ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

  •  
atlas e1547360888495

Už se vás někdy vaše zví­da­vé děti zepta­ly na to, jak vlast­ně fun­gu­je tělo, z čeho se sklá­dá? Že ano? Tak prá­vě pro vás je určen ten­to úžas­ný atlas lid­ské­ho těla urče­ný prá­vě pro děti od šes­ti let.

Lidské tělo jako tako­vé je vel­mi slo­ži­tý stroj, kte­rý kaž­dou vte­ři­nu zpra­co­vá­vá obrov­ské množ­ství infor­ma­cí a řídí spous­tu slo­ži­tých pro­ce­sů, a prá­vě tato kni­ha zpro­střed­ku­je hlou­ba­vým dět­ským hla­vič­kám drob­né nahléd­nu­tí pod poklič­ku, a vše názor­ně na jed­not­li­vých ilu­stra­cích sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lí a popí­še.

Kniha jako tako­vá má sice jen něko­lik strá­nek, ale neboj­te se, obsáh­ne prak­tic­ky všech­no, co se týče slo­že­ní lid­ské­ho těla. Vše je krás­ně popsá­no a zakres­le­no do šes­ti vel­kých, roz­klá­da­cích strá­nek, na kte­rých dětem všech­no pře­hled­ně před­sta­ví a sezná­mí s celým lid­ským tělem, se vše­mi jeho orgá­ny a jed­not­li­vý­mi funk­ce­mi.

Na těch­to úžas­ných roz­klá­da­cích strán­kách děti nalez­nou základ­ní čás­ti lid­ské­ho těla jako je obě­ho­vý sys­tém, ner­vo­vý sys­tém, sva­ly, vnitř­ní orgá­ny a kost­ru.

Lidské tělo

Lidské tělo fun­gu­je jako doko­na­le vyla­dě­ný stroj. Dětem názor­ně vysvět­lí, co to vlast­ně lid­ské tělo je a popí­še jeho jed­not­li­vé část. Atlas se zde zamě­řil na vysvět­le­ní základ­ních a důle­ži­tých poj­mů jako jsou buň­ka, děle­ní buněk, che­mic­ké pro­ce­sy, slo­že­ní lid­ské­ho těla, vita­mí­ny, bak­té­rie, papi­lár­ní linie, oplod­ně­ní vajíč­ka, vývoj plo­du či geny.

Navíc dopl­ně­no sešit­ky o „Léčbě nemo­cí lid­ské­ho těla“ a „Zdravým život­ním sty­lem“.

Vnitřní orgá­ny

Lidské tělo je slo­že­no z kost­ry a orgá­no­vé sou­sta­vy, kte­rá je tvo­ře­na jed­not­li­vý­mi orgá­ny, kde kaž­dý orgán v těle má svo­jí neza­stu­pi­tel­nou a vel­mi důle­ži­tou funk­ci. Děti si tak udě­la­jí obrá­zek o tom, k čemu slou­ží žluč­ník, žalu­dek, hla­siv­ky, led­vi­ny, hrtan, plí­ce, slin­né žlá­zy, plic­ní sklíp­ky, ját­ra, slz­né kanál­ky oka, kůže, páro­vé orgá­ny, man­dle, dělo­ha, srd­ce, lym­fa, štít­ná žlá­za, stře­vo - klky, muž­ské pohlav­ní orgá­ny, nadle­vi­ny, sli­niv­ka, mozek či sle­zi­na.

A aby vše fun­go­va­la jak má, jsou zde vlo­že­ny sešit­ky týka­jí­cí se „Správné stra­vy - půl zdra­ví“ a „Nemoci a léč­ba orgá­nů“.

Oběhová sou­sta­va

Všichni moc dob­ře víme, že obě­ho­vou sou­sta­vu tvo­ří krev, srd­ce, cévy a míz­ní sou­sta­va, pro­střed­nic­tvím nichž pro­bí­há v těle krev­ní oběh zajiš­ťu­jí­cí stá­lou tep­lo­tu těla. V obě­ho­vé sou­sta­vě malí čte­ná­ři pozna­jí, co to je krev, krvá­ce­ní, obno­va krve, sráž­li­vost krve, bílé krvin­ky, trans­fúze, krev­ní sku­pi­ny, dru­hy krvá­ce­ní, zdra­vé srd­ce, oběh krve, malý plic­ní oběh, vel­ký těl­ní oběh, EKG, krev­ní oběh v ját­rech, srdeč­ní cyk­lus, srdeč­ní puls, umě­lá chlo­peň, chlo­peň a jed­not­li­vé čás­ti srd­ce.

Jako bonus jsou vlo­že­ny sešit­ky pojed­ná­va­jí­cí o „Nemocech obě­ho­vé sou­sta­vy“ a hlav­ně seši­tek, jež se zce­la urči­tě v živo­tě bude hodit, a to „První pomoc při úra­zech“.

Nervová sou­sta­va

Nervy a ner­vo­vá zakon­če­ní najde­me v celém těle a slou­ží k vede­ní infor­ma­cí do moz­ku a zpět. Jste zvě­da­ví, jaké pojmy si na vás při­pra­vi­la ner­vo­vá sou­sta­va? Na roz­lo­že­ných strán­kách zís­ká­te prak­tic­ké infor­ma­ce týka­jí­cích se neu­ro­nů, refle­xu, pře­dá­vá­ní infor­ma­cí, slo­že­ní moz­ku a jeho cen­ter, o boles­ti, smyslech, rov­no­vá­ze, stu­de­ný nebo hor­ký, klíš­tě a nemo­ci. Dozvíte se, co je to auto­nomní ner­vo­vá sou­sta­va, zrak, zor­ni­ce, optic­ký klam, vůně mícha, čich a chuť, zákla­dy chu­tě, sluch a mož­nos­ti slu­chu.

Nesmí chy­bět opět dva prak­tic­ké sešit­ky pro změ­nu s názvem „Obnova lid­ské­ho těla“ a „Nemoci ner­vo­vé sou­sta­vy“.

Svalstvo

Díky jed­not­li­vým sva­lům se může tělo pohy­bo­vat, vše v těle fun­gu­je prá­vě díky neu­stá­lé prá­ci sva­lů, a to i v době spán­ku nebo odpo­čin­ku. Člověk v těle má asi 640 sva­lů. Atlas vám před­sta­ví jed­not­li­vé dru­hy sva­lů, pruž­nost sva­lu, oko­hyb­né sva­ly, pora­ně­ní sva­lů, vzpři­mo­vač chlu­pů, sva­lo­vá vlák­na, sva­ly obli­če­je, rekor­dy, posi­lo­vá­ní sval­stva, pohyb střev, jazyk, brá­ni­ce, sva­lo­vý objem, achhi­lo­vu šla­chu, sta­hy sva­lo­vi­ny, zádo­vé sval­stvo, dýcha­cí sva­ly, pohyb a fyzi­o­te­ra­pii.

V při­lo­že­ných sešit­cích nahléd­ne­te „Co vše zvlád­ne lid­ské tělo“ a na „Nemoci sva­lo­vé sou­sta­vy“.

Kostra

Lidská kost­ra zajiš­ťu­je nejen opo­ru celé­ho těla, ale udr­žu­je vnitř­ní orgá­ny na svém mís­tě a chrá­ní je. Podíváte se podrob­ně na pojmy jako jsou kost, kloub, kost­ra jako ochra­na, zub, špat­né náv­ky, obrat­le, obno­vu kos­tí, zlo­me­ni­ny, zatí­že­ní kos­tí, na srůs­tá­ní kos­tí, počet kos­tí, opěr­né funk­ce kost­ry, ochran­né funk­ce kost­ry, zakři­ve­ní páte­ře, roz­dě­le­ní kost­ry, klenbu, hrud­ní koš. Co je to oste­o­po­ro­za, na dru­hy klou­bů či růst kos­tí.

V sešit­cích nalez­ne­te „Nemoci opěr­né sou­sta­vy“ a „Lidské rekor­dy“ vzta­hu­jí­cí se k lid­ské­mu tělu.

Samotný atlas názor­ně uka­zu­je, jak fun­gu­je celé lid­ské tělo jako celek. A vle­pe­né, vel­mi prak­tic­ké sešit­ky se základ­ní­mi infor­ma­ce­mi jako jsou: léč­ba nemo­cí lid­ské­ho těla, zdra­vý život­ní styl, nemo­ci a léč­ba orgá­nů, správ­ná stra­va půl zdra­ví, nemo­ci obě­ho­vé sou­sta­vy, prv­ní pomoc při úra­zech, obno­va lid­ské­ho těla, nemo­ci ner­vo­vé sou­sta­vy, co vše zvlád­ne lid­ské tělo, nemo­ci sva­lo­vé sou­sta­vy, lid­ské rekor­dy, ale i tře­ba nemo­ci obě­ho­vé sou­sta­vy; vám poskyt­nou uce­le­né infor­ma­ce o lid­ském těle na jed­nom mís­tě.

Atlas je dopl­něn 250 krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi, jež jsou detail­ně pro­pra­co­vá­ny s ohle­dem na malé­ho čte­ná­ře, jež si díky nim udě­lá uce­le­nou před­sta­vu o tom, jak jeho tělo fun­gu­je a z čeho se sklá­dá. 

Tato mini-encyklopedie je vel­mi pří­nos­ným zdro­jem infor­ma­cí nejen pro malé, ale i vel­ké čte­ná­ře a věřím, že se sta­ne i skvě­lým pomoc­ní­kem, jakož­to doplň­ko­vým, stu­dij­ním mate­ri­á­lem při škol­ních hodi­nách pří­ro­do­pi­su.

Kniha je zpra­co­vá­na hra­vým způ­so­bem a i dítě, kte­ré kni­hou pou­ze lis­tu­je, si odne­se spous­tu cen­ných infor­ma­cí, sta­čí se jen dívat na obráz­ky, pozo­ro­vat a být zví­da­vý. Navíc roz­klá­da­cí obráz­ky láka­jí k tomu, aby byly roz­lo­že­ny a stá­le doko­la pro­hlí­že­ny.

Moje děti kníž­ka napros­to nadchla a uchvá­ti­la, a pořád ji mají v ruce a spo­leč­ně ji stu­du­jí, občas při­běh­nou, aby se podě­li­ly o zís­ka­né infor­ma­ce týka­jí­cí se lid­ské­ho těla.

ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI

Lidské tělo v šes­ti vel­kých roz­klá­da­cích mapách

Autoři: Oldřich Růžička, Tomáš Tůma

Ilustrace: Tomáš Tůma

Pro nakla­da­tel­ství Albatros v Praze při­pra­vi­lo nakla­da­tel­ství B4U Publishing roku 2018

Rok vydá­ní 2018

Vydání prv­ní

ISBN 978-80-00-05198-7


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […]
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […]
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […]
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […]
  • ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ11. listopadu 2018 ŇOUMA Z ÁČKA od IVONY BŘEZINOVÉ Kniha Ňouma z áčka od Ivony Březinové patří jako jedna z knih do řady "Má to háček" a jejím hlavním cílem je prostřednictvím příběhu pomáhat dětem a rodičům s řešením životních problémů a […]
  • JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů5. listopadu 2017 JAK SE STÁT MISTREM VYPRAVĚČEM, interaktivní čtení pro malé spisovatele, novináře a tvůrce komiksů Pokud máte doma malého spisovatele, novináře, tvůrce komiksů anebo jen dítě toužící si naplnit svoje umělecké ambice v některém z těchto oborů, zcela určitě mu nezapomeňte pořídit tuto […]
  • POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH11. června 2018 POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH Hledáte-li skutečného pomocníka na to, jak se naučit jednoduše rozlišovat stromy ve svém okolí a vyhledávat jejich názvy dle tvarů a velikostí jednotlivých listů, zcela určitě si nenechte […]
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […]
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]