Umění žít pozitivně – Andy Cope, Andy Whittaker

107278 350 0 fit

Už máte dost těch ška­ro­hlí­dů kolem vás, kte­ří vám jen vysá­va­jí ener­gii, nebo jste zjis­ti­li, že vy sami vidí­te svět hlav­ně v čer­ných bar­vách a hlav­ně to už tak nechce­te? Pak přes­ně pro vás je tato nová kni­ha z nakla­da­tel­ství Grada.

Kniha láká, že sta­čí dodr­žo­vat šest jed­no­du­chých zásad, kte­ré vám změ­ní život a najed­nou bude­te šťast­ní, úspěš­ní a bude­te mít úžas­ný život. Ale tak jed­no­du­ché to zase není, ale roz­hod­ně si kni­hu pře­čtě­te.

Pořád se honí­me za štěs­tím, úspě­chem, bohat­stvím, ale přes­to nejsme stá­le spo­ko­je­ní, spí­še nabru­če­ní, plno věcí kolem nás štve a na nála­dě nepři­dá ani plno nega­tiv­ních lidí, kte­ří jsou všu­de kolem. Pořád si na něco stě­žu­je­me – na sucho, hor­ko, dlou­hý déšť, níz­ké pla­ty, vyso­ké ceny, nechá­pa­jí­cí­ho part­ne­ra, zlo­bi­vé děti, poli­ti­ku… A při­tom štěs­tí je na dosah, včet­ně dob­ré nála­dy. Je tře­ba se nau­čit dívat na svět jinak. Pozitivní myš­le­ní je ve své pod­sta­tě jed­no­du­ché, ale je to hod­ně těž­ká ces­ta, pokud nyní ulpí­vá­te ve svě­tě nega­tiv­ním.  Ale sto­jí za to se na ni vydat.

Kniha vás v něko­li­ka kapi­to­lách sezná­mí s tím, kdo jsou šťast­ní lidé, co děla­jí jinak, kdo jsou vysa­va­či nála­dy a proč je vhod­né se jim vyhý­bat. Pochopíte, proč je tolik lidí nega­tiv­ních a proč bychom si měli dát tu náma­hu to změ­nit. Ke kon­ci kni­hy najde­te i ony důle­ži­té zása­dy, kte­ré vám pomo­hu k tomu, abys­te zača­li mys­let pozi­tiv­ně. Nejprve se ale musí­te roz­hod­nout, že chce­te být pozi­tiv­ní a pak jít po dal­ších krůč­cích. I naše myš­le­ní je návyk, ale jeho pře­pro­gra­mo­vá­ní bude stát něja­ké úsi­lí.

Více na Kritiky.cz
Francis Scott Fitzgerald – Veľký Gatsby Nestáva sa mi často, že by som si po pozretí filmu dodatočne prečítala aj knihu – ako to bo...
Bohemian Rhapsody (2018) Bohemian Rhapsody (BR) je jedním z filmů, o nichž se hodně mluví, jsou masově navštěvo...
Festivalové minuty 4. 6. 2010 ...
Tim Burton slaví v sobotu (25. 8.) 60 let, připomeňme si jeho 10 nejlepších filmů Známý americký filmový režisér, vlastním jménem Timothy William Burton, se narodil 25. srpna...
Riddick: Kronika temna - The Chronicles of Riddick Hned na začátku bych vás měl upozornit na to, že pokud čekáte film ve stylu Černočerná tma...

Knihu hod­no­tím jako hod­ně zají­ma­vou. Snad pro­to­že už jsem o pozi­tiv­ním myš­le­ní něco čet­la, ze začát­ku mi při­šlo, že je v kni­ze zby­teč­ně moc tex­tu, kte­rý stej­ně nic neří­ká, pros­tě tako­vý balast navíc, že auto­ři by se moh­li k tomu pod­stat­né­mu dostat mno­hem rych­le­ji, kdy­by vypus­ti­li někte­ré pasá­že. Postupně se auto­ři dostá­va­jí k jádru toho, jak žít pozi­tiv­ně. Teoreticky je to nako­nec oprav­du jed­no­du­ché, je tře­ba radi­kál­ně změ­nit úhel pohle­du a myš­le­ní, což už je mno­hem slo­ži­těj­ší. Pokud se pro tuto ces­tu vědo­mě roz­hod­ne­te, tak pře­ji, ať vytr­vá­te a dozná­te pozi­tiv­ních změn. Čím více pozi­tiv­ních lidí v naší spo­leč­nos­ti bude, tím zde bude pří­jem­ně­ji.


Autoři: Andy Cope, Andy Whittaker

Nakladatelství: Grada pod znač­kou Alferia

Počet stran: 208

Žánr: osob­ní roz­voj, pozi­tiv­ní myš­le­ní

Hodnocení: 80 %

Knihu k recen­zi věno­va­lo nakla­da­tel­ství Grada, kde ji lze zakou­pit.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *