Atlas lidského těla pro děti

Lidsketelo

Zdá se vám fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla nato­lik slo­ži­té, že je pro vás nepřed­sta­vi­tel­né ho vysvět­lit malým dětem? Lidské tělo fun­gu­je jako per­fekt­ně seří­ze­ný stroj a jeho fun­go­vá­ní – když je dob­ře vysvět­le­no – pocho­pí i děti mlad­ší­ho škol­ní­ho věku. Právě jim je urče­ný Atlas lid­ské­ho těla pro děti.

Jde o čtver­co­vou kníž­ku, kte­rá za pomo­ci šes­ti vel­kých roz­klá­da­cích „map“ před­sta­ví čte­ná­řům lid­ské tělo včet­ně orgá­nů a funk­cí.

Kniha je roz­dě­le­na do šes­ti kapi­tol – Lidské tělo, Vnitřní orgá­ny, Oběhová sou­sta­va, Nervová sou­sta­va, Svalstvo a Kostra, v nichž jsou vysvět­le­ny základ­ní pojmy, váží­cí se k téma­tu, tak i jejich důle­ži­tost pro fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla. Přihlédnuto je k věko­vé kate­go­rii čte­ná­řů, kte­rým je urče­na, jak co do obsa­hu, tak pro­ve­de­ní za pomo­ci barev­ných ilu­stra­cí. Rozhodně nejde o nud­ný popis fun­go­vá­ní lid­ské­ho těla, kníž­ka je pře­kva­pi­vě detail­ní, zvláš­tě s při­hléd­nu­tím k zájmu dětí. Hned v prv­ní „mapě“ popi­su­jí­cí chla­pec­ké a dív­čí tělo – je kro­mě poj­mů buň­ka, geny a bak­te­rie vysvět­len také pojem „papi­lár­ní linie“: „Jsou to útva­ry sou­vi­sí­cí s hma­tem člo­vě­ka a vysky­tu­jí­cí se na dla­ních, prs­tech a cho­di­dlech. Každý člo­věk má papi­lár­ní linie uni­kát­ní, to zna­me­ná, že nee­xis­tu­jí na svě­tě dva lidé, kte­ří by je měli stej­né. Proto se papi­lár­ní linie pou­ží­va­jí v kri­mi­na­lis­ti­ce jako dob­ře zná­mé otis­ky prs­tů.“ Hned v úvod­ní kapi­to­le je struč­ně popsá­no oplod­ně­ní vajíč­ka a vývoj plo­du. V prv­ní „mapě“ lid­ské­ho těla jsou zob­ra­ze­ny obě těla – dív­čí i chla­pec­ké s nazna­če­ný­mi – niko­li však popsa­ný­mi – pohlav­ní­mi orgá­ny. Jiné čás­ti těla popsá­ny jsou. Další infor­ma­ce o pohlav­ních orgá­nech, respek­ti­ve o odliš­nos­ti žen­ských a muž­ských pohlav­ních orgá­nů, nalez­nou malí čte­ná­ři v kapi­to­le věno­va­né orgá­nům. Škoda, že mezi jed­not­li­vý­mi kapi­to­la­mi chy­bí dýcha­cí sou­sta­va, jejíž pří­tom­nost v těle si děti uvě­do­mu­jí poměr­ně citel­ně.

Velmi pěk­ně jsou zpra­co­vá­ny doplň­ko­vé kapi­to­ly – do malých kní­žek, nale­pe­ných poblíž „map“ lid­ských těl. U kapi­to­ly Vnitřní orgá­ny je pro kníž­ku vybrá­no téma Nemoci a léč­ba orgá­nů. Dozvíte se, v čem spo­čí­vá transplan­ta­ce, jak fun­gu­je ultra­zvuk nebo endo­skop, čemu se věnu­je chi­rur­gie, co doká­že počí­ta­čo­vá tomo­gra­fie, co je to lapa­ro­sko­pie, v čem spo­čí­vá nebez­pe­čí popá­le­nin a jak vzni­ká aler­gie.

Atlas lid­ské­ho těla pro děti je vel­mi pří­jem­ně barev­ně vyve­de­ný a po obsa­ho­vé strán­ce vhod­ný pro děti od šes­ti zhru­ba do dva­nác­ti let.


 • Atlas lid­ské­ho těla pro děti
 • Autor: Oldřich Růžička, Tomáš Tůma
 • Ilustrace: Tomáš Tůma
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Počet stran: nestrán­ko­vá­no
 • Nakladatelství: B4U Publishing
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
 • Hodnocení: 100 %


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Atlas Evropy pro děti28. září 2017 Atlas Evropy pro děti „Evropa je sice druhým nejmenším světadílem, ale pokud jde o objevování zajímavostí, je přímo nevyčerpatelným zdrojem. V Evropě žije přes sedm set milionů obyvatel, kteří hovoří více než […]
 • Jitka Petřeková: Mraveniště29. dubna 2016 Jitka Petřeková: Mraveniště Podobě, jako Včelí úl, je sestavena i další kniha Jitky Petřekové a Tomáše Tůmy, tentokrát věnovaná mravenčímu světu.  V Albatrosu vychází pod názvem Mraveniště a opět spojuje model a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Jitka Petřeková: Včelí úl1. května 2016 Jitka Petřeková: Včelí úl Pomáhá při učení a rozvíjí fantazii. Řeč je o knize Jitky Petřekové, nazvané Včelí úl, určené pro děti od 36 měsíců. Jde o moderní leporelo, spojené s dětskou encyklopedií v zajímavý […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]