Vyrobte si kouzelná zvířátka

KouzelZvir

Dlouhé pod­zim­ní veče­ry a plís­ka­ni­ce, kdy přes mlhu není vidět na krok, nebo na okna dopa­da­jí těž­ké kap­ky deš­tě a stře­chou clou­ma­jí pory­vy vět­ru. Takové obdo­bí nema­jí rádi ani dospě­lí  a o dětech, kte­ré byly zvyk­lé trá­vit léto ven­ku, ani nemluvě. Jak je zaba­vit, aby netrá­vi­ly dlou­hé hodi­ny u počí­ta­če nebo před tele­vi­zí? Pexeso a Člověče se také omr­zí… Co si zku­sit vyro­bit zví­řát­ka, kte­rá urči­tě udě­la­jí dvoj­ná­sob­nou radost. Při výro­bě samot­né a potom tře­ba jako milý dárek pro rodi­če, pra­ro­di­če nebo kama­rá­dy. Ale kde vzít inspi­ra­ci? Vezměte si k ruce novou kni­hu Blanky Kochové Vyrobte si kou­zel­ná zví­řát­ka, pohle­dej­te mate­ri­ál a pusť­te se do toho.

Jak už sám název napo­ví­dá, najde­te v kni­ze návo­dy, jak si vyro­bit malá zví­řát­ka z mate­ri­á­lů, kte­ré běž­ně seže­ne­te v kaž­dém obcho­dě pro tvo­ři­vé nebo najde­te skry­té záso­by doma. Autorka roz­dě­li­la zví­řát­ka do čtyřech hlav­ních kapi­tol, pod­le hlav­ní­ho mate­ri­á­lu, kte­rý bude­te potře­bo­vat – samo­tvrd­nou­cí hmo­ta, plsť, vato­vé a poly­sty­re­no­vé tva­ry a koneč­ně ovčí vlna. Každému zví­řát­ku jsou věno­vá­ny tři stra­ny. Na prv­ní najde­te legen­du o kaž­dém zví­řát­ku, seznam veš­ke­ré­ho mate­ri­á­lu a pomů­cek, kte­ré bude­te potře­bo­vat a násle­du­jí­cí dvoj­stra­na je věno­vá­na podrob­né­mu návo­du k výro­bě včet­ně názor­ných nákre­sů.

Autorka nikde neu­vá­dí, pro jak sta­ré děti je kni­ha urče­na, ale pro­to­že se nejed­ná o úpl­ně jed­no­du­ché postu­py, budou pod­le ní tvo­řit asi pře­de­vším star­ší ško­lá­ci, kte­ří doká­žou přes­ně vystři­ho­vat díly z plsti, seší­vat je k sobě nebo bez­peč­ně zachá­zet s tav­nou pis­to­lí. Menší děti budou fun­go­vat spí­še jako nezá­vis­lí pozo­ro­va­te­lé nebo poda­va­či jed­not­li­vých kom­po­nen­tů.

Návody ke zho­to­ve­ní jed­not­li­vých zví­řá­tek jsou podrob­né a pře­hled­né, dru­hy zastou­pe­ných zví­řat počet­né, ale sla­bi­nou této kni­hy jsou legen­dy, kte­ré uvá­dě­jí jed­not­li­vá zví­řát­ka. Nemám nic pro­ti boro­vi­co­vé liš­ce, vře­so­vé­mu jele­no­vi nebo bouř­ko­vé­mu tuč­ňá­ko­vi, pro­to­že dopl­něk ke kaž­dé­mu zví­řát­ku kore­spon­du­je s jeho sku­teč­ným život­ním pro­stře­dím. Ale les­ní rejnok, kap­ra­di­no­vá kare­ta nebo mucho­můr­ko­vý noso­ro­žec, kte­rý na svých zádech nese hou­bu mocho­můr­kou čer­ve­nou typic­kou pro lesy střed­ní­ho pásma,…  Těžko pak dětem vysvět­lo­vat, že rejno­ka jsme vidě­li v nádr­ži s vodou v ZOO, ale záro­veň exis­tu­je i tako­vý, kte­rý pole­tu­je mezi stro­my v lese. Tuto část kni­hy je tře­ba brát jako inspi­ra­ci a vyro­be­ná zví­řát­ka dode­ko­ro­vat jiný­mi arte­fak­ty, kte­ré více kore­spon­du­jí s jejich při­ro­ze­ným pro­stře­dím.

Vyrobte si kou­zel­ná zví­řát­ka Blanky Kochové by urči­tě pro svo­je děti měli poří­dit rodi­če, kte­ří s nimi rádi trá­ví čas aktiv­ně i v době, kdy se nedá pole­to­vat ven­ku. A vlast­ně si dove­du dob­ře před­sta­vit, že k tvo­ře­ní pod­le této kni­hy děti ani nepo­tře­bu­je­te, pro­to­že inspi­ru­je všech­ny milov­ní­ky ruč­ních pra­cí bez ohle­du na věk a stav.


 • Název kni­hy:     Vyrobte si kou­zel­ná zví­řát­ka
 • Autorka:              Blanka Kochová
 • Nakladatelství:                 Grada
 • Rok vydá­ní:        2018

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se?2. května 2019 Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se? Evžen, lovec mužů, tak začíná první kapitola téhle humorné knížky. Evžen je francouzský buldoček. Panička, tedy nová panička, si ho přivedla domů. Byl úplně v pohodě, dokud ho […]
 • Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu2. listopadu 2018 Manuál pro milovníka kávy - Jak si doma připravit tu nejlepší craft kávu Milujete kávu, ale nemůžete chodit po kavárnách? Chcete si doma připravit skutečně dobrou kávu, ale nevíte jak? Právě v tomhle vám poradí tato kniha, díky které se naučíte, jak si doma […]