Bez kůže od Mads Peder Nordbo

bezkuze e1548595156242

Celý pří­běh se ode­hrá­vá v malém grón­ském měs­teč­ku jmé­nem Nuuk. Městečko obklo­pe­né nekon­če­ným ledem, celo­den­ním mra­zem a divo­kou, nespou­ta­nou pří­ro­dou. Poklidné měs­teč­ko s lid­mi, jež  pev­ně ctí svo­je tra­di­ce jako např.:

„Nezapomínej, že my nikdy neza­bí­jí­me zví­řa­ta jen tak. Zabíjíme jenom ta, kte­rá pak sní­me a vyu­ži­je­me. Máme ke vše­mu ve svém oko­lí respekt a za kaž­dé zabi­tí se omlu­ví­me. Dokonce i rybám.“

A prá­vě do toho­to  mís­ta při­jíž­dí a nako­nec i zůstá­vá dva­ce­ti osmi­le­tý novi­nář Matthew Cavea, kte­rý tu hle­dá úto­čiš­tě před svo­jí tra­gic­kou minu­los­tí, kdy mu při auto­ne­ho­dě zemře­la těhot­ná žena i s nena­ro­ze­nou dce­rou. Odchází z Dánska sem do Grónska a začí­ná psát pro míst­ní novi­ny.

„Možná  prá­vě o to se tady v Nuuku mezi duchy své­ho otce, Tisy a Emily sna­žil nějak ten celek roz­bít a mezi jeho tros­ka­mi najít ces­tu ven, než ho ta vnitř­ní tem­no­ta pohl­tí celé­ho. Objevil něco nové­ho. Záblesk živo­ta. Něco divo­ké­ho bez tam­té celist­vos­ti.“

Více na Kritiky.cz
Dynablaster Dynablaster (případně Dyna Blaster) je jméno evropské verze klasického Bombermana. Příběh j...
Stopařův průvodce po galaxii - odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec = 42 Víte, kdo jsou nejinteligentnějšími bytostmi na planetě Zemi? Kdepak, lidé to nejsou. A ani de...
Marián Psár o prdení ...
Caleb Zelic neslyší nic, ale vidí všechno Caleb Zelic pronásleduje vraha svého nejlepšího přítele Garyho. Ten byl brutálně zavražděn...
Tisková konference ČT Video z tiskové konference 16. 3. 2017, kde Česká televize představovala novinky ve svém progra...

Jednoho dne je vyslán na ledo­vec, aby napsal repor­táž o vel­mi zvlášt­ním a pra­po­div­ném nále­zu. Tamní lov­ci totiž obje­vi­li mrt­vo­lu muže a vypa­da­lo to, že tam ležel dost dlou­ho na to, aby se z něj moh­la stát mumie. Všichni před­po­klá­da­li, že se jed­ná o objev mumie Skandinávského Vikinga. Ale je to sku­teč­ně tak?

Vypadalo to na vel­kou a celo­svě­to­vou sen­za­ci, tedy ale­spoň do doby, dokud tělo něja­kým záhad­ným způ­so­bem nezmi­ze­lo a poli­cis­ta Aqqal, jež byl pově­řen jeho hlí­dá­ním, nebyl nale­zen zavraž­děn. Zabit dost bru­tál­ním způ­so­bem a navíc ješ­tě zoha­ven.

Více na Kritiky.cz
Jak zachránit stránky světa? Svět bibliomantů je ohrožen novým nebezpečím. Stránkami světa se šíří děsivé myšlenky...
Nominace Český lev Nejvíce nominací na Českého lva získaly filmy Masaryk, Anthropoid a Učitelka Dnes odhalila Č...
Příběh Alvina Straighta Film Davida Lynche v pondělí 19.8.2002 na ČT2 - 21:30 hodin - doporučuji se dívat....
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Adina Pintilie ...
Chris Columbus CHRIS COLUMBUS  je na Oscara nominovaným umělcem, který za více než pětadvacet let napsal, re...

„Bestiální vraž­da, pat­ří­cí někam do nej­tem­něj­ší­ho stře­do­vě­ku, kdy sta­ho­vá­ní z kůže zaži­va a vytr­há­vá­ní vnitř­nos­tí byly oblí­be­ným způ­so­bem muče­ní a poprav.“

Matthew se pouš­tí sám do vyšet­řo­vá­ní a pát­rá­ní po pacha­te­lích na vlast­ní pěst a hned záhy se dostá­vá na vel­mi ten­kou hra­nu, kde sku­teč­ně půjde o život i jemu. Pátrání ho při­vá­dí až do roku 1973, kdy došlo ke bru­tál­ním vraž­dám mužů, tak vel­mi podob­ným jako byla vraž­da samot­né­ho Aqqaly.

V hle­dá­ní mu hod­ně pomá­há Ottesenem pod­str­če­ný záznam­ník Jakoba Pedersena, díky němuž se mu do ruky dosta­ne i seznam čtyř muž­ských a čtyř dív­čích jmen. Čtyři muži s roz­pá­ra­ný­mi bři­chy, čty­ři obě­ti pode­zře­lé ze sexu­ál­ní­ho zne­u­ží­vá­ní svých dcer. Matthew důklad­ným pát­rá­ním zjiš­ťu­je, že dvě z těch­to dívek neby­ly nikdy nale­ze­ny, a že vyšet­řo­vá­ní neby­lo dosud uza­vře­no, i po toli­ka letech.

Více na Kritiky.cz
Bloodrayne Uwe Boll, dost svérázná postava filmového průmyslu. Jeho projekty prosluly vším možným, ale...
25. hodina Posledních pár hodin na svobodě....
Rozumbrádkové - kniha - recenze - 100 % Rozumbrádkové bydlí v malebném údolí vysoko v horách. Jsou to takoví drobní človíčkov...
G.I. JOE 2: ODVETA - O POSTAVÁCH A OBSAZENÍ Z prvního dílu se vrací postava DUKEA, mladého amerického vlastence, vojáka, který sebevědo...
Deníky Poliny Žerebcovové Deníky Poliny Žerebcovové ukrývají Polinin životní příběh – děvčátka uprostřed čeč...

Kdo to ale byl ten Jakob? Byl to prý jeden z prv­ních, kdo se v celé zále­ži­tos­ti zná­sil­ňo­va­ných dívek začal šťou­rat. Jakob se navíc do pří­pa­du s roz­pá­ra­ný­mi muži hlu­bo­ce zabral, ale pak nako­nec sám beze sto­py někam zmi­zel. A vraž­dy záhad­ným způ­so­bem usta­ly.

Co spo­ju­je všech­ny tyto zlo­či­ny dohro­ma­dy? Jaká je děsi­vá prav­da? Podaří se mla­dé­mu a neú­stup­né­mu novi­ná­ři zjis­tit celou prav­du? Moc dob­ře si uvě­do­mu­je, že půjde o téměř nad­lid­ský úkol dopát­rat se prav­dy, hlav­ně poté, co se i on sám sta­ne jako jeden z hlav­ních pode­zře­lých a štva­nou zvě­ří.

Kdo mu pomů­že, a na koho se při svém dal­ším pát­rá­ní může doo­prav­dy spo­leh­nout? Ta dotyč­ná se jme­nu­je Tupaarnaq Siegstadová.

„Dánský vězeň­ský sys­tém zná od svých pat­nác­ti let, kdy zastře­li­la svo­ji mat­ku a dvě mlad­ší sest­ry a zapích­la své­ho otce. Našli ji prý sedět upro­střed té spouš­tě. Byla potřís­ně­ná krví a v ruce drže­la ulu své mat­ky. Z otco­va těla vyrva­la sko­ro všech­ny vnitř­nos­ti.“

Ano, tu prá­vě nedáv­no pro­pus­ti­li a hned po návra­tu do měs­ta si kou­pi­la puš­ku a ulu, a díky tomu, když se zača­ly obje­vo­vat nové vraž­dy, ocit­la se sama v hle­dáč­ku poli­cii. Bylo i její sna­hou odha­lit pra­vé­ho viní­ka, mož­ná pomstít zra­du z minu­los­ti a očis­tit tak své jmé­no a doká­zat tak svou nevi­nu...

Každý pří­běh má dvě stra­ny a prav­da je čas­to skry­tá v detai­lech lži. Mnoho lidí má hlu­bo­ké rány, kte­ré nikdy nikdo nespat­ří, a tako­ví jsou i naši hlav­ní hrdi­no­vé. V této kni­ze pros­tě není nic tak, jak si mys­lí­te, na kaž­dé strán­ce vás vždy autor záhy vyve­de z omy­lu a před­klá­dá nové indi­cie k objas­ně­ní celé­ho pří­pa­du.

Tento thriller byl oprav­du vel­mi napí­na­vý, plný zvra­tů a neo­če­ká­va­ných pře­kva­pe­ní. Ponurou atmo­sfé­ru pod­trh­lo samot­ná sever­ská atmo­sfé­ra tj. chlad, led, tma, mlhy, nevlíd­nost poča­sí, váni­ce, a do toho dost bru­tál­ní, krva­vé vraž­dy, kde krev tak sil­ně kon­tras­tu­je na sně­hu či ledu.

Kniha je napsa­ná vel­mi čti­vou for­mou, a i když má sko­ro čty­ři sta stran, nedá vám se od ni jen tak odtrh­nout, a doslo­va ji pře­čte jed­ním dechem.

„Povídá se, že víly se rodí ze smí­chu malých dětí, ale jen málo­kdo mys­lím ví, co při­chá­zí na svět skr­ze slzy andě­lů. Já to však vím, pro­to­že jsem to viděl. Když anděl­ské slzy dopad­nou na prá­vě naro­ze­né dítě, sta­ne se to nemluv­ně něčím napros­to zvlášt­ním. 

Anděl ono děťát­ko pokro­pil slza­mi, neboť spat­řil nezměr­nou tíhu a tvr­dost jeho život­ních zkou­šek, jež jen stě­ží pře­ži­je. Proto anděl svý­mi slza­mi vlé­vá do jeho křeh­ké dušič­ky sílu a lás­ku, napl­ňu­je to malič­ké bož­skou silou lás­ky. Silou, jež jed­no­ho dne vyve­de ono­ho zra­ně­né­ho člo­víč­ka z tem­no­ty do svět­lej­ší­ho živo­ta.“

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský
Vydáno v edi­ci VENDETA

Bez kůže

Více na Kritiky.cz
Dokažte mi vinu Vin Diesel v roli italského mafiána Jacka DiNorscia, souzeného za překupnictví narkotik, v dram...
Divočina - recenze Ve čtvrtek měl v kinech premiéru nový anomovaný gfilm Divočina a my jsme se mu podívali na zo...
Ailsa Franková -Zbavte se zbytečností v životě a mějte se skvěle (94%) Počuli ste už niekedy niečo o „skvelých zónach“? Ich tvorkyňa je anglická hypnoterapeutka...
Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když jej pan Papoušek napsal, řekl ke svému novém filmu režisér Miloslav Šmídmajer Koncem Ledna měla premiéru romantická komedie Miluji tě modře. Scénář vznikl před jedenáct...
Strážci Galaxie na Blu-ray Jeden z Vánočních dárků, které jste si před Vánoci koupit, byl film Strážci Galaxie. Hrdi...

Autor: Mads Peder Nordbo

Přeložila: Michaela Weberová

Vydal DOBROVSký s.r.o. v edi­ci Vendeta

V roce 2018 jako 2. sva­zek edi­ce Vendeta

ISBN 978-80-7390-765-5

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner4. března 2019 Ráj mrtvých dětí ze série Seinbachová a Wagner Ráj mrtvých dětí je brilantně napsaná detektivka zasazená do prostředí, kde bychom zákulisí zločinu moc nečekali, spíše naopak, a o to víc vás pak překvapí nečekaným rozuzlením […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Duch domu Ashburnů od Darcy Coates18. března 2019 Duch domu Ashburnů od Darcy Coates Milujete-li horory, strašidelné a duchařské příběhy, je kniha "Duch domu Ashburnů" skutečně tou pravou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podivného až nadpřirozeného, a než tomuto […]
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]
  • Tatérka – kdo vytváří umělecká díla do těl obětí?18. listopadu 2018 Tatérka – kdo vytváří umělecká díla do těl obětí? Máte rádi neobvyklá prostředí, ve kterých se odehrávají činy za hranicí zákona, ve kterých figurují ne vždy osoby s čistým trestným rejstříkem, kde nahlížíte na děj z pohledu více postav a […]
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *