UMĚLEC NA OSTŘÍ NOŽE od spisovatele Irvina Welshe aneb „BEGBIE je zpět!“

naostrinoze e1540325516246

Jim Francis, dří­ve nazý­va­ný jako Francise Begbie zná­mý jako skot­ský kri­mi­nál­ník, nyní vede vel­mi spo­ko­je­ný a poklid­ný život. V sou­čas­né době je úspěš­ným malí­řem a socha­řem, jež žije se svo­jí krás­nou ženou Melanií a dvě­ma malý­mi dcer­ka­mi v luxus­ním domě na plá­ži v Kalifornii.

Jeho život se mu zdá čím dál tím méně kon­ti­nu­ál­ní, jako kdy­by minu­lost pro­žil někdo jiný. Není to jen tím, že teď byd­lí na úpl­ně jiném mís­tě obklo­pe­ný úpl­ně jiný­mi lid­mi, ale on sám si při­pa­dá jako úpl­ně jiný člo­věk. Ubíjející posed­los­ti a sla­bos­ti muže, kte­rým kdy­si byl, při­pa­da­jí sou­čas­né­mu oby­va­te­li jeho mys­li a těla napros­to směš­né. Jediným pojít­kem je zuři­vost. Když se roz­zu­ří, cítí své sta­ré já. V Kalifornii, tak jak v sou­čas­né době žije, ho však do tako­vém míry doká­že naštvat jen málo­co. 

Ano, dří­ve tomu ale bylo úpl­ně jinak. V době, kdy se ješ­tě neznal se svo­jí milo­va­nou ženou, byl závis­lý na nási­lí. Ale teď? Teď se zdá, že má vše pod kon­t­ro­lou, a že díky malo­vá­ní udr­žu­je svůj vztek pod poklič­kou. Je tomu ale sku­teč­ně tak? Anebo sta­čí málo a v zuři­vos­ti se pro­je­ví opět zabi­jác­ké chout­ky? Jim si plně uvě­do­mu­je, že pro­střed­nic­tvím nási­lí nikdy niče­ho dob­ré­ho nedo­sá­hl, nao­pak jej to při­ved­lo do věze­ní, a toho už bylo pro něj až pří­liš. Plně si uvě­do­mu­je, jak osvo­bo­zu­jí­cí je, když člo­věk svo­jí prá­ci může milo­vat, pra­co­vat sám na sebe, být pánem své­ho času a vzít si vol­no, kdy chce a věno­vat se tře­ba jen tak svo­jí rodi­ně napří­klad pro­cház­kou po plá­ži.

Přesto měl v pasu stá­le totéž jmé­no: „Francis James Begbie“, a to i přes­to, že pra­cov­ně pou­ží­val „Jim Francis“. Jeho man­žel­ka mu vět­ši­nou říka­la Jime. Proč si změ­nil jmé­no? To bylo pros­té! Shodou okol­nos­tí bylo Melanino pří­jme­ní totož­né s jeho křest­ním jmé­nem a kama­rá­di z vyso­ké ško­ly Melanii čas­to říka­li „Frankie“. Možná i jí dost poli­cho­ti­lo, když jí Francis ozná­mil, že by si přál, aby mu všich­ni říka­li Jim, a že by byl moc rád, kdy­by si všich­ni po naro­ze­ní prvo­ro­ze­né dce­ry Grace necha­li pří­jme­ní Francis. „Nechci, aby vyrůs­ta­la jako Begbie,“ vysvět­lil.

Bohužel tem­ná minu­lost Jima chtě nechtě dostih­la i na tom­to vzdá­le­ném kon­ti­nen­tě a otřás­la s jeho dosa­vad­ním poklid­ným živo­tem úpl­ně v zákla­dech. Byl zavraž­děn jeden z jeho synů Sean, o kte­ré­ho se sko­ro celý svůj život nesta­ral a vlast­ně jej vůbec neznal. To mu však nebrá­ni­lo v tom, že chtěl za kaž­dou cenu zjis­tit, co se sta­lo, a jít na jeho pohřeb, vidět, kdo truch­lí upřím­ně a kdo ne.

A mož­ná by ho nikdy ani nena­padlo, že se ješ­tě někdy vrá­tí do Skotska. S bra­t­rem ani se sestrou neměl blíz­ký vztah, dokon­ce ani se svý­mi syny, o nichž si mys­lel, že by se měli zaří­dit pod­le své­ho. Jen ho nikdy nena­padlo, že někdo z nich takhle zemře. Jima nepře­kva­pi­lo, že ho to zasáh­lo, ale byl zasko­čen tím, jak hlu­bo­ce.

Po pří­jez­du do Skotska se vydá­vá na pohřeb a sám se sna­ží najít vra­ha své­ho syna, čímž na svět opět vyplou­vá jeho vztek, násil­nic­ké sklo­ny a tou­ha po pomstě., mož­ná i tou­ha vypo­řá­dat účty se sta­rou edinbur­skou komu­ni­tou. Vrací se do časů, kdy měl jinou identi­tu a měl úpl­ně odliš­ný žeb­ří­ček hod­not, vše jako by se vrá­ti­lo, sta­ří přá­te­lé a nepřá­te­lé, s kte­rý­mi si potře­bu­je vypo­řá­dat.

Největším zdě­še­ním a pře­kva­pe­ním je, když zjis­tí, kdo sku­teč­ně zavraž­dil jeho syna, a z jak mali­cher­né­ho důvo­du. Možná i o to víc bude šoko­vat své čte­ná­ře. Stejně jako všich­ni se změ­ni­li, změ­ni­lo se i samot­né měs­to, samo­zřej­mě vše k hro­ší­mu. Kdyby nemu­sel, a nebyl sem dohnán okol­nost­mi, zajis­té by se sem již nikdy nevrá­til, pro­to­že jedi­né, co na nej zde číhá, je jen tou­ha po krva­vé pomstě, kte­rou oče­ká­va­jí jeho sta­ří zná­mí.

Mezitím po odjez­du Jima do Skotka Melanie v Kalifornii obje­vu­je něco, co by moh­lo nazna­čo­vat, že se opět pro­je­vi­la násil­nic­ká pova­ha man­že­la z dáv­né minu­los­ti. Navíc se na ní při­le­pí neob­lom­ný spo­lu­žák Harry, jež vyšet­řu­je tam­ní tajem­nou smrt pro­puš­tě­né­ho trestan­ce a věci se dají rych­le do pohy­bu.  Melanie se bojí, že ztrá­cí své­ho man­že­la, a že on pod­leh­ne opět zlu, a že se vydá po sto­pách vra­ha své­ho syna a bude se krva­vě mstít za smrt své­ho syna na všech, co by jen měli co doči­ně­ní s jeho smr­tí.

Má Jim něco spo­leč­né­ho s nale­ze­ným mrt­vým mužem v Kalifornii? Anebo je to jen sho­da náhod? Pomstí se tomu, kdo zabil jeho syna? Najde sku­teč­né­ho vra­ha své­ho syna a doká­že jej zabít? Jaké pře­kva­pe­ní a odha­le­ní na Jima čeká?

Umělec na ostří nože... skvě­lá novin­ka, kte­rou jsem pře­čet­la jed­ním dechem, prav­da v někte­rých pasá­žích mě dost mra­zi­lo a sama sebe jsem se pta­la, zda někdo doká­že být na jed­nu stra­nu obrov­ská a zrůd­ná bes­tie, a na stra­nu dru­hou milu­jí­cí man­žel a otec dvou dcer...

Kniha je napsá­na vel­mi čti­vě a hned své­ho čte­ná­ře vtáh­ne do děje. Kniha vyprá­ví dva sou­vis­lé děje, a to vzpo­mín­ky z pře­cho­zích let, tak­že čte­nář, jež neměl mož­nost pře­číst si před­chá­ze­jí­cí díly, se doví­dá o Begbieho tem­né minu­los­ti, jaký ve sku­teč­nos­ti byl, kde vyrůs­tal a žil, než se za své krva­vé činy dostal do věze­ní. Máme skvě­lou mož­nost nahléd­nout i do jeho vlast­ní­ho nit­ra a mys­li, spo­lu sdí­let s ním jeho myš­len­ky.

Tyto stříp­ky minu­los­ti čte­nář pozná hned na prv­ní pohled, dle sklo­nu písma, jež je vyzna­če­no kur­zí­vou. Druhá část kni­hy vyprá­ví Jimovu sou­čas­nost. Celá kni­ha je uspo­řá­dá­na do vel­mi pře­hled­ných, a nijak roz­sáh­lých kapi­tol, kte­ré jsou pěk­ně očís­lo­vá­ny a samot­ný název napo­ví­dá, o čem asi tak bude.

„Člověk je jedi­ný tvor na svě­tě, kte­rý odmí­tá být sám sebou.“ Albert Camus

„Umělec na ostří nože“ je kni­ha, kte­rá mě doslo­va pohl­ti­la. Velmi dob­ře se čte, a hned na prv­ních strán­kách mě vtáh­la do děje. S kaž­dou dal­ší pře­čte­nou strán­kou nahlo­dá­va­la mojí zvě­da­vost a tou­hu dozvě­dět se, co se bude ode­hrá­vat dál. Román jsem doslo­va pře­čet­la jed­ním dechem.

Nejvíce mě ale šoko­va­li dopo­drob­na popsa­né scé­ny, jakým způ­so­bem doká­zal Begbie vel­mi ori­gi­nál­ním způ­so­bem vraž­dit lidi. Na můj vkus bylo až moc pře­hna­né množ­ství krva­vých detai­lů a utr­pe­ní samot­ných obě­tí. Někdy jsem měla ten­den­ci tyto scé­ny pře­sko­čit, ale prav­dě­po­dob­ně by mi unik­lo pár detai­lů, jež by moh­ly mít pří­pad­ně vliv na rozuz­le­ní děje, tak­že jsem to nako­nec ustá­la. Pravda, dost mě u toho­to líče­ní mra­zi­lo a vyvo­lá­va­lo poci­ty zdě­še­ní.

Knihu bych kaž­do­pád­ně dopo­ru­či­la. Je to vel­mi zají­ma­vé čte­ní, a komu neva­dí krva­vé líče­ní scén, zce­la urči­tě oce­ní ten­to skvě­lý „kniž­ní“ záži­tek, jež mu hlav­ní posta­va Begbie dopře­je při čte­ní toho­to romá­nu.

„Těší ho jejich pří­tom­nost, vět­ši­na z nich moud­ře roz­po­zna­la,

že nej­ro­zum­něj­ší lid­ské bytos­ti se během živo­ta stá­le učí,

jak se vypo­řá­dat se živo­tem,

a neu­stá­le se při­způ­so­bu­jí novým pří­le­ži­tos­tem a hroz­bám,

kte­ré jim život kla­de.“

 

UMĚLEC NA OSTŘÍ NOŽE

Napsal: Irvine Welsh

Přeložila: Gabriela Pechanová

Počet stran: 287

Vydalo nakla­da­tel­ství Dobrovský s.r.o.

Rok vydá­ní: 2018

ISBN 978-80-7390-446-3

 

Tímto děku­ji Edici Knihy Omega a www.knihydobrovsky.cz za poskyt­nu­tí recenz­ní­ho výtis­ku.
Knihu může­te zakou­pit: https://www.knihydobrovsky.cz/umelec-na-ostri-noze-675326

 

 

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Normálně jiní – strhující román o rodinném poutu a lásce4. března 2019 Normálně jiní – strhující román o rodinném poutu a lásce Hledáte nevšední čtení, které vás chytne již od první strany? Chcete si přečíst dojemný román o lásce, rodině i touze? Neváhejte a začtěte se do novinky vydavatelství Grada, kterou vydala […]
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]
  • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […]
  • Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky26. června 2018 Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky S upířími sériemi jako by se v posledních desetiletích roztrhl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo černé dýky pohltí i toho, kdo upírům jinak příliš neholduje. Válka, tvrdé boje, […]
  • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […]
  • Žert - kniha1. června 2017 Žert - kniha Jeden muž se po delší době vrací domů a svůj návrat si představoval trochu jinak. To místo, kam se vrátil, na něj neudělalo vůbec dojem, spíše naopak. Po patnácti letech mimo městečko, kde […]
  • Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku3. března 2019 Sídlo smutku je skvělý duchařský příběh plný napětí, ale i smutku Kniha „Sídlo smutku“ je skvěle napsaná kniha s tajemným a podmanivým duchařským příběhem, kde se minulost krásně prolíná s přítomností a postupně rozplétá psychické problémy a vnitřní […]
  • Kárová dáma – čtení, u kterého se budete červenat7. ledna 2019 Kárová dáma – čtení, u kterého se budete červenat Hledáte knihu, při které se budete smát, přemýšlet a červenat zároveň? Šárka Zmatlíková je autorkou románu Kárová dáma, který splňuje všechny předpoklady báječného čtení.  Klára vám bude […]
  • Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL21. října 2018 Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL Když ve Vídni vypukl mor, uchýlil se císař s dvorem, i se svým dvouletým, prvorozeným synem, princem Josefem - svým nástupcem, do Prahy. Bohužel mor dorazil i sem, a tak nezbývá císaři, […]
  • NEZAPOMEŇ od VALA EMMICHA17. srpna 2018 NEZAPOMEŇ od VALA EMMICHA Roztomilý debut o tom, co se stane, když se dívka, jež nemůže zapomenout, spřátelí s mužem, který si zoufale snaží vzpomenout vypráví bestseller "Nezapomeň". Se svojí kytarou čekám venku […]