Vzdálená řeka - kniha

p9788075435576 vzdalena reka wood 200 311 1872718

Nicole je mla­dá žena, kte­rá momen­tál­ně řeší ne zrov­na pří­jem­né věci. Zrovna stá­la u buj­ných hroz­nů na její far­mě, když pro­si­la o odpuštění- a koho - své­ho zesnu­lé­ho otce. Rozhodla se totiž, že far­mu pro­dá. Šlo hlav­ně o to, že měla pocit, že v tomhle zapa­dá­ko­vě zakr­ní, i když ji to s vínem bavi­lo, tedy pěs­to­vá­ní a ne opí­je­ní. Otec ji o víně všech­no nau­čil, i když byl gam­bler, hazard­ní hráč a děv­kař - avšak svou dce­ru milo­val. Nicole chtě­la ode­jít už kvů­li tomu, že udě­la­la poho­vor na výbor­nou pra­cov­ní pozi­ci v jed­nom z ame­ric­kých vel­ko­měst - New York. Ještě však zbý­va­lo pro­dat její v uvo­zov­kách domov.

Když se tro­chu uklid­ni­la, spě­cha­la na schůzku s poten­ci­ál­ní­mi kup­ci. Když míje­la sklad sudů, sly­še­la pra­vi­del­né bou­chá­ní. To byli děl­ní­ci, kte­ří ješ­tě dodě­lá­va­li posled­ní úpra­vy před samot­ným pro­de­jem. Většinou se jed­na­lo o nean­g­lic­ky mlu­ví­cí chla­py, pří­pad­ně jen se zákla­dy ang­lic­ké­ho jazy­ka. Jeden z nich, José Rodriguez, měl při prá­ci buj­né myš­len­ky. Myslel na dob­ré jíd­lo, kte­ré mu jeho kyprá žena doma při­pra­ví, pak na dob­ré víno, kte­ré si vypi­je a nako­nec pro­ži­je se svou ženou milo­vá­ní. Jak tak pře­mí­tal, najed­nou se mu pro­bo­ři­lo kla­di­vo skrz stě­nu a jen tak tak, že neza­pa­dl do díry, kte­rá se utvo­ři­la.

Když to vidě­li ostat­ní chla­pi, pro­puk­li v ohrom­ný řehot, ovšem ne nadlou­ho. Z díry se začal linout neváb­ný zápach, doslo­va puch, kte­rý všech­ny děl­ní­ky doslo­va omá­mil. Zvědavě naku­ko­va­li, z čeho to může jít, až uvi­dě­li něco straš­né­ho. José na ně oka­mži­tě kři­čel, aby při­ved­li sleč­nu Schallerovou - Nicole. Všichni ostat­ní se rych­le sna­ži­li roz­po­me­nout, když při­je­de putov­ní kněz, otec Ramon, kte­rý jim poskyt­ne duchov­ní útě­chu. Niole byla zatím v restau­ra­ci s poten­ci­ál­ní­mi kup­ci, kte­ří při­je­li až z Kanady. Nicole jim roz­prá­vě­la o tom, že jejich rodi­na pat­ři­la k prv­ním Němcům, jenž se v tom­to údo­lí usíd­li­li.

I když se vší silou sna­ži­la far­mu pro­dat, stej­ně ji sží­ra­la úzkost kvů­li tomu, že opouš­tí svůj domov. Před tou­to schůzkou si dáva­la vel­mi zále­žet na vzhle­du. Snad hodi­nu se pře­vlé­ka­la, zkou­še­la různá líče­ní a trá­pi­la se s vla­sy. Podmínkou pro­de­je bylo i to, že víno zůsta­ne v nezmě­ně­né, tudíž ve vytří­be­né kva­li­tě tak, jak to dopo­sud bylo. Ona i její otec si dáva­li zále­žet na kva­li­tě vyro­be­né­ho vína tak, jako dne už málo­kdo. Nicole při­ved­la poten­ci­o­nál­ní kup­ce na famu - chtě­la z nich dostat už závě­reč­né roz­hod­nu­tí, pokud mož­no, aby to bylo dob­ré z její­ho pohle­du. Dáma z Kanady pro­nes­la, že mys­le­la, že jejich far­ma bude vět­ší.

Více na Kritiky.cz
3 (Drei, 2010) Tom Tykwer je bezesporu zajímavý zjev německé kinematografie. Upoutal na sebe filmem "Lola běž...
Cameron Diaz Cameron vyrůstala jako běžná Američanka, tedy až na její přirozenou krásu. Její otec Emili...
ANGELA BASSETT ANGELA BASSETT (Ramonda) se proslavila svými emocionálními hereckými výkony a kdykoliv se na pl...
Den Šakala 1973 – thriller mrazivý jako duše zabijáka ,,Tak hodně štěstí, pane....pane Šakale.“...
Znělka 46. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU ...

Nicole kon­tro­va­la s tím, že otec pro­dal čás­ti far­my už jiným zájem­cům. Ukazovala i rodin­né památ­ky, hlav­ně sta­ro­žit­nos­ti, což se Kanaďance i její­mu muži líbi­lo, že i tohle je k pro­de­ji. Zatímco jim uka­zo­va­la dům, tak k ní doslo­va letě­li kos­mic­kou rych­los­tí děl­ní­ci. Nicole se vydě­si­la, jest­li někde náho­dou neho­ří a tak jim běže­la v ústrety. Dělníci jí všech­no hned v uvo­zov­kách žalo­va­li. Nicole byla před zhrou­ce­ním, když se dozvě­dě­la, o co jde. Šla s nimi k inkri­mi­no­va­né­mu mís­tu a doo­prav­dy se zdě­si­la - v díře byla lid­ská kost­ra. Navíc v ní byl otvor po kul­ce.

Tato kni­ha, respek­ti­ve pří­běh není úpl­ně můj šálek kávy, ale trou­fám si tvr­dit, že se to bude líbit čte­ná­řům, kte­ří se vyží­va­jí v kri­mi pří­bě­zích a nako­nec to mož­ná bude i pro ty, kte­ří mají rádi víno. Obálka je vel­mi slu­ši­vá. Má 448 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 297 Kč zde.

 

 • Autor: Barbara Woodová
 • Žánr: belet­rie
 • Nakladatelství: Alpress
 • Datum vydá­ní:2018

 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […]
 • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […]
 • Strážkyně podsvětí - kniha8. května 2018 Strážkyně podsvětí - kniha Pan s paní Emersonovou byli manželé a momentálně se nacházeli v Káhiře, na čemž nebylo nic až tak divného, protože pan Emerson byl povoláním archeolog a navíc tam měli jistý zájem - syna. […]
 • Drsný muž - kniha28. dubna 2018 Drsný muž - kniha Na jednoho muže přišli, když na vzdálenost pět set padesát yardů pozoruje terasu, bylo z jeho hlediska přirozené, když dělali unáhlené závěry, přičemž on byl pouze lovec, který hledal […]
 • Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha29. června 2018 Tři muži ve člunu jsou zpět - kniha Vypravěč příběhu se sešel se svým kamarádem Márou na obědě v hospodě U dvou koček. Museli spolu totiž probrat okolnosti odjezdu na vodu, který se měl uskutečnit už druhý den. Kromě jich […]
 • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […]
 • Odhalená tvář - kniha3. května 2018 Odhalená tvář - kniha Na ulici Lexington, stejně jako v celém širém okolí padal sníh. Byl prosinec a lidé se hnali za vánočními nákupy. Po cestě šel mladý, vysoký a štíhlý muž, oblečený do žlutého pláště. Sice […]
 • Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř10. července 2018 Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř Rytíř Friduš z Linavy si v poslední čtvrtině 13. století, vyhlédl Krásenický vrch, přičemž se rozhodl, že na něm postaví hrad. Toto území mu sice neříkalo pane, ale to mu bylo vcelku […]
 • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […]
 • Predátor - kniha9. června 2017 Predátor - kniha Hector Cross se znenadání probudil a měl pocit, že něco se děje, prostě že není všechno, jak má být. Uviděl něco, co se blížilo k němu do ložnice. Mělo to šupiny a byla to vlastně příšera. […]