William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)

William H. McRaven - Budíček! Ustlat! Nabít! Zajistit! (91%)
Ohodnoťte člá­nek

Tužili ste nie­ke­dy v živo­te byť čle­nom špe­ci­ál­nych jed­no­tiek? Alebo dokon­ca byť ich veli­teľom? Jasné, aj ja som mala život­né obdo­bie, kedy ma taká pred­sta­va nao­zaj nad­chýna­la. Že ste na tom podob­ne aj vy? No tak prá­ve teraz máte jedi­neč­nú život­nú prí­le­ži­tosť - nie sa stať tým veli­teľom, ale nahli­a­d­nuť do jeho mys­le­nia vďaka kni­he, o kto­rej hovorí­me.

Veliteľ zvlášt­nych jed­no­tiek SEAL ame­ric­ké­ho námor­níc­tva po viac ako 30 rokoch úspeš­nej pro­fe­sij­nej kari­é­ry popi­su­je svo­je vlast­né život­né skú­se­nos­ti veli­teľa aj člo­ve­ka. Uvádza 10 z jeho pohľa­du naj­vi­ac inšpi­ra­tív­nych život­ných pra­vi­diel, kto­rý­mi sa v živo­te ria­dil on sám pre dosi­ahnu­tie úspe­chu a život­nej spo­koj­nos­ti. Ponúka nám svoj návod ako inšpi­rá­ciu, ako sa vo svo­jom živo­te nimi môže­me aj my ria­diť, ak chce­me byť úspeš­ní a šťast­ní.

Prvým z ním odpor­úča­ných pra­vi­diel je byť dôsled­ný a zod­po­ved­ný v malič­kos­ti­ach. Pre úspeš­nosť by sme podľa neho mali deň zahá­jiť jed­no­du­chou úspeš­ne spl­ne­nou úlo­hou - naprí­klad takou kva­lit­ne ustla­nou posteľou. Na správ­ne ustla­nej poste­li sa min­ca hode­ná na plach­tu od nej odra­zí späť. Poukazuje tým­to prak­tic­kým prí­kla­dom na dôle­ži­tosť pev­ných štruk­t­úr živo­ta a hovorí, že ak chce­te zme­niť svoj život, a mož­no aj svet, začni­te kaž­dé ráno tým, že si vzor­ne uste­li­e­te posteľ. Pokladám to za moc múd­ry nápad, robiť zod­po­ved­ne všet­ko - aj kaž­do­den­né malič­kos­ti. A tiež zdôraz­ňu­je, že prá­ve zod­po­ved­né spra­ve­nie malej úlo­hy hneď ráno nám zmys­lu­pl­ne a úspeš­ne naštar­tu­je deň, pre­bu­dí našu zod­po­ved­nosť. Pretože je to prvý úspech dňa.

Niekomu sa môže zdať až smieš­ne, ako bazí­ru­je veli­teľ špe­ci­ál­nych jed­no­tiek na takej malič­kos­ti, na doko­na­le ustla­tej poste­li, a to nie­len v situ­á­cii bež­né­ho dňa, kaž­do­den­ných povin­nos­tí, ale aj v situ­á­cii cho­ro­by, vždy „poki­aľ to len ide“. Zo svoj­ho živo­ta uvá­d­za situ­á­ciu, kedy po vlast­nom ťaž­kom úra­ze pan­vy pri zosko­ku sa k pra­vi­dlu „usteľ vzor­ne posteľ“ vrá­til s poci­tom, že prá­ve v tej chví­li sa začí­na konečne uzdra­vo­vať a dáva to naja­vo svo­jim sprá­va­ním aj svojmu oko­liu.

Ďalšou z ním pre­zen­to­va­ných myšli­e­nok je, že ak chce­te zme­niť svet pooh­li­a­d­ni­te sa po nie­kom, kto vám pomô­že pád­lo­vať. Takáto pod­po­ra v rôz­nych med­ziľud­ských vzťa­hoch - part­ner­ských, pri­a­teľských, pra­cov­ných je v živo­te i podľa mňa moc a moc dôle­ži­tá.

A z jeho myšli­e­nok do treti­ce - pou­ka­zu­je, že dôle­ži­té je to, aké veľ­ké máme srd­ce, my či ľudia oko­lo nás. Pokladám to za sku­točne múd­re a prav­di­vé, život nás učí, že tou pra­vou mie­rou život­né­ho šťas­tia a pev­nos­ti kaž­dé­ho vzťa­hu je, nakoľ­ko sú ľudia voči sebe navzá­jom čest­ní, zod­po­ved­ní a lás­ka­ví. Dôraz na srd­ce je u špe­ci­ál­nych jed­no­tiek nečaka­ný, však? Veď áno, dôvo­dy dôle­ži­tos­ti „prá­ve srd­ca“, aj tie ďal­šie pra­vi­dlá pre život z pohľa­du veli­teľa špe­ci­ál­nych ame­ric­kých jed­no­tiek kni­ha osve­tľu­je na kon­krét­nych prí­kla­doch z jeho živo­ta. Túto inšpi­ra­tív­nu kni­hu som síce pre­čí­ta­la za jeden večer (ach, veli­teľ McRaven by ma nepo­chvá­lil, bokom šli všet­ky povin­nos­ti), ale urči­te v mojej polič­ke neza­pad­ne pra­chom a bude­me viesť čas­to dia­lóg.

 

Knihu môže­te zak­úpiť vo vyda­va­teľstve Albatros.

Kristina Ištvánová

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Související příspěvky:

  • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […]
  • Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%)18. dubna 2017 Matthew Syed - Odraz: Na cestě za úspěchem (97%) Kto z nás nezatúžil v živote po tom, aby bol v niečom úspešný? Líšime sa síce v tom, čo si ako úspech predstavujeme, ale  po nejakom úspechu každý z nás túži. Autor knihy Matthew Syed […]
  • SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den.9. července 2016 SCOTTOVÁ, Jennifer L. S Madame Chic na úrovni: aneb jak být elegantní každý den. Kniha určená na první pohled výhradně pro ženy. A na druhý pohled pro takové ženy, co si s oblibou listují v časopisech typu Vlasta, Marianne apod. Ale zdání klame. Slovo úroveň, […]
  • Rhonda Byrne – Tajomstvo (85%)25. prosince 2017 Rhonda Byrne – Tajomstvo (85%) Kniha Tajomstvo je prvá z kolekcie "Tajomstvo". Autorka Rhonda Byrne zatiaľ vydala dokopy 4 knihy. No práve Tajomstvo dosiahlo najväčší úspech. Niet sa čomu čudovať. Ľudia sa […]
  • Robert Moss – Tři pouhé věci (100%)23. ledna 2018 Robert Moss – Tři pouhé věci (100%) Hovorí sa – je to len sen, je to len náhoda, je to len fantázia... Teda, ak mám byť presnejšia, hovorí to súčasná spoločnosť. Domorodé kultúry tieto „tři pouhé věci“ na ľahkú váhu nikdy […]
  • Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ)25. června 2016 Jonas Jonasson – Zabijak Anders a jeho priatelia (a sem-tam nejaký nepriateľ) Najnovšia Jonassonova kniha „Zabijak Anders a jeho priatelia“ odpovedá na otázku, čo sa stane, keď sa stretnú neveriaca farárka, recepčný z bývalého bordelu a slávny národný zabijak. […]
  • Simon Lancaster - Na co lidí slyší12. září 2016 Simon Lancaster - Na co lidí slyší Simon Lancaster je odborník na komunikáciu naslovovzatý. Existuje skutočne mnoho príručiek o komunikácii, poskytujúcich viac či menej dobrý návod na jej zlepšenie. Ak však hľadáte niečo […]
  • Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99%2. srpna 2017 Uzení pro labužníky - Bellersen Quirini Cosima - 99% Ste vegetariáni, alebo si ani nedokážete predstaviť jedlo bez mäsa? Údenie je staronovým trendom v prípade jedál. Milovníci mäsa sa pri prečítaní názvu knihy Uzení pro labužníky potešia. […]
  • Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100%13. září 2016 Lee Crutchley Jak být šťastný (nebo aspoň míň smutný) - 100% Chcete jedinečnú knihu? Knihu, po ktorej siahnete vo chvíli, keď vám je smutno? Knihu, ktorá osloví vaše srdce? Práve ste sa k nej dostali. Áno, takýto pocit som nadobudla po prečítaní […]
  • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *