DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.

med1 e1549775564380

Pro všech­ny milov­ní­ky medu je tato kni­ha „Medová kuchař­ka“ s více než 160 recep­ty jako děla­ná. Kromě autor­kou vyzkou­še­ných recep­tů na vel­ké množ­ství dob­rot, kde je z jed­nou slo­žek ingre­di­en­cí prá­vě „med“.

Co všech­no může­te v kni­ze nalez­nout? To jak si vyro­bit domá­cí medo­vi­nu, ochu­ce­né medy, per­níč­ky, zmrz­li­nu, šun­ku, dže­my, želé, liké­ry, kara­mel­ky, bonbó­ny, medo­vé a oříš­ko­vé tyčin­ky a fla­pjacky, vánoč­ní cuk­ro­ví, polév­ky s medem, maso­vé a bez­ma­sé pokr­my s medem, pří­lo­hy s medem, mouč­ní­ky a dezer­ty, poma­zán­ky a omáč­ky s medem, salá­ty a salá­to­vé záliv­ky a nej­růz­něj­ší nápo­je.

A pro­to­že nejen jíd­lo, ale i péče o vlast­ní tělo je vel­mi důle­ži­tou sou­čás­tí naše­ho živo­ta, může­te v  závě­ru kni­hy nalézt pár nápa­dů na vyu­ži­tí medu v domá­cí kos­me­ti­ce včet­ně něko­li­ka recep­tů na domá­cí medo­vou kos­me­ti­ku.

Kromě toho autor­ka neza­po­mně­la při­dat i něko­lik tipů na výle­ty do vče­lař­ských muzeí a seznam dopo­ru­če­ných kon­tak­tů, pokud bys­te se náho­dou roz­hod­li stát se začí­na­jí­cím vče­la­řem a obsta­rat si i vlast­ní včel­stvo.

O samot­ném medu se v kuchař­ce dozví­te spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí napří­klad to, jak med dělí­me na dvě základ­ní sku­pi­ny - kvě­to­vý a medo­vi­co­vý, a pak ješ­tě na smí­še­ný obsa­hu­jí­cí oba dru­hy dohro­ma­dy.

Ale i to, že u jed­nodru­ho­vých medů závi­sí na umís­tě­ní jed­not­li­vých včel­stev na růz­ných sta­no­viš­tích v urči­tý čas s urči­tý­mi kve­tou­cí­mi poros­ty. Jen pak se může­te těšit na jeden z nich jako je napří­klad med řep­ko­vý, lipo­vý, aká­to­vý, pohan­ko­vý, mali­no­vý, dubo­vý, kašta­no­vý, tymi­á­no­vý, vře­so­vý, manu­ko­vý. Každý z tako­vých medů ihned pozná­te dle jejich kon­krét­ní bar­vy, chu­ti a vůně.

Více na Kritiky.cz
The Simpsons – S28E04: Treehouse of Horror XXVII - 60 % 600. díl! Co bychom měli od toho čekat? Černý humor, zábavný díl, více částí v epizodě...
Assassin’s Creed III Zdarma pro Xbox 360 (kompatibilní s Xbox One) - Dostupné: 01/06 - 15/06....
Megan Fox Megan Denise Fox (* 16. května 1986 Rockwood, Tennessee) je americká herečka a modelka....
RECENZE: Captain Marvel    Blockbusterová sezóna začíná nabírat na obrátkách a po Alitě přichází první ze tř...
Zlomené květiny Král nezávislých Jim Jarmusch si mistrně hraje s profláknutým tématem "děvkař za zenitem se...

Autorka neza­po­mněl zabrou­sit i tak tro­chu do his­to­rie medu a před­sta­vit nám důle­ži­tá jmé­na osob, jež se v minu­los­ti zabý­va­li zpra­co­vá­ním medu a odká­zat nás na jed­not­li­vé his­to­ric­ké kni­hy a sta­ro­dáv­né recep­ty, u nichž nesmí samo­zřej­mě chy­bět i odkaz s pří­sluš­nou strán­kou v dané kni­ze.

Sami se pře­svěd­čí­te o tom, že medo­vé kuchař­ky nejsou nic nové­ho pod slun­cem, a že samot­ní vče­la­ři sbí­ra­li, vymýš­le­li a zkou­še­li roz­ma­ni­té recep­ty s medem a expe­ri­men­to­va­li tak, aby moh­lo vznik­nout spous­tu skvě­lých recep­tů, jež jsou i sou­čás­tí této kni­hy.

Více na Kritiky.cz
Karolína Lipowská „Karolína, to je naše turbína,“ říká její filmová maminka. „Dostat takové dítě jako...
Tlumočnice (The Interpreter) Další thriller od uznávaného režiséra Sydneyho Pollacka (např. Tři dny Kondora, Bez zlého ...
Ticho před bouří (Serenity) – Recenze – 40% Baker (Matthew McConaughey) je rybářem a kapitánem lodi Serenity na jakémsi malém karibském os...
Star Trek: Elite Force 2 Máte rádi Star Trek? Nemyslím tím zbožňování jednotlivých hrdinů, přeměňování bytu na...
Film Komorná jenž byl s úspěchem uveden ve Varech vstupuje dnes do českých kin Jeden z nejvýraznějších jihokorejských režisérů současnosti, laureát velké ceny z Cannes ...

Jednotlivé recep­ty v kníž­ce jsou  nade­psá­ny názvem v bar­vě per­ní­ku spo­lu s uve­de­ním výčtu jed­not­li­vých suro­vin a vel­mi struč­ným postu­pem ve vět­ši­ně pří­pa­dů zahr­nu­tým do jed­no­ho sou­vis­lé­ho tex­tu bez odstav­ců.

Umístění recep­tů je vel­mi jed­no­tvár­né a nepře­hled­né. Já osob­ně bych uví­ta­la uve­de­ní kaž­dé­ho recep­tu na jed­nu stra­nu včet­ně kon­krét­ní foto­gra­fie, neboť tak­to je to pou­hý výčet a pře­pis recep­tů, a pro mě nijak zvlášt­ně a ani pou­ta­vě seřa­ze­né.

Je to receptář psa­ný tak, jak jed­not­li­vé recep­ty při­šly pod ruku s mír­nou sna­hou je seřa­dit a roz­tří­dit do jed­not­li­vých kapi­tol pod­le toho o jaký recept se jed­ná. Recepty jsou pro mě dost nepře­hled­né a čas­to se v tex­tu ztrá­cím.

Více na Kritiky.cz
Soutěž o DVD Blade Runner S našim partnerem vyhlašujeme novou soutěž o DVD Blade Runner....
Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve s...
Rock Demers - Zlín Film Festival 2011 ...
Soutěž s filmem Šílený Max: Zběsilá cesta ...
#1834: Umbrella Academy 2: Dallas - 85 % Umbrella Academy 2: Dallas (The Umbrella Academy: Dallas)Vydalo nakladatelství Crew v pev...

Autorka si moh­la více pohrát s cel­ko­vou úpra­vou kni­hy, takhle půso­bí, že byla psa­ná v rych­los­ti na kole­nou.

Jednotlivé kapi­to­ly nejsou oddě­le­ny samo­stat­nou strán­kou, jsou jen nade­psá­ny a hned záhy na to násle­du­je foto­gra­fie nebo popis dal­ší­ho nové­ho recep­tu.

Fotografie nema­jí moc vel­kou kva­li­tu, a v něko­li­ka pří­pa­dech jsou roz­ma­za­né. To jak jsem byla s kni­hou v prv­ní oka­mžik, když jsem spat­ři­la její krás­ně pou­ta­vou a pro­pra­co­va­nou obál­kou nad­še­ná, o to vět­ší zkla­má­ní mě čeka­lo uvnitř kni­hy. Za mě jen recep­ty sesbí­ra­né a pře­psa­né do kni­hy, jen občas dopl­ně­né o postře­hy či drob­né rady autor­ky.

DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA

Napsal: Petra Rubášová

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

ISBN 978-80-264-2059-0

Počet stran: 134

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou.15. ledna 2019 KOSMETIKA HROU. V souladu s přírodou. Koho by nelákalo umět si vyrobit domácí kosmetiku úplně na všechno sám a z přírodních materiálů? Asi každého. A tahle kniha plná voňavé inspirace vám ukáže, jak na to. Kniha je nabitá […]
  • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • Domácí levandulový sirup (med)19. července 2017 Domácí levandulový sirup (med) Domácí levandulový med (sirup) Skvělá náhražka sladidla do kávy nebo čaje. Suroviny: 500 g levandulových natí v plném květy, 3 citróny, 3 skořice vcelku, 1 a 12/ až 2 kg cukru, 750 […]
  • Polévka z dýně Hokkaido30. července 2017 Polévka z dýně Hokkaido Polévka z dýně Hokkaido Suroviny: 1 cibule 2 lžíce olivového oleje 500 g dýně Hokkaidó 750 ml vody smetana ke šlehání (může být i zakysaná) mletý pepř sůl trocha […]
  • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […]
  • Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze Jiří Babica nezaspal na vavřínech a po úspěchu prvního dílu jeho kuchařky přišel s dvojkou. Opět tu najdeme mnoho fotografií, přehledně ucelených u každého receptu, aby člověk viděl, jak […]
  • Babicovy dobroty - kniha - recenze23. března 2017 Babicovy dobroty - kniha - recenze V každé televizi se dnes vaří a také se čile vydávají kuchařky. Jedním z nejznámějších kuchařů je Jiří Babica. Svou první kuchařku jednoduše nazvanou Babicovy dobroty s podtitulem Jak jíst […]
  • S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava31. srpna 2018 S knihou "Objev svůj talent" to bude nejen hračka, ale i zábava Pokud nevíte, jak precizně vymýšlet příběhy a postavy, jak pracovat se svými vlastními nápady, zcela určitě vám přijde vhod tato kniha od bratrů McLeodových, jež vás všechno zábavnou […]
  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *