Žádoucí a nežádoucí rostliny na zahradě

  •  
ZadRostliny

Každý kdo někdy měl nebo stá­le má zahra­du řeší neko­neč­ný a věč­ně se opa­ku­jí­cí pro­blém – ple­vel! Kde se někte­ré dru­hy stá­le berou a jak poskyt­nout dosta­tek pro­sto­ru setým plo­di­nám, ale netrá­vit ple­tím celé hodi­ny a dny? Existují dva zce­la pro­ti­klad­né pří­stu­py. Vytrhat ze záho­nu vše, co jsem nevy­sa­dil nebo nao­pak opač­ný extrém nechat pří­ro­du, ať si pora­dí sama a nechat se v době skliz­ně pře­kva­pit, jak to dopadlo. Posledních něko­lik let lidé stá­le čas­tě­ji volí návrat k pří­ro­dě a dru­hou alter­na­ti­vu, ale občas je potře­ba v rozum­né míře pří­ro­dě pomo­ci. Pro ty, co se neklo­ní ani na jed­nu stra­nu a chtě­jí mít ale­spoň čás­teč­nou kon­t­ro­lu nad tím, co v jejich zahra­dě ros­te a bují je urče­na kniž­ní novin­ka němec­ké autor­ky Bärbel Oftring  Žádoucí a nežá­dou­cí rost­li­ny na zahra­dě s podti­tu­lem Jak je roz­po­znat a co s nimi.

Kniha obsa­hu­je sto rost­lin, kte­ré se mohou obje­vit na zahra­dě, a nabá­dá čte­ná­ře, co s nimi. Už na des­kách kni­hy najde­me top deset rost­lin, kte­ré autor­ka na jed­né stra­ně nej­ví­ce vyzdvi­hu­je a na dru­hé nej­ví­ce zatra­cu­je, ale nic není tak jed­no­znač­né, jak by se moh­lo zdát. Do desít­ky nej­krás­něj­ších, kte­ré se mohou na vaší zahra­dě samy obje­vit, autor­ka řadí napří­klad topo­lov­ku a hle­dík, ale pokud jste je v před­cho­zích letech na zahra­du neza­se­li, těž­ko se zde zje­ví jen tak. Na opač­ném spek­tru najde­te deset nej­ob­tíž­něj­ších rost­lin, kte­ré mohou vaši zahra­du násil­ně osíd­lit a i tady bych si dovo­li­la s autor­kou pole­mi­zo­vat. Do toho­to výbě­ru se dosta­la tře­ba kopři­va dvou­do­má, kte­rá ros­te jen na vlh­kých mís­tech s vyso­kým obsa­hem dusí­ku a těch v sou­čas­ných udr­žo­va­ných zahra­dách zase tolik není. Ale o pýru nebo sme­tán­ce lékař­ské už asi není tře­ba deba­to­vat.

Autorka kni­hu čle­ní do tří hlav­ních kapi­tol a to nety­pic­ky pod­le toho, jak vypa­da­jí prv­ní lis­ty, kte­ré na rost­li­ně vyra­ší, tak­že se může­te sezná­mit s rost­li­na­mi, kte­ré mají prv­ní lis­ty: podlouhlé­ho tva­ru, okrouhlé­ho tva­ru, slo­že­né nebo čle­ně­né.  Každé rost­li­ně je věno­vá­na dvoj­stra­na , kde najde­te foto­gra­fie rost­li­ny, kte­rá čer­s­tvě vylez­la z půdy, dal­ší foto po cca dvou týd­nech a posled­ní fot­ku dospě­lé rost­li­ny. U kaž­dé rost­li­ny najde­te i tabul­ku s latin­ským názvem, for­mou, dobou kve­te­ní, výš­kou, výsky­tem a sta­no­viš­těm, kde ji lze nej­čas­tě­ji nalézt. V dopro­vod­ném tex­tu se dozví­te, jest­li má rost­li­na léčeb­né nebo kuchyň­ské vyu­ži­tí a dal­ší podrob­nos­ti o jejím vzhle­du, tak abys­te kaž­dou z nich bez­peč­ně pozna­li a moh­li se roz­hod­nout, jak s ní na své zahra­dě nalo­ží­te.

Ke kni­ze Žádoucí a nežá­dou­cí rost­li­ny na zahra­dě je nut­no při­stu­po­vat spí­še jako k inspi­ra­ci, kde načer­pá­te infor­ma­ce o běž­ných rost­li­nách, kte­ré může­te na zahra­dě potkat a sami si určí­te, jest­li pone­sou nálep­ku žádou­cí nebo nežá­dou­cí. Každá rost­li­na je uži­teč­ná jiným způ­so­bem. Pokud není vhod­ná jako léčiv­ka nebo potra­va pro lidi, mož­ná její pří­tom­nost oce­ní motý­li nebo dal­ší uži­teč­ný hmyz nebo svým vzhle­dem ozvlášt­ní jinak fád­ní kout zahra­dy.


 • Název kni­hy:     Žádoucí a nežá­dou­cí rost­li­ny na zahra­dě
 • Autorka:              Bärbel Oftring
 • Nakladatelství:                 Grada
 • Rok vydá­ní:        2018


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]