Ashley Bellová

Abel4

Ono dru­hé břez­no­vé úte­rý, kte­ré při­nes­lo to straš­né odha­le­ní a neče­ka­nou hroz­bu blíz­ké smr­ti, by se pro někte­ré lidi sta­lo začát­kem jejich kon­ce. Ale Bibi Blairová, kte­ré bylo nyní dva­a­dva­cet let, jej měla v budouc­nu vní­mat jako prv­ní den své­ho nové­ho živo­ta.

Bibi se však nespo­ko­ji­la s pou­hým nejas­ným pří­sli­bem. Ve svých dva­a­dva­ce­ti letech měla vel­ké sny, ačko­liv ona sama je sny nena­zý­va­la, pro­to­že sny jsou jen fan­ta­zie, kte­ré pro­ná­ší­me, když padá hvězda, a jež se jen zříd­kakdy mění v rea­li­tu. Proto jim říka­la oče­ká­vá­ní. Měla vel­ká oče­ká­vá­ní a zna­la pro­střed­ky, jimiž se jí je jis­tě poda­ří napl­nit.

Toho osud­né­ho dne se ocit­la v ohro­že­ní živo­ta, a po růz­ných lékař­ských vyšet­ře­ních, jež muse­la pod­stou­pit, se uká­za­lo, že její dia­gnó­za je oprav­du vel­mi nera­dost­ná a pro­gnó­za ješ­tě hor­ší. Rok živo­ta. Rok chřad­nu­tí a utr­pe­ní. Ona si však nechtě­la za žád­nou cenu podob­nou sla­bost ani při­pus­tit.

Nikdy nepa­t­ři­la mezi sla­bo­chy a nehod­la­la na tom nic měnit ani v tuto chví­li. Bibi vždyc­ky obdi­vo­va­la odol­nost, sta­teč­nost a odhod­la­nost. Bibi Blairová, ač vel­mi mla­dič­ká, tak i vel­mi odváž­ná žena se jen tak nevzdá­va­la, a to ani teď po vyřknu­tí této kru­té dia­gnó­zy, kde její jedi­nou odpo­vě­dí bylo: „Uvidíme.“

Setkání Bibi s tajem­nou věštkyní- věd­mou jí pře­svěd­čí v tom, že ona sama muse­la unik­nout před smr­tí, aby tak moh­la zachrá­nit něko­ho jiné­ho. Věštící kame­ny uká­za­ly na dív­ku jmé­nem Ashley Bellová. Ale kdo to vlast­ně je? A před čím nebo před kým potře­bu­je od Bibi zachrá­nit ane­bo je všech­no úpl­ně jinak?

Je Ashley Bellová sku­teč­ná ane­bo je to jen výplod něčí fan­ta­zie?  A do když má sku­teč­ně vel­ké potí­že, a lidé, kte­ří ji ohro­žu­jí, mají něja­ké mimo­řád­né schop­nos­ti a vymy­ka­jí se všem spo­le­čen­ským i fyzi­kál­ním záko­nům. Také jsou dob­ře orga­ni­zo­va­ní. A neští­tí se zabí­jet.

Bibi svý­mi obrov­ský­mi ambi­ce­mi najít a zachrá­nit Ashley Bellovou se sama oci­tá v nebez­pe­čí, a to že jí pro­ná­sle­du­je cha­risma­tic­ký vůd­ce sek­ty s neo­me­ze­ný­mi pro­střed­ky a vel­mi zrůd­ně vyhlí­že­jí­cí­mi a děsi­vý­mi ambi­ce­mi.....

Sama hlav­ní hrdin­ka hro­zí smr­tel­né­mu nebez­pe­čí, kte­ré si vytvo­ři­la ona sama. A ve sku­teč­nos­ti čelí něče­mu, čemu nej­spíš ješ­tě žád­ná jiná bytost nikdy čelit nemu­se­la. Ostatně sami si vytvá­ří­me osud a máme schop­nost pře­ko­ná­vat vše­mož­né situ­a­ce. Velké nebez­pe­čí tkví v tom mys­let si, že jsme bez­vý­znam­ní, že nemá­me žád­nou zod­po­věd­nost za násled­ky svých činů, ale opak je prav­dou....

„Dobří“ lidé tou­ží po kli­du, míru, pro­sto­ru pro roz­jí­má­ní, „Zlí“ lidé býva­jí vzpur­ní, své­hla­ví a neú­stup­ní, stá­le prahnou po nových vzru­še­ních, což jsou ale ve sku­teč­nos­ti stá­le stej­né, opa­ku­jí­cí se činy. Neboť postrá­da­jí před­sta­vi­vost a jsou vede­ni pudy, niko­liv rozu­mem. Ve svém sta­vu neu­stá­lé­ho roz­ru­še­ní si neby­li schop­ni uvě­do­mit, že pří­či­nou jejich zuři­vos­ti je jejich vlast­ní ome­ze­ný pohled na svět, kte­rý si sami vytvo­ři­li, jeho prázd­no­ta. Tihle lidé ze svě­ta nikdy nezmi­zí, stej­ně jako ženy a muži, kte­ří se jim ve své udat­nos­ti vždy a za všech okol­nos­tí posta­ví....

Abel2

A jaká ve sku­teč­nos­ti Bibi byla?

Ona je přes­ně tako­vá, jaká o sobě tvr­dí, že je. A to je na ní prá­vě to krás­né. Žádné před­stí­rá­ní. Žádné mas­ky, a přes­to je svým způ­so­bem záro­veň plná tajem­ství. A sám autor nám pood­ha­lil její cha­rak­te­ris­tic­ké rysy, pova­hu, ale i cho­vá­ní, i to jak doká­že cítit a vní­mat okol­ní svět.

„V urči­tém smě­ru je kaž­dý z nás tak tro­chu straka a uply­nu­lo ješ­tě mno­ho času, než si doká­za­la při­znat sku­teč­nos­ti, kte­ré ve svém stra­čím srd­ci ukrý­va­la před okol­ním svě­tem i sama před sebou.

Straky, ptá­ci s výraz­ným černo-bílým kabát­kem a dlou­hý­mi ocas­ní­mi pery, mají ve zvy­ku hro­ma­dit před­mě­ty, kte­ré upou­ta­jí jejich pozor­nost; knof­lí­ky, kous­ky drá­tů, stuž­ky, barev­né korál­ky, stře­py. Své pokla­dy pak ukry­jí před okol­ním svě­tem do hníz­da, avšak s pří­cho­dem dal­ší­ho roku se pouš­tí do budo­vá­ní hníz­da nové­ho a zapo­mí­na­jí, kam své tro­fe­je ukry­ly. Schovají je tak vlast­ně i samy před sebou a dáva­jí dohro­ma­dy stá­le nové sbír­ky.

Lidé zas mají ve zvy­ku skrý­vat sami před sebou prav­du o sobě samých. Takovéto sebe­o­belhá­vá­ní je ve své pod­sta­tě způ­so­bem, jak se vyrov­nat s nej­růz­něj­ší­mi pro­žit­ky, a u vět­ši­ny lidí se v něja­ké míře obje­vu­je již od dět­ství...“

„Bibi si doká­za­la svo­ji vlast­ní budouc­nost před­sta­vit tak jas­ně, jako kdy­by ji už pro­ži­la a teď na ni jen vzpo­mí­na­la. Myslela na muže, kte­ré­ho si vez­me, na lás­ku své­ho živo­ta, nyní vzdá­le­nou přes půl svě­ta v mís­tě plném krva­vé­ho nebez­pe­čí a všu­dypří­tom­ných hro­zeb. Zakázala si se o něj pří­liš stra­cho­vat. Umí se o sebe posta­rat za všech okol­nos­tí. Není to něja­ký pohád­ko­vý hrdi­na, ale hrdi­na sku­teč­né­ho svě­ta a žena, kte­rá se má stát jeho man­žel­kou, má povin­nost zacho­vá­vat stej­ně sto­ic­ký klid, s jakým on postu­pu­je rizi­ka, jimž čelí.“

Abel3

Ashley Bellová je sku­teč­ně vel­mi zají­ma­vý thriller, kte­rý mi dal hod­ně zabrat, ale kte­rý mě pro svo­jí spik­le­nec­kou až hra­vou for­mu vel­mi bavil a do posled­ní strán­ky jsem byla zvě­da­vá, co všech­no zají­ma­vé ješ­tě kni­ha před­lo­ží.

Je to pří­běh, ve kte­rém nebu­de­te mít zda­le­ka tuše­ní, co je prav­da, co fan­ta­zie, co minu­lost, a co pří­tom­nost. Bibi Blairová se totiž pohy­bo­va­la záro­veň v minu­los­ti i v pří­tom­nos­ti, ale­spoň v tom smys­lu, že udá­los­ti z minu­los­ti, zapo­me­nu­té a jen zpo­la vyba­vi­tel­né, záro­veň ovliv­ňo­va­ly sou­čas­ný běh věcí.

Jen ona jedi­ná vědě­la, jak se vyrov­ná­vat s pří­tom­nos­tí, jak fun­gu­je dneš­ní svět a jak se v něm pohy­bo­vat ve svém nej­lep­ším zájmu. Ale co se minu­los­ti týka­lo, byla na tom pra­chmi­zer­ně. Když se obje­vil oka­mžik, kte­rý nějak sou­vi­sel s něčím v minu­los­ti, muse­la jej obe­zřet­ně vyhod­no­tit, sloup­nout z něj slup­ky všech vče­rejš­ků, aby jis­ti­la, co se pod nimi ukrý­vá. A pod všech­ny tyto slup­ky necha­la své čte­ná­ře nahléd­nout.

Čtenář se v jed­nu chví­li s Bibi oci­tá ve dvou para­lel­ních svě­tech a hle­dá odpo­věď na otáz­ku, jak moc jsou para­lel­ně pro­po­je­né. Jedním z těch­to svě­tů byl svět pří­čin a násled­ků, myš­le­nek a před­stav, v němž se prav­da odha­lo­va­la intu­i­tiv­ně, pozo­ro­vá­ním. Ovšem svět dru­hý byl však mno­hem divo­čej­ší, neboť se jím pro­há­ně­ly nad­při­ro­ze­né síly, kte­ré se neskrý­va­ly, a pří­mo se uka­zo­va­ly.

Pokud se minu­lost měla sku­teč­ně stát minu­los­tí, bylo nut­né, aby to Bibi koneč­ně jed­nou pro­vždy pře­ko­na­la. Budoucnost se nachá­ze­la tam, kde byly pří­tom­ny i všech­ny její děsy, nezbý­va­lo jí, než se jim posta­vit i ve svě­tě, ve kte­rém leže­la v nemoc­nič­ním poko­ji, pod bed­li­vým dohle­dem a napo­je­ná na pří­stro­je, nejen v rea­li­tě, kte­rou sama stvo­ři­la.

Bibi měla vel­mi sil­nou před­sta­vi­vost, barev­nou, pro­pra­co­va­nou... odu­šev­ně­lou, byl to její dar, vel­mi výji­meč­ný dar, pro­střed­nic­tvím něhož byla zro­ze­na k vyprá­vě­ní pří­bě­hů. A prá­vě díky této kni­ze čte­nář na vlast­ní kůži pozná, že vytvá­ře­ní pří­bě­hů je vel­mi nebez­peč­né umě­ní, a že vytvá­ře­ní nových svě­tů je dosti ris­kant­ní. Nejen pro čte­ná­ře, kte­ré může nasmě­ro­vat k tem­nu mís­to ke svět­lu, ke zlu mís­to k dob­ru, k zou­fal­ství mís­to k nadě­ji, ale je to ris­kant­ní i pro samot­né­ho auto­ra.

Abel

Díky vel­mi roz­sáh­lým popi­sům oble­če­ní, cha­rak­te­ris­tik postav a pro­stře­dí si lze všech­no krás­ně a bar­vi­tě vyba­vit, vcí­tit se do samot­ných poci­tů hlav­ní hrdin­ky, číst její myš­len­ky a doslo­va žít její život pro­střed­nic­tvím strá­nek kni­hy.

Moc se mi líbi­lo, že v kni­ze byly pou­ži­ty a záhy vysvět­le­ny všech­ny pou­ži­té sur­fař­ské slan­gy či mlu­va napří­klad „ten poli­cajt byl pěk­ný „Hedorah, pidlo­vo­ký mize­ra. A záhy je hned Surfařský slang „Hedorah“ podrob­ně vysvět­len. Slangy tex­tu doda­ly mla­dou a živou krev, pul­su­jí­cí, odváž­nou.

Já osob­ně jsem sko­ro ani nedý­cha­la u tajem­né­ho ritu­á­lu věš­tě­ní pomo­cí kos­tek scra­bblu, a tak tro­chu mě i mra­zi­lo z mož­né­ho nad­při­ro­ze­na.  A i když věš­tě­ní budouc­nos­ti, ať se zdá­lo jak­ko­li nesmy­sl­né a tem­né, přec s sebou při­ná­še­lo i drob­ný pří­slib zába­vy.

Tajemný ritu­ál věš­tě­ní pomo­cí kos­tek scra­bblu, jež pře­dá­vá tajem­ná posel­ství pro­střed­nic­tvím pís­men, jež když se správ­ně slo­ží, zna­čí to správ­né slo­vo, pomá­ha­jí nalézt vodít­ko, směr

V tom oka­mži­ku pocho­pi­la, že zdán­li­vě odliš­né svě­ty šílen­ství a zdra­vé­ho rozu­mu ve sku­teč­nos­ti dělí pou­ze pou­hý krů­ček. Postupně, čím déle ritu­ál trval, tím to začí­na­lo být čím dál div­něj­ší a atmo­sfé­ra tem­něj­ší.... a věř­te, že se máte na co těšit...

Tento dob­ře pro­pra­co­va­ný thriller s dob­ře pro­myš­le­ný­mi posta­va­mi a jejich jed­ná­ním je napros­to geni­ál­ní. Už myš­len­ka samot­né „Dívky, kte­rá odmít­la zemřít!“. Jednotlivé kapi­to­ly jsou v kni­ze vel­mi výstiž­ně pojme­no­vá­ny, ať už zají­ma­vým citá­tem nebo výro­kem, kte­rý vás hned při­mě­je k zamyš­le­ní.... a vy zjis­tí­te, že rea­li­ta nemá k fan­ta­zie a před­sta­vi­vos­ti moc dale­ko, ale obě jdou ruku v ruce ved­le sebe....

Knížku vel­mi dopo­ru­ču­ji, pro­to­že sku­teč­ně sto­jí za to si ji pře­číst až dokon­ce. A záro­veň pev­ně věřím, že si v ní kaž­dý najde to své, to své skry­té já.

Platit časem. Časem, kte­rý máme při­dě­le­ný. 

Dny, pak týd­ny, měsí­ci, náš život se nám začne zkra­co­vat 

- a pak zapla­tí­me něčím hor­ším.

Ztráta nad­še­ní a nadě­je, zůstat naži­vu,

 ale jen s poci­tem hoř­kos­ti a zou­fal­ství.

Co bylo, to bylo. Budoucnost je jen ilu­ze. 

Vše, co máme, je tady a teď.

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský
Vydáno v edi­ci Knihy Omega

ASHLEY BELLOVÁ

Autor: Dean Koontz

Přeložila: Zuzana Dyková

Vydal DOBROVSKÝ s.r.o. v edi­ci Knihy Omega

Rok vydá­ní: 2019

Počet stran: 542

ISBN 978-80-7390-706-8

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]
  • JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA4. února 2019 JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA Audiokniha Jim Knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema je dalším pohádkovým vyprávěním od autora „Nekonečného příběhu“, který se určitě bude líbit nejen vašim dětem, ale i vám.  Máte se skutečně […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah?21. ledna 2019 NEJÚŽASNĚJŠÍ DEN. Milující manžel. Dokonalý vrah? Nic není takové, jak se na první pohled zdá. A i za pozlátkem dokonalého manželství se může v tichosti odehrávat osobní tragédie a rozehrávat se příliš nebezpečná hra plná intrik a […]
  • Bez kůže od Mads Peder Nordbo27. ledna 2019 Bez kůže od Mads Peder Nordbo Celý příběh se odehrává v malém grónském městečku jménem Nuuk. Městečko obklopené nekončeným ledem, celodenním mrazem a divokou, nespoutanou přírodou. Poklidné městečko s lidmi, jež  pevně […]
  • SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT23. ledna 2019 SBĚRATEL TROFEJÍ OD SARAH FLINT "Sběratel trofejí" si mě získal nejen názvem, ale i svojí skvělou anotací, jež už dopředu předznamenávala velmi napínavý a mrazivý thriller plný neočekávaných zvratů. A opravdu, nemýlila […]
  • Nezavírej oči je thriller, kdy do poslední chvíle nemáte tušení, jak se věci ve skutečnosti mají30. srpna 2018 Nezavírej oči je thriller, kdy do poslední chvíle nemáte tušení, jak se věci ve skutečnosti mají Dobře propracovaný psychologický thriller, kde do poslední kapitoly netušíme, jak se věci ve skutečnosti mají. V knize se prolíná minulost se současností, a i když si to nechceme […]
  • Les sebevrahů Aokigahara4. června 2017 Les sebevrahů Aokigahara Slyšeli jste již o japonském lese Aoikgahara na úpatí hory Fudži, který je spjat s démony z japonské mytologie a sebevrahové si ho vybírají jako místo, kde chtějí dobrovolně ukončit svůj […]
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]
  • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […]