Veterinární akademie - Škola začíná - kniha

Ve Vrbovém údo­lí se Abbey chys­ta­la na svůj prv­ní škol­ní den. Za spo­lubyd­lí­cí měla hol­ku jmé­nem Hanna. Už na prv­ní pohled bylo patr­né, že jejich rodi­ny jsou tak roz­díl­né, jak jen to moh­lo být. Sice jejich mat­ky setr­va­ly v druž­ném roz­ho­vo­ru, nicmé­ně nezá­vaz­né. Navíc si o dce­rách poví­da­ly tak, jako by neby­ly ani pří­tom­ny. Tato ško­la byla tako­vou pří­pra­vou pro budou­cí vete­ri­nář­ky, pří­pad­ně lidi, kte­ří se budou něja­kým způ­so­bem sta­rat o zví­řa­ta. Hanna byla dosti nesvá, až zakřik­nu­tá. Bylo to způ­so­be­no více­mé­ně její mat­kou, kte­rá jí neu­stá­le srov­ná­va­la její věci. Hannina sest­ra neby­la o moc lep­ší - Hanna si chtě­la srov­nat kni­hy, ale její šest­nác­ti­le­tá sest­ra Elizabeth je pře­rov­na­la.

Abby měla k ruce pomoc­ní­ky - táta a čtr­nác­ti­le­té­ho bra­t­ra Jacka - ti ji vyno­si­li věci až do poko­je. Najednou se ozva­lo cin­ká­ní. Automaticky se podí­va­la ke dve­řím, když vešla dal­ší dív­ka - Talika. Talika byla z Indie a měla byd­let s Abbey a Hannou. Hannina mat­ka se před­sta­vi­la a mlu­vi­la vel­mi poma­lu a zře­tel­ně. Na to mar­go se jí Taličina mamin­ka před­sta­vi­la doko­na­lou ang­lič­ti­nou, což poba­vi­lo Abbey a jen stě­ží potla­či­la úsměv. Talika při­je­la limu­zí­nou, tak­že bylo jas­né, že její rodi­na nestrá­dá. Když už bylo vše hoto­vé, rodi­če odje­li a dív­ky osa­mě­li.

Po chví­li se hol­ky ska­ma­rá­di­ly, avšak měly nad sebou dozor - Elizabeth. Jejich dal­ší v uvo­zov­kách akcí, byly stá­je. Když se před nimi dív­ky shro­máž­di­ly, tak je oslo­vil pan McPhail, což byl uči­tel péče o hos­po­dář­ská zví­řa­ta s tím, že sou­čás­tí jejich prá­ce bude i péče o tato, kte­rá zde jsou. Prováděl je ohra­da­mi a stá­je­mi, až se zasta­vil pra­sá­tek. Abbey si všimla, že Hanna si obě­ma prs­ty ucpá­vá nos a Talika si pro změ­nu všech­no peč­li­vě zapi­su­je na papír. Dívky se zača­ly bavit po tom, jaká mají rády zví­řa­ta a vyplnu­lo z toho, že mají doma své vlast­ní koně.

Abby byla zvyk­lá na těž­kou prá­ci i s těmi­to zví­řa­ty. Talika měla doma též koně, kte­ré­mu dala jmé­no Pudink. Hanna se zají­ma­la, proč je Talika vlast­ně tady, když její máma nemá ráda koně. Ta jenom podotkla, že upro­si­la rodi­če, aby ji sem posla­li. Po veče­ři šli hol­ky spát, avšak nešlo to, hlav­ně tedy Abbey s tím měla pro­blém. Talika na tom byla podob­ně. Myslela, že Hanna spí, tak šep­ta­ly, ale ta je vyved­la z omy­lu - byla také vzhů­ru. Rozhodly se, že ochut­na­jí něco z dob­rot od Taličiny mamin­ky. Dívky zača­ly zkou­mat, proč je tu Hanna. Ta jen pro­zra­di­la, že se jed­ná o tra­di­ci dívek z její rodi­ny.

Další den měli dora­zit koně, kte­ré pat­ři­ly Abbey a Talice. Jednoho dne se dív­ky roz­hod­ly, že si na svých koních vyje­dou podí­vat se po oko­lí. Všechno pro­běh­ne v pořád­ku, ale u jed­no­ho domu je napad­ne pes. Naštěstí ho dív­ky zaže­nou. Když se vrá­tí do ško­ly, čeká je šok. Jednu z ove­ček, kte­rá má navíc mla­dé, potr­ha­lo něja­ké zví­ře. Veterinářka jí sice dá do pořád­ku, ale bude potře­bo­vat pád dní kli­du. což však zna­me­ná, nepře­tr­ži­tě se sta­rat o její jeh­ňát­ka. Dívky se nabíd­nou k pomo­ci, ale jed­na z jejich uči­te­lek jim řek­ne, že to snad zvlád­ne sama.

Ze začát­ku je to malič­ko těž­ko­pád­né čte­ní, ale postu­pem času se do toho čte­nář dosta­ne. Pro milov­ní­ky zví­řat je to urči­tě tre­fa do čer­né­ho. Jedná se o prv­ní díl série. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 128 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 152 Kč zde.

 

 • Autor: Rebecca Johnson
 • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
 • Nakladatelství: Fragment
 • Datum vydá­ní:17. 05. 2018

 

Související příspěvky:

 • Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha9. února 2018 Stáje Zlatá hvězda – Zákeřná soupeřka - kniha Poppy se celá natěšená řítila k Milli. Kamarádky se objaly. Poppy přijela do Stáje Zlatá hvězda, která patřila její tetě Sofii a jejímu manželovi, veterináři Markovi, kteří ji měli velmi […]
 • Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha12. února 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Velký návrat - kniha Zeríf se zachytil prsty v malé puklině a pokoušel se vylézt na úzkou skalní římsu. Byl rád, že vyvázl vcelku se zdravou kůží. Byl na útěku celé dny. Jakmile se objevili Zelenopláštníci, […]
 • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
 • Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha9. února 2018 Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha Lewis jel s otcem autem do města, protože si chtěl koupit novou hru, jenž se jmenovala Ledová bouřka. Už ji totiž hrál u své kamarádky Maddy a přišla mu úžasná. Otec tomu moc nerozuměl. […]
 • Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha3. června 2018 Kouzelní poníci - Nová kamarádka - kniha Orion a Destiny, dva okřídlení koně, dvojčata, se spolu za měsíčního svitu honili po obloze. Destiny vyhrávala a ještě si Oriona kvůli tomu dobírala, ale tak jemně sestersky. Orion si […]
 • Magická zvířata - kočičí čáry - kniha8. února 2018 Magická zvířata - kočičí čáry - kniha Lotka byla smutná. Před dvěma dny jí maminka sdělila, že vzala novou práci v Paříži, tudíž bude muset Lotka odjet ke strýčkovi na celé léto. Lotka byla velmi nazlobená, protože maminku […]
 • Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha27. února 2018 Ema a její kouzelná zoo – Popletený tučňák - kniha Ema Parkerová byla štěstím bez sebe. Právě skončila škola a na celých šest týdnů má prázdniny. Je to o to lepší, protože bydlí v záchranné zoologické zahradě, jejímž majitelem je strýček […]
 • Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha1. března 2018 Psí průšviháři - Neposlušný pudlík špindíra - kniha Róza Sanchezová je desetiletá normální holka, ale má dva problémy - chce psa a má čtyři nezvedené starší bratry. Podle ní jsou hluční, špinaví, dělají rámus a vlastně zaneřádí celý dům. […]
 • Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha25. února 2018 Ať žijí štěňata: Miky detektivem - kniha Katka seděla ve třídě, ale vůbec nevnímala - snila totiž o štěňatech, kterých byla velká kupa a dováděla na zahradě. V jejím snu vystupovala i maminka s tatínkem, kteří se vřele usmívali s […]
 • Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus?12. srpna 2018 Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus? Monika se nesmírně těšila, až začnou prázdniny. Už od května čekala na tohle období a najednou to bylo tady. Se spolužáky si zamávali a rozprchli se vstříc dvěma měsícům volna. Monika už […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *