Uč se čísla s kouzelným kolečkem

Uč se čís­la s kou­zel­ným koleč­kem
Ohodnoťte člá­nek

Knížka Uč se čís­la s kou­zel­ným koleč­kem je jed­nou ze série Otáčej a uč se!, kte­rá v polo­vi­ně roku vychá­zí v Albatrosu. Ačkoli fun­gu­je na stej­ném prin­ci­pu učí­cí­ho koleč­ka, gra­fic­ky je podob­ně zpra­co­va­ná jako Uč se bar­vy s kou­zel­ným koleč­kem a Uč se pro­ti­kla­dy s kou­zel­ným koleč­kem, ve srov­ná­ní s těmi­to dvě­ma kni­ha­mi vychá­zí nej­lé­pe. Hlavně díky vese­lým zví­řát­kům.
Výtky jsou stej­né jako u před­cho­zích pub­li­ka­cí ze série Otáčej a uč se! Knížka „fun­gu­je“ po dvou­strán­kách. Na jed­né si děti zato­čí koleč­kem – zjis­tí, že pod čís­lem napsa­ným na koleč­ku se skrý­vá urči­tý počet myšek. Na pro­těj­ší stra­ně pak je stej­ný počet jiných zví­řá­tek – jed­nič­ka pat­ří pan­dě, dvoj­ka opič­kám, troj­ka kočkám, čtyř­ka žel­vám, pět­ka tuč­ňá­kům a šest­ka pejskům. Trochu nepři­ro­ze­né je ome­ze­ní kníž­ky na počty od jed­né do šes­ti. Čekala bych, že kníž­ka skon­čí pět­kou nebo desít­kou, niko­li šest­kou, což tro­chu evo­ku­je počí­tá­ní na tuc­ty a půl­tuc­ty. Pozitivní je vyob­ra­ze­ní zví­řá­tek v růz­ných polo­hách, napří­klad u žel­vi­ček je jed­na v kruný­ři, dru­há ve vajíč­ku, tře­tí se krmí, čtvr­tá odpo­čí­vá.
Velká ško­da, stej­ně jako u před­cho­zích pub­li­ka­cí ze série je, že byť je kníž­ka urče­na pro děti od dvou let s ješ­tě neo­hra­ba­ný­ma ručič­ka­ma, papír není úpl­ně tvr­dý a otá­če­cí koleč­ko pří­liš neob­sto­jí – špat­ně se s ním otá­čí a těž­ko říci, zda vydr­ží čas­té a opa­ko­va­né otá­če­ní.


 • Uč se čís­la s kou­zel­ným koleč­kem
 • Autor: Pavla Hanáčková a Julie Cossette
 • Žánr: lite­ra­tu­ra pro děti
 • Vydal: Albatros Media a.s.
 • Počet stran:12
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Hodnocení: 60 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz za 144 Kč.

Jana Špačková

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

 • Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti27. srpna 2018 Najděte zvířátka schovaná na stránkách knihy pro děti Tropickým vedrům pomalu ale jistě odzvonilo a nastává čas podzimních plískanic a návratu dětí do školních lavic a hracích místností školek. I nejmenším účastníkům vzdělávacího procesu lze […]
 • Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády30. července 2018 Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády Schovávaná se zvířátky je další z interaktivních dětských knížek, v nichž obrazová stránka výrazně převažuje nad textovou. Dá se říci, že obrazová část je hlavní složkou a textová ji […]
 • Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají2. srpna 2017 Nečekaná přátelství Aneb jak si zvířata a rostliny pomáhají Zajímavé a v dětské literatuře málo zpracované téma zvolila pro svou pátou naučnou knihu pro děti Pavla Hanáčková – vypráví o symbiotických, mutualistických vztazích a kooperacích […]
 • Uč se protiklady s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se protiklady s kouzelným kolečkem Hezký záměr naučit děti protiklady si klade za cíl kniha Uč se protiklady s kouzelným kolečkem.  Děti se za pomoci kouzelného kolečka a doprovodných obrázků naučí rozlišovat, co je velké a […]
 • Uč se barvy s kouzelným kolečkem8. června 2018 Uč se barvy s kouzelným kolečkem Vychovávat a učit dítě novým věcem je nelehká věc. Kdyby tak měl rodič občas kouzelné kolečko. Zatočil by a světe div se, dítě by umělo vše hned. Naštěstí, malé děti jsou jako houby, […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *