Traci Chee - Čtenářka

Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost...

Poté, co byl její otec zavraž­děn, žije Sefia se svo­jí tetou Nin. Nin, geni­ál­ní zlo­děj­ka, ji nau­či­la krást, a nejen to - i lovit a sto­po­vat. Společně se totiž ukrý­va­jí v divo­či­ně, pro­to­že vra­ho­vé Sefiina otce jsou jim na sto­pě. Chtějí podiv­ný hra­na­tý před­mět, kte­rý Sefia ukrý­vá ve svém bato­hu a kte­ré­ho hod­no­tu si zatím neu­vě­do­mu­je.

Když je Nin une­se­na, Sefia se ji sna­ží najít. Myslí si, že je na správ­né sto­pě, no mís­to Nin osvo­bo­dí němé­ho chlap­ce, kte­rý má taky své tajem­ství. On a onen zvlášt­ní před­mět - Kniha, kte­rou se poma­lu učí číst, se sta­nou Sefiinou jedi­nou nadě­jí a mož­ná jí pomo­hou i zjis­tit, proč byl její otec zavraž­děn a zda jeho smrt sou­vi­sí se zmi­ze­ním Nin nebo to, kým byli její rodi­če doo­prav­dy.

„Občas měla dojem, jako by ty pasá­že, kte­ré v kni­ze čet­la, byly napsá­ny pří­mo pro ni, jako by ji ved­ly k tomu, aby něco pocho­pi­la, něco vět­ší­ho, tře­ba ten den, co se nau­či­la číst. A sto­py se našly dokon­ce i ve sta­rých pří­bě­zích o psan­cích, kte­ré slý­cha­la celý život. Když ale pře­je­la prs­tem po sym­bo­lu na des­kách, zase se muse­la ptát.“

Svět plný tajemství

Traci Chee vytvo­ři­la svůj vlast­ní ori­gi­nál­ní svět, kte­rý je plný magie a tajem­ství. Dala si zále­žet na detai­lech - jako tře­ba vzta­hy mezi ost­rov­ní­mi krá­lov­ství­mi, lidi dělí­cí se na čte­ná­ře a nečte­ná­ře, sku­pi­na mužů - únosců dětí, magic­ké před­mě­ty, napří­klad samot­ná Kniha nebo pro­kle­té dia­man­ty lady Delune, situ­a­ce na moři či život na lodi pirát­ské­ho kapi­tá­na Rákose.

Samotný pří­běh je vyprá­věn z více pohle­dů - kro­mě Sefie se ve vyprá­vě­ní stří­da­jí její němý spo­leč­ník, kapi­tán Rákos, čte­nář Lon a jeho pří­tel­ky­ně i žena, kte­rá sto­jí za vraž­dou Sefiina otce a úno­sem Nin. Současnost se pro­lí­ná s minu­los­tí a sku­teč­nost s dějem kni­hy, kte­rou Sefia čte, no pokud se na pří­běh sou­stře­dí­te,  nebu­de pro vás těž­ké se v ději ori­en­to­vat. Příběh z Knihy je navíc vytiš­tě­ný na šedých stra­nách. Zajímavé jsou i naráž­ky na to, že i my čte­me Knihu - otis­ky prs­tů, oho­ře­lé strán­ky nebo ztrá­ce­jí­cí se text.

Autorka kro­mě hlav­ní­ho pří­bě­hu roz­ví­jí i spous­tu ved­lej­ších. Z nich jsou někte­ré zby­teč­né a před­vi­da­tel­né, jiné jsou, nao­pak, pou­ta­vým dopl­ně­ním hlav­ní dějo­vé linie. Podobně „nevy­vá­že­ná“ je ale celá kni­ha - jsou zde nejen čás­ti, ve kte­rých jde spi­so­va­tel­ka do hloub­ky a při jejich čte­ní vám běhá mráz po zádech, ale i pasá­že, kde se klou­že po povrchu - jako tře­ba ta, ve kte­ré se Sefia po úno­su tety nau­či­la posta­rat se sama  o sebe. Je to jenom pár řád­ků, kde to je věc­ně popsa­né a čte­ná­ři před­lo­že­né jako fakt. Naučila se o sebe posta­rat, a konec. Žádné pro­blémy ani omy­ly. Hned zkrát­ka vědě­la, co dělat.

I přes­to se však vypla­tí dát kni­ze šan­ci. Když už pro nic jiné­ho, tak aspoň pro kou­zel­ný hlav­ní pří­běh plný přá­tel­ství, tajem­ství a dob­ro­druž­ství, kte­rý se v kni­ze ukrý­vá.

Hodnocení: 75%

 

ČTENÁŘKA

Autorka: Traci Chee

Originální název: The Reader

Série: Moře inkous­tu a zla­ta

Vydáno: Fragment, 2018

Počet stran: 408

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, zakou­pí­te ji zde

Související příspěvky:

 • Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl14. listopadu 2017 Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl Píše se rok 1943.  V Londýně zničeném nálety se setkávají Stella, nešťastně vdaná žena, a Dan, pilot amerického letectva. I když všude kolem nich zuří válka, zamilují se do sebe a plánují […]
 • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […]
 • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
 • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
 • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
 • Psí záchranářky - Báječný pes - kniha4. března 2018 Psí záchranářky - Báječný pes - kniha Taylor šla ke své skříňce, už totiž skončilo vyučování a Taylor si ještě stále zvykala na novou školu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodinou do jiného města a nebylo to […]
 • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […]
 • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […]
 • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
 • Zdravé svačiny do školy i do práce16. února 2018 Zdravé svačiny do školy i do práce Poslední dobou se bez nadsázky roztrhnul pytel s návody jak se zdravě stravovat a kuchařkami, které jsou plné zdravých receptů. Všude kolem se to hemží výrazy jako raw, bio, lokální […]

1 reakce

 1. 3. února 2018

  […] Představte si svět, kde je čte­ní chá­pá­no jako výsa­da, a je povo­le­no jen hrst­ce nej­moc­něj­ších, pro­to­že v kni­hách se skrý­vá nejen minu­lost, ale i budouc­nost… Poté, co byl … Source: Traci Chee – Čtenářka […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *