Margit Slimáková: Velmi osobní kniha o zdraví

Margit Slimáková: Velmi osob­ní kni­ha o zdra­ví
Ohodnoťte člá­nek

 

Jak zvlá­dat jíd­lo, kari­é­ru, rodi­nu, péči o sebe, kri­ti­ku, věk i chuť na čoko­lá­du. Tak zní podti­tu­lek vel­mi oče­ká­va­né kníž­ky od Margit Slimákové, čes­ké die­to­lož­ky, blo­gger­ky a pro­pa­gá­tor­ky zdra­vé výži­vy.

Tak jako si Margit Slimáková našla širo­ký okruh fanouš­ků, setká­vá se také s řadou odpůr­ců a hate­rů, kte­rým se její „alter­na­tiv­ní“ pří­stup pří­liš (nebo vůbec) neza­mlou­vá. Jak se ale čte­nář této kni­hy dozví, slo­vem alter­na­tiv­ní se nemys­lí žád­né šar­la­tán­ské prak­ti­ky, ale sna­ha o návrat ke zdra­vé­mu sel­ské­mu rozu­mu, kte­rý jsme ve spo­leč­nos­ti nad­byt­ku tak troš­ku ztra­ti­li.

To, že žije­me v pře­py­cho­vé době, může­me Margit potvr­dit snad všich­ni. Máme dosta­tek jíd­la, dostup­nou lékař­skou péči i tisí­ce mož­nos­tí, jak napl­nit svůj vol­ný čas. I přes­to mno­ho lidí volá po zdra­věj­ším život­ním sty­lu, kte­rý se dnes pod snůš­kou růz­ných dez­in­for­ma­cí může skrý­vat prak­tic­ky v kde­čem. A to je to, co jsem v kníž­ce hle­da­la a našla. Základy jíd­lo­vě­dy mě bohu­žel nikdo nena­u­čil a tak mi nezbý­va­lo, než urči­tý čas věřit nabíd­ce obcho­dů se zdra­vou výži­vou nebo se pokou­šet hle­dat infor­ma­ce na inter­ne­tu. Informací bylo hod­ně, názo­ry čas­to pro­ti­chůd­né. Velmi osob­ní kni­ha o zdra­ví je pro mě kom­plex­ní ency­klo­pe­die zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu, stra­vou počí­na­je a návo­dem na dušev­ní hygi­e­nu kon­če.

Celou kni­hou pro­stu­pu­je jed­na hlav­ní myš­len­ka a to ta, že zákla­dem zdra­ví je kva­lit­ní, nej­lé­pe lokál­ní, sezón­ní a prů­mys­lo­vě nezpra­co­va­ná stra­va. Nechybí v ní ani kapi­to­ly o tom, jak eko­lo­gic­ky pečo­vat o sebe, oko­lí i o domác­nost nebo jak před­chá­zet růz­ným one­moc­ně­ním. A  pokud by se našel někdo, koho ješ­tě stá­le dráž­dí téma očko­vá­ní, men­stru­ač­ních kalíš­ků či domá­cích poro­dů, může tyto čás­ti jed­no­du­še pře­sko­čit nebo se roz­ve­se­lit nád­her­ný­mi hra­vý­mi ilu­stra­ce­mi, ze kte­rých jsem byla od začát­ku do kon­ce nad­še­ná. Doporučuji ji všem, kte­ří se ztrá­cí v tom, co je zdra­vé a nezdra­vé a kte­ří si pře­jí při­ro­ze­nou ces­tou najít v živo­tě har­mo­nii.

 

 

Milena Petrášová

Související příspěvky:

 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.)6. srpna 2017 Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.) Knížky pro dospívající dívky nebyly ani v dobách, kdy jsem na tom měla věk, mým šálkem kávy. Přesto jsem, spíše ze zvědavosti, po tomto žánru občas sáhla. A měla jsem štěstí, že se mi […]
 • Ami, chlapec z hvězd... se vrací...12. května 2017 Ami, chlapec z hvězd... se vrací... A Ami se vrací… s nadšením můžeme očekávat i třetí díl, který se už připravuje, ale pokud tuhle dvojici knih neznáte, pojďte je s námi otevřít. Prý je to něco jako „Malý princ“. Trochu […]
 • K porodu bez obav2. března 2017 K porodu bez obav Těhotenství a porod představují významné období v životě ženy a páru. Můžeme na ně být sebelépe připraveni, přesto nás vždy překvapí. Aby nepříjemných překvapení bylo co nejméně, mohou se […]

1 reakce

 1. Eva napsal:

  Díky za recen­zi, neby­la jsem si jis­tá, ale teď vím, že si kníž­ku kou­pím mys­lím, přes­ně něco tako­vé­ho mi v kni­hov­nič­ce chy­bí!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *