká roz­hod­nu­tí.  To tu zůsta­lo. Podaná ruka. Podpora ve chví­li, kdy potře­bu­je­te pár slov, kte­rá… jste zrov­na jako na míru potře­bo­va­li.

Tak ať se kar­ty líbí!

O autor­ce: Doreen Virtue vytvo­ři­la tyto kar­ty jako duchov­ní roz­jí­má­ní nebo jako kaž­do­den­ní obrá­ce­ní k Bohu, kte­ré vám povzne­se a pomů­že vám. Je duchov­ní uči­tel­kou, psy­cho­lož­kou, autor­kou mno­ha knih, karet a před­ná­šek na téma anděl­ských ener­gií, a v posled­ní době se zabý­vá křes­ťan­skou téma­ti­kou a inspi­ra­ci hle­dá v Bibli.

Více na Kritiky.cz
Historie předávání cen Golden Globe Awards Před několika dny jsme se dozvěděli výsledky již třiasedmdesátého ročníku udělování pr...
Hra o trůny - No One (S06E08) 13.6.2016 má premiéru další díl seriálu Hra o trůny. To co nás čeká uvidíte v traileru. ...
Hastrman - Synopse & O filmu  SYNOPSE Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus, jehož lás...
Ženy mého muže Premiéra: 29. října 2009  Životy lidí ve středoevropské metropoli opouští v důsle...
VideoTip: Váha Vody Sean Penn ve vynikajícím thrilleru režisérky Kathryn Bigelow......

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2018, www.synergiepublishing.com

Ohodnoťte článek


|

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *