Vědci v mateřské škole 2 – aktivity pro malé badatele

Vědci v mateř­ské ško­le 2 – akti­vi­ty pro malé bada­te­le
Ohodnoťte člá­nek

Kam mizí lou­že? Prochází svět­lo skrz před­mě­ty? Jak se může­me zahřát? Dětská zví­da­vost mnoh­dy nezná mezí. Velice důle­ži­té je vní­mat okol­ní svět vše­mi smys­ly. Všímat si záko­ni­tos­tí, kte­ré nejsou vždy samo­zřej­mos­tí. Kniha Vědci v mateř­ské ško­le vám k tomu urči­tě pomů­že. 

Publikace je roz­dě­le­na na něko­lik kapi­tol, ve kte­rých zkou­má­me svět­lo, tep­lo, zvuk, tání, tuhnu­tí  a vypa­řo­vá­ní. V úvo­du kni­hy nalez­ne­te jaké bada­tel­ské akti­vi­ty může­te s dět­mi vyu­žít. Věda se neu­čí zpa­mě­ti. Odpověď je vhod­né dětem nepo­skyt­nout hned, zkou­mat jevy kolem sebe. Vybrat vhod­né akti­vi­ty pro roz­ví­je­ní dětí. Témata se mohou zdát těž­ká, ale jsou nesmír­ně láka­vá pro jejich dušič­ky. Úkolem dětí je zkou­mat růz­né záko­ni­tos­ti a vyvo­zo­vat vlast­ní závě­ry. Umožnit dětem obje­vo­vat nové infor­ma­ce, děti se spon­tán­ně učí a jejich bádá­ní pova­žu­jí za hru – expe­ri­men­tu­jí, pozo­ru­jí, komen­tu­jí a děla­jí poku­sy.

Badatelské akti­vi­ty zahr­nu­jí mani­pu­lo­vá­ní, pozo­ro­vá­ní, pokus, expe­ri­men­to­vá­ní, kon­stru­o­vá­ní a vytvá­ře­ní mode­lů. Pro poku­sy bude­te potře­bo­vat před­mě­ty den­ní potře­by.

Kniha byla zpra­co­vá­na for­mou inter­view, děti měly mož­nost se vyjá­d­řit, dopl­ně­no dět­skou kresbou, odbou­ral se tím strach mlu­vit, že něco řek­nou špat­ně a ostat­ní se jim budou smát. Součástí akti­vit jsou pro lep­ší pocho­pe­ní uve­de­ny dia­lo­gy uči­tel­ky a dětí. Dostatek foto­do­ku­men­ta­ce nám umož­ní lep­ší pocho­pe­ní akti­vit. Pokusy začí­na­jí moti­va­cí, něja­kým pro­blé­mem či sku­teč­nos­tí z běž­né­ho živo­ta – ve ško­le, doma. Děti navr­hu­jí řeše­ní a postu­py bádá­ní. Velice důle­ži­tá je reflexe pro­ži­té­ho, báda­né­ho pro­blé­mu. Před vlast­ním roz­ho­vo­rem navo­dí­me téma, kdo jsou vlast­ně věd­ci, co děla­jí, jak vypa­da­jí a co ke své prá­ci potře­bu­jí. Součástí jed­not­li­vých poku­sů je teo­re­tic­ká část o pro­ble­ma­ti­ce, zázna­my dia­lo­gů, seznam pomů­cek, foto­do­ku­men­ta­ce a obráz­ky k poku­sům.

Na kni­ze se mě moc líbi­lo to, že to není pou­ze teo­rie, ale prak­tic­ké úko­ly a poku­sy, kte­ré může­te s dět­mi rea­li­zo­vat. Už se moc těším, až je s dět­mi v mateř­ské ško­le vyzkou­ším. Bohatá foto­do­ku­men­ta­ce umož­ní pocho­pe­ní dané­ho pro­blé­mu bez vět­ších potí­ží. Tuto pří­ruč­ku bych dopo­ru­či­la všem rodi­čům a pra­ro­di­čům nejen nada­ných dětí, uči­tel­kám mateř­ských i základ­ních škol, vedou­cím růz­ných vol­no­ča­so­vých akti­vit, či vycho­va­tel­kám v dru­ži­ně.

Autor: Dagmar Krupová, Ivana Rochovská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 135

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1391-8.

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

  • Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli11. června 2018 Kniha plná experimentů od Anastazie Zanoncelli Tato "Kniha plná experimentů" od Anastazie Zanoncelli, jež vydalo nakladatelství Edika, obohatí znalosti nejen malých vědátorů, ale hlavně ulehčí život jejich rodičům při hledání odpovědí […]
  • Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny7. září 2018 Živý svět: Nové pohádky kouzelné lucerny Spavé pohádky. Pohádky, které vám přivodí tak hluboký spánek, že je to až k neuvěření. Něco na té relaxaci a meditaci je. A když si k tomu přidáte ještě ten mateřsky hebký hlas Nadi […]
  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]
  • A proto nejíme zvířátka.... Protože nejsou produktem k jídlu?18. prosince 2017 A proto nejíme zvířátka.... Protože nejsou produktem k jídlu? První dětská knížka, která se na zvířátka dívá jiným způsobem. Roztomilým, leč důrazným.  Lidským. A hodně dětskýma očima. Takovým, že nebudete mít chuť je jíst. Protože vlastně vůbec […]
  • Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách20. března 2016 Zuzana Pospíšilová: Hravá angličtina v křížovkách Hracích knížek s angličtinou, češtinou, ba i matematikou mi prošlo rukama už několik, ale tato rozhodně děti zaujala dokonce tak, že jsme téměř u konce s luštěním. Je totiž neuvěřitelně […]
  • Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 %31. března 2017 Čertice Andělka - kniha - recenze - 100 % Andělka Hezoučká – tak zní jméno jedné holčičí čertice. Sice vypadá jako andílek, ale má v sobě něco divokého. V téhle půvabné dětské knížce ji najdete ve třech příbězích. Hned v tom […]
  • Svět v číslech - kniha26. června 2018 Svět v číslech - kniha Tato kniha je plná různých zajímavostí. Například v první kapitola, která pojednává o úžasných pokladech praví o tom, že 46 milionů dolarů zaplatil klenotník Laurence Graff za nádherný […]
  • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *