Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě

2KqBEy6

Nová kni­ha potě­ší všech­ny zájem­ce o zdra­vé stra­vo­vá­ní, ale i o cel­ko­vě zdra­vý život v har­mo­nii. Autorem je Margit Slimáková, zná­má die­to­lož­ka, pro­pa­gá­tor­ka zdra­vé stra­vy, pub­li­cist­ka i blo­gger­ka.

Kniha se zabý­vá základ­ní­mi téma­ty kaž­do­den­ní­ho živo­ta – jíd­lem, pre­ven­cí, tera­pií, pra­cí. Informace v kni­ze vychá­zí z vědec­kých bádá­ní a také z osob­ní zku­še­nos­ti autor­ky, kte­rá se téma­tu nejen výži­vy věnu­je již pěk­ně dlou­ho. V kni­ze jsou dopo­ru­če­ní, kte­rá autor­ka sesbí­ra­la za 30 let, co se věnu­je péči o zdra­ví. Doporučení vyja­dřu­jí její názor a záro­veň vychá­zí ze sou­hrn­ných poznat­ků.

Na úvod kni­hy se vlast­ně dozví­te, jak se autor­ka k téma­tu péče o zdra­ví dosta­la a ve struč­nos­ti se dozví­te její život­ní ces­tu. Následuje asi nej­ob­sáh­lej­ší kapi­to­la zva­ná Jídlo, kde zís­ká­te infor­ma­ce, co jíst či nejíst, infor­ma­ce o super­po­tra­vi­nách, dět­ské výži­vě, o nej­vět­ších výži­vo­vých omy­lech, o cuk­ru a jeho škod­li­vos­ti, o alter­na­tiv­ních výži­vo­vých smě­rech a také růz­ných die­tách, o tom, zda potře­bu­je­me mlé­ko apod.

Další kapi­to­la se věnu­je nápo­jům – vodě, alko­ho­lu, šťá­vám apod. A jeli­kož zdra­vý život není jen o správ­ném jíd­le a pití, násle­du­jí i dopl­ňu­jí­cí kapi­to­ly, kte­ré se zdra­vím sou­vi­sí – pohyb, pro­stře­dí, prá­ce, pre­ven­ce, tera­pie, krá­sa. Závěrem jsou dopl­ně­ny ješ­tě nej­lep­ší otáz­ky, kte­ré autor­ka kdy dosta­la na téma výži­va.

Autorka dává důraz na kva­lit­ní potra­vi­ny, co nejmé­ně upra­vo­va­né, nej­lep­ší jsou potra­vi­ny lokál­ní, sezon­ní a bio. V dal­ších kapi­to­lách najde­te také infor­ma­ce o tom, jak mít eko­lo­gic­kou domác­nost, kde se vám bude dob­ře žít, jaká jsou rizi­ka běž­né kos­me­ti­ky, proč je pohyb důle­ži­tý a proč je tře­ba mít prá­ci, kte­rá nás bude napl­ňo­vat.

Po let­mém pro­lis­to­vá­ní kni­ha zaujme již vizu­ál­ně, je oprav­du krás­ná, má tvr­dé des­ky a gra­fic­ké zpra­co­vá­ní mi při­jde oprav­du vel­mi pove­de­né, celou kni­hu pro­vá­zí mno­ho pěk­ných men­ších kre­seb. Jednotlivé kapi­to­ly jsou roz­dě­le­ny ješ­tě na dal­ší pod­ka­pi­tol­ky, čímž je text struk­tu­ro­va­něj­ší a hned půso­bí při­taž­li­vě­ji, než kdy­by šlo o sou­vis­lý text, kte­rý by mohl v tom­to roz­sa­hu lec­ko­ho odra­dit.

Oceňuji leh­kost, s jakou je kni­ha napsá­na. I když jsou mnoh­dy podá­vá­ny čte­ná­ři fak­ta, nenu­di­la jsem se a kni­ha se vel­mi hez­ky čet­la. Líbí se mi i úvod kni­hy, kde se čte­nář dozví i něco o živo­tě autor­ky a jakou ces­tou si pro­šla až do dneška, kni­ha je hned osob­něj­ší. Také se mi líbí, že v kni­ze jsou dopo­ru­če­ní, ke kte­rým autor­ka dospě­la dlou­hým stu­di­em a sbí­rá­ním růz­ných infor­ma­cí, ale také vlast­ní zku­še­nos­tí. Vše je na bázi dopo­ru­če­ní, nedě­la z infor­ma­cí něja­ký zaru­če­ný návod, ale respek­tu­je roz­hod­nu­tí kaž­dé­ho, spíš se kaž­dé­mu sna­ží uká­zat ces­tu. Po pře­čte­ní zjis­tí­te, že vlast­ně může­te zapo­me­nout na všech­ny ty die­ty, kte­ré všich­ni oko­lo drží, že ces­ta ke zdra­vé­mu stra­vo­vá­ní je mno­hem jed­no­duš­ší.

Více na Kritiky.cz
Linecká kolečka s marmeládou recept na pár minut Máte chuť na linecká kolečka s marmeládou a už si nevzpomínáte na recept a suroviny? Nevad...
Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu) První DLC, které pro novou hru Far Cry 5 bylo, je  DLC Hodiny temnoty. Příběh z Vietnamu, ve...
Chraň nás od zlého - 65 % Newyorský policista Ralph Sarchie pracuje v jedné z nejnebezpečnějších částí New Yorku, v B...
2 $ocky aneb Takovej je byznys Bajzo… Odlehčená verze The Apprentice vedeného Donaldem Trumpem? Proč ne…Max Black pracuje v bistru ...
Madagaskar Jako jeden z prvních vysoce očekávaných kreslených filmů letošního roku (další smršť se ...

Knihu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, kdo má zájem zlep­šit svůj život smě­rem ke zdra­věj­ší­mu živo­tu. Jistě si kaž­dý v kni­ze najde něco zají­ma­vé­ho, co bude chtít pře­vzít do své­ho živo­ta a už i malé změ­ny při­spě­jí k lep­ší­mu a spo­ko­je­něj­ší­mu živo­tu.


Autor: Margit Slimáková

Počet stran: 336

Nakladatelství: Bizbooks

Žánr:  zdra­vá výži­va, zdra­vý život­ní styl

Moje hod­no­ce­ní: 95 %

 

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku18. prosince 2018 Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku Přírodní kosmetika – kdo by o ní již neslyšel, zvlášť když v poslední době se o ní mluví čím dál častěji? Chcete dát sbohem chemii a vyrobit si vlastní, čistě přírodní kosmetiku a […]
  • Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe11. září 2018 Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s různými informace o spánku. Ano, bude to hlavně teorie, ale je důležité pochopit, jak spánek funguje […]
  • Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha20. března 2016 Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha Potraviny, speciální potraviny, energie. Tři malé obrázky, které v symbolech výborně ukazují to, co najdete v knize. Autor patří  mezi přední české psychotroniky, léčitele a jeho […]
  • Cukrfree kuchařka – Janina Černá24. ledna 2017 Cukrfree kuchařka – Janina Černá Cukr – součást našich životů, úžasná chuť, která vás dostane do dobré nálady a zbaví stresu. Sladká chuť jahod, zmrzliny, zákusku, která se vám rozplývá na jazyku… Pokud se rozhodnete jít […]
  • Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová11. května 2019 Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová Kuchařka se sladkými recepty, je pro všechny vyznávající zdravé stravování, ale i pro ty, který chtějí zhubnout a neví, jak si pochutnat na sladkém dezertu, s minimem kalorií a větší […]
  • VELMI OSOBNÍ KNIHA O ZDRAVÍ – krok k lepšímu životu3. ledna 2019 VELMI OSOBNÍ KNIHA O ZDRAVÍ – krok k lepšímu životu Začíná nový rok, a to je nejlepší doba na předsevzetí. Jistě mi dáte za pravdu, že většina z nás by si přála nastartovat následující měsíce v kondici a s lepším zdravím. Co byste řekli […]
  • Knížka o hormonech pro každou ženu16. prosince 2018 Knížka o hormonech pro každou ženu Knihu Hormony v harmonii daly dohromady dvě ženy, gynekoložka a bioložka, které se problémy žen často zabývají. Hormonální rovnováha je jedním ze základních bodů, aby žena mohla být zdravá […]
  • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […]
  • ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv...25. ledna 2018 ROZHOVOR: Radmila Zrůstková: Nejen o vodě, do které můžete vložit cokoliv... Radmila Zrůstková inspiruje vitariány, vegany a každého, kdo chce odlehčit jídelníček svými knihami, ale i svými kurzy. Samotné ji živá strava změnila život a zachránila zdraví. Nyní […]
  • antibio2 1404. července 2017 Jak dál po antibiotikách - dokonalý návod na ozdravení organismu Antibiotika mají svou nezastupitelnou roli, ale nedá se jim také vzít to, že devastují nejen původce infekcí, ale také naše trávení. Jsou tak trochu atomovou bombou pro střeva, žaludek a […]