Zahrada nových začátků - nová edice Srdcovky

Lilian je pět­a­tři­ce­ti­le­tá vdo­va, kte­rá po smr­ti své­ho man­že­la Dana zůsta­ne sama se dvě­ma dce­ra­mi – 8 a  5let. Pracuje jako ilu­strá­tor­ka ve vyda­va­tel­ství učeb­nic. Dostane zají­ma­vou zakáz­ku, ilu­stro­vat ency­klo­pe­die o zele­ni­ně a zahrad­ni­če­ní. Přihlásí se spo­leč­ně se svou sestrou na kurz o zahrad­ni­če­ní, kte­rý by ji měl pomo­ci vše poznat do detai­lu. Takže si vyzkou­ší na cvič­né zahra­dě, jak se vše pěs­tu­je, jak všech­ny rost­li­ny vypa­da­jí.

Seznámí se oprav­du s růz­no­ro­dou sku­pi­nou mla­dých i star­ších nad­šen­ců pro zahrad­ni­če­ní. Pozná i zají­ma­vé­ho instruk­to­ra Edwarda. Je veli­ce při­taž­li­vý a neza­da­ný. 

Lili je více než 4 roky po smr­ti své­ho man­že­la, kte­rý zahy­nul při auto­ne­ho­dě, stá­le sama, niko­ho nechce. I když se sna­ží nejen ona, ale i Edward, stá­le se s tím nemů­že vyrov­nat. Podaří se Edwardovi pro­lo­mit ledy? Vrovná se Lilian se smr­tí své­ho zesnu­lé­ho man­že­la a doká­že začít zno­vu?

Román Zahrada nových začát­ků pat­ří do edi­ce Srdcovky. Musím říci, že jsem ze začát­ku mys­le­la, že se jed­ná o kla­sic­kou „čer­ve­nou kni­hov­nu“. Po pře­čte­ní něko­li­ka kapi­tol jsem byla mile pře­kva­pe­na. Součástí kni­hy je mno­ho zají­ma­vých a prak­tic­kých rad týka­jí­cí se pěs­to­vá­ní zele­ni­ny a zahrad­ni­če­ní. Jelikož mám sama vel­kou zahra­du, kde moc ráda pěs­tu­ji růz­né dru­hy zele­ni­ny, byl pro mě ten­to román pří­nos­ný. Děj byl sviž­ný, plný emo­cí.

Vyrovnat se se smr­tí své­ho man­že­la musí být oprav­du těž­ké. Hlavní posta­va Lilian dochá­ze­la k psy­cho­lož­ce a sna­ži­la se se ztrá­tou man­že­la vyrov­nat. Ne vždy se jí to daři­lo a měla vše pod kon­t­ro­lou.

Román bych dopo­ru­čil všem ženám, kte­ré se bojí pus­tit do něja­ké změ­ny, úpl­ně si nevě­ří a mají strach, co bude dál.

Abbi Waxman se naro­di­la v Anglii v roce 1970. Od malič­ka tíh­la ke kni­hám a čte­ní. Mnoho let pra­co­va­la v oblas­ti rekla­my. Má 3 dce­ry, mno­ho zví­řat a trpě­li­vé­ho man­že­la.

Edice Srdcovky při­ná­ší výběr těch nej­lep­ších romá­nů pro ženy, kte­ré může­te při­ba­lit na ces­ty. Začtěte se v leta­dle, ve vla­ku, u vody nebo tře­ba když jede­te do prá­ce. Ať už míří­te kam­ko­li, nepře­stá­vej­te snít. V této edi­ci vyšly dal­ší kni­hy: Něco jako lás­ka, Láska z dení­ku, Popelčiny stře­víč­ky, S lás­kou Luisa, Láska v řadě 27.

Autor: Abbi Waxman

Žánr: edi­ce srd­cov­ky, romá­ny pro ženy

Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 365

Vazba kni­hy: měk­ká

ISBN: 978-80-266-0115-9

Zahrada nových začátků - nová edice Srdcovky
Ohodnoťte článek

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

  • potah201621. ledna 2017 Wolf-Dieter Storl: Zahrada jako mikrokosmos. Zasloužených STO PROCENT Víte, že zahrada může pro člověka být, nejen místem pasivního i aktivního odpočinku, ale také místem poznání? Kde jinde než tam můžeme pozorovat ve vší kráse a síle živly, síly přírody, […]
  • Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně8. října 2018 Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně Máte rádi jeskyně a nespoutanou přírodu Slovinského krasu? Milujete české autorky románů pro ženy? Klára Janečková je autorkou napínavého románu Pád do tmy.  Tereza Brašová je velice […]
  • Žert - kniha1. června 2017 Žert - kniha Jeden muž se po delší době vrací domů a svůj návrat si představoval trochu jinak. To místo, kam se vrátil, na něj neudělalo vůbec dojem, spíše naopak. Po patnácti letech mimo městečko, kde […]
  • Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů8. října 2018 Pekáč buchet - lehké, vtipné, romantické čtení plné výtečných receptů Milujete čtení románů a jídlo? Vaříte rádi a jíte? Spojte to co opravdu milujete. Do rukou se mě dostala výborná kniha plná humoru, vtipu, romantiky i dobrého jídla. Chcete se inspirovat a […]
  • Rudé paprsky severního slunce - kniha27. května 2017 Rudé paprsky severního slunce - kniha Michal je úplně obyčejný normální muž ve stále ještě mladém věku, který žije na první pohled ve spořádaném manželství a Monikou, kde je i jedno dospívající dítě – patnáctiletá dcera Petra, […]
  • Znovu já - Opravdu musíme podstoupit operaci srdce, abychom si uvědomili, že ještě nějaké vůbec máme?20. srpna 2018 Znovu já - Opravdu musíme podstoupit operaci srdce, abychom si uvědomili, že ještě nějaké vůbec máme? Mít manžela, práci, děti a umět se zastavit v tomto neustálém kolotoči je opravdu umění. Maribeth Kleinová, hlavní hrdinka románu Gayle Formanové, toto vše zvládá, až do té doby, než […]
  • Clařino dědictví – rodina především?22. listopadu 2018 Clařino dědictví – rodina především? Máte rádi rodinné ságy? Chcete se vrátit do období druhé světové války? Milujete Provence a její krásy? Francoise Bourdin vám nabízí pokračování příběhu Clary Morvanové a její […]
  • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
  • Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie10. září 2018 Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie Eva je devětadvacetiletá porodní asistentka, která se vdala za Jacksona. Pouhých deset měsíců po svatbě Jackson zemře při pádu ze skály při rybaření. Jeho tělo ale nebylo nalezeno. Eva ho […]
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *