Ztracená. Nenalezená.

928 nenalezena e1542222232265

Deset let po zmi­ze­ní své snou­ben­ky je Damian Werner pře­svěd­čen, že už ji nikdy neu­vi­dí, a nedo­ká­že se zba­vit výči­tek svě­do­mí, že za její zmi­ze­ní může on. Proč jen ji nepo­žá­dal o ruku jen o chví­li dřív? Kdyby to udě­lal, nikdo by je nena­pa­dl. Damian by neskon­čil v nemoc­ni­ci a milo­va­ná Ewa by nikdy nezmi­ze­la z jeho živo­ta. Když se na inter­ne­tu obje­ví foto­gra­fie Ewy, kte­rou fotil Damian a kte­rou nikdy niko­mu neu­ká­zal, jeho život se změ­ní. Jediné, co chce, je najít Ewu a zjis­tit, kde a jak strá­vi­la posled­ních deset let.

Hledání ztra­ce­né Ewy dosta­ne na sta­ros­ti detek­tiv­ní kan­ce­lář, kte­rou vede sym­pa­tic­ká Kasandra. Tu nej­no­věj­ší pří­pad tak zaujme, že se roz­hod­ne Damianovi osob­ně pomoct. Musí však být opa­tr­ná, pro­to­že kdy­by její man­žel zjis­til, že dělá něco, co jí nedo­vo­lil, moh­lo by to mít nemi­lé násled­ky pro ni a poz­dě­ji mož­ná i pro její­ho malé­ho syna. Riskuje jen pro­to, že chce pomoct, nebo sle­du­je své vlast­ní cíle?

Netrvalo dlou­ho a uho­dil mě pěs­tí. Někdy dokon­ce kři­čel, a já se mod­li­la jen za dvé věci, ať to neza­jde pří­liš dale­ko a ať Wojtek nic nesly­ší. První pros­ba vysly­še­na neby­la, u té dru­hé se mi asi poved­lo upro­sit něko­ho tam naho­ře, aby mi pomohl. Včera v noci to už Robert pře­hnal. Rozhodla jsem se, že už to dál sná­šet nebu­du. Dnešek měl být dnem, na kte­rý jsem měla vzpo­mí­nat jako na prv­ní krok k nové­mu živo­tu.

Polský spi­so­va­tel Remigiusz Mróz vtáh­ne čte­ná­ře do děje hned od prv­ní strán­ky a roz­hod­ně ho nešet­ří. Brutální pře­pa­de­ní u řeky je jen začá­tek suro­vé a šoku­jí­cí ces­ty za odha­le­ním prav­dy. Napětí se stup­ňu­je a o co víc vám dá autor odpo­vě­dí, o to víc bude­te mít otá­zek. Mróz se však vysvět­lo­vá­ním nezdr­žu­je a až do kon­ce udr­žu­je zbě­si­lé tem­po pří­bě­hu.

Mezi vším tím napě­tím a akcí kni­ha upo­zor­ňu­je na záváž­né spo­le­čen­ské pro­blémy, kon­krét­ně na pohře­šo­va­né lidi, jejichž počty jsou v Polsku děsi­vé, a domá­cí nási­lí pácha­né na ženách. Obě tyhle téma­ta jsou popsá­ny až děsi­vě rea­lis­tic­ky. Autor se nebo­jí zachá­zet do kru­tých detai­lů fyzic­ké­ho i psy­chic­ké­ho utr­pe­ní hlav­ních hrdi­nů a dává tak čte­ná­řům mož­nost vžít se do jejich kůže. A taky jim kla­de otáz­ku. Co by děla­li oni, kdy­by byli na mís­tě Damiana nebo Kasandry?

Jediným slab­ším mís­tem kni­hy je závěr. Spousta věcí zůsta­la nevy­svet­le­na a je potře­ba si je domys­let. Dojem ze čte­ní to ale neka­zí, prá­vě nao­pak. Nevysvětlený konec  vás donu­tí zamys­let se a vytvá­řet si vlast­ní teo­rie o tom, co a jak se vlast­ně sta­lo. Remigiusz Mróz zkrát­ka napsal str­hu­jí­cí dílo, kte­ré bez­po­chy­by potě­ší všech­ny milov­ní­ky thrille­rů, kte­rým nepře­ká­že­jí ote­vře­né kon­ce.

Hodnocení: 95%

 

NENALEZENÁ

Autor: Remigiusz Mróz

Originální název: Nieodnaleziona

Překlad: Petr Vidlák

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 326

 

Zdroj obráz­ku: dominoknihy.cz

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […]
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […]
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […]
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […]
  • Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem19. května 2018 Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem Kate strávila posledních patnáct let ve válečné zóně. Pracovala jako válečná reportérka. Teď se vrací domů, protože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihla, její sestra Sally jí dala vědět […]
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Malé temné lži a jejich následky16. dubna 2019 Malé temné lži a jejich následky Catrin Quinnová před několika lety přišla o své dva syny. Teď žije téměř poustevnickým životem. Ona i její bývalá kamarádka Ráchel, která je za smrt Catrininých synů zodpovědná, se snaží […]
  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […]
  • Dětské zoubky od Zoje Stage16. dubna 2019 Dětské zoubky od Zoje Stage Šokující a husinu nahánějící vyprávění o velmi problematickém vztahu mezi matkou a její sedmiletou dcerou, který postupně graduje až do absolutního extrému, kde jedna z nich bude muset […]