Zlomené duše

zlomené duše

Píše se rok 1950 a na inter­nát­ní ško­le Idlewild se na jed­nom poko­ji ocit­nou čty­ři odliš­né dív­ky. Sebevědomá potí­žíst­ka Katie, nada­ná spor­tov­ky­ně Roberta, neman­žel­ská dce­ra boha­té­ho pod­ni­ka­te­le Cecilie a křeh­ká Sonia se sta­nou nej­lep­ší­mi pří­tel­ky­ně­mi a sdí­le­jí spo­leč­ně všech­no, co se v jejich živo­tech ode­hrá­vá. Idlewild je tem­né mís­to, kde stra­ší duch dáv­no mrt­vé Mary Handové, jejíž nej­vět­ší posmrt­ní zába­vou je děsit stu­dent­ky i uči­tel­ky. Když tedy Sonia beze sto­py zmi­zí, její kama­rád­ky před­po­klá­da­jí, že ji zavraž­dil duch Mary.

O více než sede­sát let poz­dě­ji se novi­nář­ka Fiona sna­ží napsat repor­táž o rekon­struk­ci ško­ly a odha­lit tajem­né okol­nos­ti dáv­né vraž­dy své sest­ry. Když je na pozem­ku býva­lé ško­ly nale­ze­na mrt­vo­la, začne Fiona s pomo­cí své­ho pří­te­le Jaimeho odha­lo­vat tem­ný pří­běh z minu­los­ti. Netuší, že se tím vysta­vu­je nebez­pe­čí... a Mary Handová taky ješ­tě neřek­la posled­ní slo­vo.

Kanadská spi­so­va­tel­ka Simone St. Jamesová vytvo­ři­la taju­pl­ný pří­běh plný napě­tí, lás­ky, přá­tel­ství a pomsty, kte­rý se ode­hrá­vá ve dvou časo­vých rovi­nách. Zatímco dějo­vá lin­ka ode­hrá­va­jí­cí se v minu­los­ti je pochmur­ná a depre­siv­ní a má nádech nad­při­ro­ze­na, ta ze sou­čas­nos­ti je spí­še detek­tiv­kou a vyprá­ví o novi­nář­ce Fioně pra­cu­jí­cí na vol­né noze, kte­rá se sna­ží posta­rat o své­ho otce a při­tom nemys­let na vraž­du své sest­ry Deb, kte­rá roz­vrá­ti­la a zni­či­la celou rodi­nu. I když to nepři­zná­vá, je posed­lá vším, co sou­vi­sí se smr­tí Deb, a Idlewild, mís­to Debiny smr­ti, ji pří­mo fas­ci­nu­je. Ohlášená rekon­struk­ce Idlewildu ji inspi­ru­je k dal­ší­mu pát­rá­ní, a i když se zdá, že už ví všech­no, pře­kva­pí ji zjiš­tě­ní nových sku­teč­nos­tí, kte­ré mohou všech­no změ­nit.

Všechny hrdin­ky a jejich moti­va­ce jsou uvě­ři­tel­né, a to spo­leč­ně s čti­vým sty­lem psa­ní Simone St. Jamesové a tajem­nem, kte­rým je protka­ná celá kni­ha, vytvá­ří pou­ta­vý pří­běh nabí­ze­jí­cí pře­kva­pi­vé rozuz­le­ní. Zápletka s duchem Mary Handové je netra­dič­ní a skvě­le pro­po­ju­je minu­lost i sou­čas­nost. Jak to vlast­ně s Mary bylo ve sku­teč­nos­ti? Kdo a proč zavraž­dil tichou Sonii? A jaké nové infor­ma­ce vypá­t­ra­la Fiona? To sa dozví­te, když si pře­čte­te tenhle ori­gi­nál­ní thriller.

 

Hodnocení: 90%

 

 

Zlomené duše

Autorka: Simone St. Jamenová

Originální název: The Broken Girls

Překlad: Kateřina Tomcová

Obálka: Silas Manhood

Vydáno: XYZ, 2018

Počet stran: 336

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]
  • Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let13. června 2018 Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let Populární holandský stařík Hendrik Groen je zpět! Po roce se rozhodl opět vrátit ke svému deníku a zaznamenávat všechno, co se děje v domově důchodců, ve kterém tráví stáří. Pořád nemůže […]
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%8. ledna 2017 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […]
  • Tajný deník Hendrika Groena8. června 2017 Tajný deník Hendrika Groena Hendrik Groen nemá rád staré lidi. A kolik že je jemu? 83 let. Žije v amsterdamském domově důchodců, ale ani on, ani jeho nejlepší přítel Evert díky svému nadhledu a svéráznému humoru mezi […]
  • Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být20. prosince 2018 Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku aneb Princ a Večernice - žil byl král s královnou, kteří měli čtyři děti - tři dcery a jednoho syna. Měli však dost státnických povinností, a když jednou […]
  • Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř10. července 2018 Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř Rytíř Friduš z Linavy si v poslední čtvrtině 13. století, vyhlédl Krásenický vrch, přičemž se rozhodl, že na něm postaví hrad. Toto území mu sice neříkalo pane, ale to mu bylo vcelku […]
  • Prezidenti11. února 2018 Prezidenti V několika uplynulých měsících jste slovo prezident slyšeli v různých formách a souvislostech několikrát denně. Na některého z prezidentských kandidátů jste natrefili na každém rohu. […]
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
  • Traci Chee - Čtenářka2. února 2018 Traci Chee - Čtenářka Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost... Poté, co byl její otec […]
  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *