Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

  •  
ZaTajemstvím

Máte rádi záha­dy, text bez zby­teč­ných kli­ček, kte­rý doká­že pod­ní­tit vaši fan­ta­zii a pozvat na výlet?  Chcete nejen pro­ces­to­vat repub­li­ku, ale také se o ní něco dozvě­dět? Čeká vás dovo­le­ná s puber­tál­ní­mi dět­mi a je vám jas­né, že na barok­ní por­tál, seces­ní ostě­ní nebo gotic­ké prv­ky v cír­kev­ních stav­bách je těž­ko nalá­ká­te? Pak sáh­ně­te po kni­ze Jan A. Nováka: Za tajem­stvím pokla­dů Čech, Moravy a Slezska. Budete sami pře­kva­pe­ni, nabíd­kou pokla­dů, kte­ré vám autor před­lo­ží k obje­ve­ní.

„Poklad! To je slo­vo, kte­ré zrych­lí dech, pro­to­že zní zvo­ně­ním zla­ta a cin­ká­ním sta­rých min­cí, třpy­tí se dra­ho­ka­my a šus­tí taj­ný­mi doku­men­ty. Současně z něj ale běhá mráz po zádech, pro­to­že při­po­mí­ná krev, kte­rá byla pro­li­ta při jeho shro­maž­ďo­vá­ní, ukrý­vá­ní i hle­dá­ní, nebo pro­mar­ně­né živo­ty těch, kdo hle­da­li pod­le špat­ných map,“ začí­ná puto­vá­ní za tajem­stvím pokla­dů Jan A. Novák a dodá­vá: „Najít poklad tou­ží asi kaž­dý – v dět­ském věku pod vli­vem roman­tic­ké čet­by, poz­dě­ji pro vyře­še­ní pro­za­ic­kých pro­blé­mů všed­ní­ho živo­ta. Jenže pokla­dů je málo, a tak vět­ši­na lidí dobý­vá svůj chléb poma­le­ji, leč jis­tě­ji a nechá­vá si krum­páč a lopa­tu nanej­výš na zahrad­ní prá­ce. Existují však i tací, co svůj dět­ský sen o pokla­du neo­pus­ti­li. Dokonce jsou ochot­ni na něj vyna­lo­žit víc peněz, než vyko­pou, což jim kupo­di­vu vůbec neva­dí.“ O tom, že se s pří­cho­dem detek­to­rů kovů, ceno­vě cel­kem dostup­ných, sta­lo z hle­dá­ní pokla­dů maso­vé hob­by, ale sou­čas­ně pro­blé­mem pro arche­o­lo­gy a záko­no­dár­ce, také pojed­ná­vá tato kni­ha.
Rozdělená je do osmi kapi­tol, Epilogu a Přílohy, zachy­cu­jí­cí pře­hled­ně chro­no­lo­gii epo­ch a udá­los­tí v Česku sou­vi­se­jí­cí s pokla­dy. Tato chro­no­lo­gie začí­ná rokem 4400 př. n. l. počát­kem ene­o­li­tu a kon­čí rokem 2013, kdy bylo v obyt­ném pří­vě­su u Skrýšova na Sedlčansku nale­ze­no mrt­vé tělo snad nej­zná­měj­ší­ho hle­da­če nacis­tic­kých pokla­dů Jiřího Tomise. Nechybí ani pře­hled pou­ži­té lite­ra­tu­ry, kte­rý zájem­ce nasmě­řu­je ke zdro­jům dal­ší­ho pozná­ní.
V jed­not­li­vých kapi­to­lách autor umě spo­ju­je obje­vy pokla­dů napříč repub­li­kou do logic­ky nava­zu­jí­cích cel­ků. Kapitola výpra­vy za kelt­ským zla­tem vyprá­ví o nále­zu zla­té­ho pod­mokel­ské­ho pokla­du nebo o pokla­dech ve Stradonicích a Duchcově.  Když se řek­ne poklad, vyba­ví se vět­ši­ně lidí zla­to. Jemu je věno­vá­na i tře­tí kapi­to­la kni­hy. Hovoří o sym­bo­li­ce, magii, pat­ro­nech pokla­dů, hadech s korun­kou. Čtvrtá kapi­to­la má název Svědkové dáv­ných zlo­či­nů a vyprá­ví o pokla­dech nale­ze­ných na jem­ně řeče­no ponurých mís­tech. Další kapi­to­la nazva­ná Poklady mezi pohád­kou a sku­teč­nos­tí zmi­ňu­je sta­rou prav­du, že „s pokla­dy je to tak, že legen­dy o nich se rodí snad­ně­ji než pokla­dy samé, a tak v koneč­ném výsled­ku báje pře­va­žu­jí nad rea­li­tou.“ Šestá kapi­to­la před­sta­vu­je Čechy jako zemi zla­ta – „ne všech­ny pokla­dy totiž zako­pa­li lidé, o někte­ré se posta­ra­la Matka Příroda.“ Čeká nás tedy exkur­ze z his­to­rie těž­by zla­ta na čes­kém úze­mí, ale podá­na pou­ta­vě. Přichází prá­vě včas, sed­má kapi­to­la je totiž jakým­si zamyš­le­ním nad způ­so­by hle­dá­ní kla­dů a uži­tý­mi pomůc­ka­mi.  Uvozuje ji vše­ří­ka­jí­cí mot­to bib­lic­ké­ho krá­le Šalamouna: „Neprávem naby­té pokla­dy nepro­spě­jí.“ Osmá kapi­to­la je věno­vá­na his­to­rii hle­dá­ní nacis­tic­kých pokla­dů a hle­da­či Jiřímu Tomisovi, jehož smrt je také tak tro­chu záha­dou.
Knihy Jana A. Nováka jsou mi sym­pa­tic­ké spá­dem tex­tu, leh­kos­tí čte­ní, a tak nějak při­ro­ze­ným napě­tím, kte­ré autor ve čte­ná­ři udr­žu­je. Oceňuji, že nejde jenom o popis, autor zau­jí­má k daným pří­pa­dům sta­no­vis­ko, při­čemž ho čte­ná­ře nenu­tí při­jmout, nechá­vá mu pro­stor k zamyš­le­ní. Sympatická je i posled­ní věta kni­hy: „Vůbec nej­vět­ším pokla­dem by ale bylo zaří­dit svět tak, aby už nikdo neměl důvod pokla­dy ukrý­vat.“


Knihu si může­te kou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Alpress.cz.


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska16. dubna 2018 Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska Poklad. Slovo, které zní cinkáním zlata, třpytí se drahokami a šuští tajnými dokumenty. Slibuje život v bohatství a dostatku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - protože při […]
  • Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě8. března 2017 Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě Koho by nepřitahovaly záhady okolo tzv. tajných řádů, jakými templáři a zednáři bezesporu jsou? Pokud vás ale nezajímají jen dohady a atraktivní výmysly okolo těchto společností a chcete […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Lidé a draci na společné cestě do bájného města draků13. ledna 2019 Lidé a draci na společné cestě do bájného města draků Nová kniha Dračí strážce vás zavede do světa draků, magie a nezapomenutelných dobrodružství. Alespoň tak láká obálka. Draci, vznešená a mocná stvoření jsou na úpadku, ale nyní se má […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Jak správně používat časy v angličtině?17. listopadu 2018 Jak správně používat časy v angličtině? Jednou z nejtěžších věcí, se kterými se setkáte při učení angličtiny, jsou časy. Na rozdíl od češtiny, která je má jen tři - minulý, přítomný a budoucí, jich v angličtině najdete mnohem […]