Znovu já - Opravdu musíme podstoupit operaci srdce, abychom si uvědomili, že ještě nějaké vůbec máme?

Mít man­že­la, prá­ci, děti a umět se zasta­vit v tom­to neu­stá­lém kolo­to­či je oprav­du umě­ní. Maribeth Kleinová, hlav­ní hrdin­ka romá­nu Gayle Formanové, toto vše zvlá­dá, až do té doby, než dosta­ne infarkt. Rychlý sled udá­los­tí jí dosta­ne až na ope­rač­ní sál, kde ji v mimo­těl­ním obě­hu ope­ru­jí srd­ce. Po ope­ra­ci se pro­bou­zí a zjiš­ťu­je tuto sku­teč­nost, že její srd­ce se zasta­vi­lo. 

V obdo­bí rekon­va­lescen­ce nikdo nebe­re ohle­dy na její potře­by a zdra­vot­ní stav. Manžel neu­stá­le pra­cu­je, dvoj­ča­ta pořád něco potře­bu­jí a její ado­p­tiv­ní mat­ka jí pořád do něče­ho tla­čí. Maribeth se roz­hod­ne tomu udě­lat konec. Vidí ten nezá­jem o její oso­bu, jak ze stra­ny rodi­ny, tak i z pra­cov­ní­ho kolek­ti­vu, kte­ří jí odpo­jí pra­cov­ní email. Pracovala jako edi­tor­ka v redak­ci jed­no­ho časo­pi­su. Z New Yorku odjíž­dí do Pittsburgu pod jiným jmé­nem, bez mobi­lu a lapto­pu. Tam chce najít svo­ji bio­lo­gic­kou mat­ku.

Seznámí se tam s mla­dý­mi sou­se­dy. Gayem Toddem a jeho kama­rád­kou Sunitou. Dokáže Maribeth najít svůj ztra­ce­ný klid, sta­bi­li­tu a ces­tu k původ­ní­mu živo­tu? Vypátrá svou ado­p­tiv­ní mamin­ku? To vše a ješ­tě mno­hem více se dozví­te, pokud si ten­to vyjí­meč­ný román pře­čte­te jed­ním dechem jako já.

Po pře­čte­ní toho­to romá­nu jsem si uvě­do­mi­la ješ­tě mno­hem více, jak je zdra­ví důle­ži­té pro naši fyzic­kou a psy­chic­kou poho­du. Maribeth si pro­ži­la oprav­du těž­ké obdo­bí po ope­ra­ci. Zmítala se mezi těž­ký­mi myš­len­ka­mi, odkud pochá­zí, po kom jsou její děti, jak ji vlast­ně bere její man­žel, Užírala se stra­chem ze smr­ti. V hla­vě mě vyvsta­la myš­len­ka, zda musí­me vždy dělat to, co se od nás oče­ká­vá, aby byli ostat­ní spo­ko­je­ní? Opravdu musí­me pod­stou­pit ope­ra­ci srd­ce, abychom si uvě­do­mi­li, že ješ­tě něja­ké vůbec máme?

Gayle Formanová je oce­ňo­va­ná spi­so­va­tel­ka a novi­nář­ka, pub­li­ko­va­la v časo­pi­sech Elle, Cosmopolitan a Glamour.

Autor: Gayele Formanová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2017, Grada pod znač­kou Cosmopolis, Praha

Počet stran: 325

Vazba kni­hy: pev­ná, s pře­ba­lem

ISBN: 978-80-271-0149-8

Znovu já - Opravdu musíme podstoupit operaci srdce, abychom si uvědomili, že ještě nějaké vůbec máme?
Ohodnoťte článek

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

  • Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat13. září 2018 Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat Emily je hlavní postava nového románu Sarah Jio Láska z deníku. Po rozvodu se svým manželem odjíždí ke své tetě Bee na kouzelný ostrov Bainbridge. Stráví tam necelý měsíc. V růžovém […]
  • Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu6. září 2018 Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu Chcete se vrátit do roku 1963 a zažít přepychový a zároveň nejobyčejnější život? Myslíte si, že to nejde? Pusťte se do románu Nicole Mary Kellyové Kostýmek Jackie Kennedyové. Rozhodně […]
  • Žert - kniha1. června 2017 Žert - kniha Jeden muž se po delší době vrací domů a svůj návrat si představoval trochu jinak. To místo, kam se vrátil, na něj neudělalo vůbec dojem, spíše naopak. Po patnácti letech mimo městečko, kde […]
  • Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy11. února 2019 Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy Píše se rok 1944. Nou vyhnali z domu, protože otěhotněla s německým vojákem. Dítě ji odebrali. Pracuje na malém nádraží, kde jednoho dne dovezou vlak plný židovských dětí, které vezou do […]
  • Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky26. června 2018 Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky S upířími sériemi jako by se v posledních desetiletích roztrhl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo černé dýky pohltí i toho, kdo upírům jinak příliš neholduje. Válka, tvrdé boje, […]
  • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
  • Čest ničemy- román plný napětí a neskonalého citu4. února 2019 Čest ničemy- román plný napětí a neskonalého citu Máte rádi romány plné napětí a zároveň neskonalého citu? Chcete se vrátit do roku 1823 a prožít vášnivý příběh? Věřte, že kniha Čest ničemy vás určitě nezklame. Tak jako mě. Píše se rok […]
  • Cizí ložnice – poutavý příběh od nejprodávanější slovenské autorky8. října 2018 Cizí ložnice – poutavý příběh od nejprodávanější slovenské autorky Radka pracuje jako realitní makléřka. Je jí 26 let. Jednoho dne se probudí v nemocnici a vůbec neví, co se stalo. Střípky vzpomínek ji postupně začnou dotvářet příběh, co se vlastně […]
  • Rudé paprsky severního slunce - kniha27. května 2017 Rudé paprsky severního slunce - kniha Michal je úplně obyčejný normální muž ve stále ještě mladém věku, který žije na první pohled ve spořádaném manželství a Monikou, kde je i jedno dospívající dítě – patnáctiletá dcera Petra, […]
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *