Tajemství bohyní na Žítkové: Cenné svědectví té doby

IMG 20180305 162920 kopie

Knihu Žítkovské bohy­ně jsem nedo­čet­la. Skončila jsem u těch lesbic­kých a sadis­tic­kých scén a pak jen lehce sem tam dočet­la ze zvě­da­vos­ti ke kon­ci kni­hy a no, řek­ně­me budiž. Spisovatelka dob­rá, ale téma na mě moc těž­ké a tem­né a boles­ti­vé. Možná jsem se při­pra­vi­la o dob­rý čte­nář­ský záži­tek, ale ta sen­za­cechti­vost a syro­vost stře­do­vě­ké­ho muče­ní žen mi k srd­ci nepři­rost­la. Trochu jsem se tedy obá­va­la této „nápra­vy“ žít­kov­ské­ho feno­mé­nu, pro­to­že kdo­ví, o čem tohle téma zase je.  A nako­nec jsem s tou­to kni­hou strá­vi­la mno­ho pří­jem­né­ho, a hlav­ně zají­ma­vé­ho času, ve kte­rém jsem nevní­ma­la svět kolem.

Vlastimil Hela oprav­du reha­bi­li­tu­je ten zkres­le­ný pohled na spo­le­čen­ství žen, bohyň-šeptuch, kte­ré byly v této oblas­ti na roz­hra­ní Moravy a Slovenska, věd­my, léči­tel­ky i šaman­ky a jedi­né, co mi při­šlo líto, je ten jas­ný fakt, že tyto gene­ra­ce žen už defi­ni­tiv­ně vymře­ly.

S kni­hou pocho­pí­te, proč se to asi sta­lo, a že by ty kopa­nic­ké ženy v dneš­ním svě­tě neob­stá­ly. Nebo nao­pak? Tohle už je na zvá­že­ní kaž­dé­ho čte­ná­ře, mne osob­ně to bylo veli­ce líto. Tak vzác­né ženy, tak vzác­ný kul­tur­ní i duchov­ní úkaz a zůsta­la po něm jen sto­pa v minu­los­ti. Ale o to více jsem ráda, že Vlastimil Hela vzal dostup­né zdro­je, bez před­sud­ků a sezna­cechti­vos­ti se podí­val s poko­rou a úctou na ženy, kte­ré prá­vem vstu­pu­jí do his­to­rie. Možná jsou oprav­du mýtic­ké,…

Ráda bych pro­zra­di­la víc, ale…

Tohle je bohu­žel, bohu­dík jed­na z knih, u kte­rých by se neslu­še­lo pro­zra­zo­vat něco z kon­krét­ní­ho děje, je totiž  plný dobo­vých infor­ma­cí, dělí se o kni­hu, kte­rou míst­ní farář napsal, snad jen pro­zra­dím, že se dostá­vá­te do cen­t­ra živo­ta v Kopanicích pro­střed­nic­tvím his­to­ric­kých spi­sů, foto­gra­fií, novi­no­vých člán­ků, dostá­vá­me se k lis­to­vá­ní vzác­ný­mi kni­ha­mi doku­men­tu­jí­cí­mi tu dobu, pro­jde­me se kro­ni­ka­mi.

Velkou část kni­hy tvo­ří samot­né pří­běhy růz­ných žen, jejich osu­dy, dosta­ne­te plnou dáv­ku té lid­ské pověr­či­vos­ti, kte­rá tam pano­va­la. Zlověstnost té doby, ale i obrov­ská poko­ra před živo­tem a pří­ro­dou. Šeptuchy, čaro­děj­ni­ce, bohy­ně – měly něko­lik jmen, ale vždy šlo o ženy, kte­ré čím víc bude­te pro­střed­nic­tvím této kni­hy pozná­vat, tím víc poko­ry a úcty k nim bude­te cho­vat. Jak moc bych chtě­la něja­kou z nich poznat a nechat do sebe nahléd­nout?

Ale víte - mož­ná bych se bála. Možná jsou tak MOC nad naše vědo­mí... niko­liv nao­pak.

Snad vymře­ly, abychom ztra­ti­li jejich cen­ný odkaz. Snad nás čeká něco podob­né­ho hlu­bo­ce duchov­ní­ho?

Léčitelky s mystic­ký­mi rysy

Autor se se závě­rem kni­hy pouš­tí do vlast­ních úvah nad tím, odkud bohy­ně při­šly, čím ve sku­teč­nos­ti oplý­va­ly, jak se pře­dá­va­lo toto řemes­lo či spí­še poslá­ní z ženy na ženu a zabý­vá se také tou smut­nou odpo­vě­dí na otáz­ku, proč vymře­ly a nema­jí dnes už násle­dov­nic.

A tak:

„Příběh zani­ka­jí­cí­ho feno­mé­nu výji­meč­ných kopa­ni­čář­ských žen, ale také muže, kte­rý byl část své­ho živo­ta kato­lic­kým fará­řem, je skrom­ným pří­spěv­kem poro­zu­mě­ní dneš­ní doby i nás samot­ných v rám­ci nastu­pu­jí­cí­ho nové­ho mode­lu vní­má­ní a pro­ží­vá­ní svě­ta. Díky němu se lidé nau­čí plně inte­gro­vat i para­dig­ma­ta před­cho­zí. Tento celo­st­ní model může pomo­ci vybřed­nout ze zmat­ků a pře­žít.“

O auto­ro­vi:

Vlastimil Hela (1956) pochá­zí z Bojkovic poblíž Moravských Kopanic, kde se na Žítkové naro­dil jeho pra­dě­de­ček. Příběhy z moravsko-slovenského pome­zí i tam­ní bohy­ně ho při­ta­ho­va­ly od mlá­dí a jeho prv­ní­mi nesmě­lý­mi lite­rár­ní­mi díly byly povíd­ky o kopa­ni­čá­řích. Je auto­rem řady regi­o­nál­ních his­to­ric­kých mono­gra­fií a také pub­li­ka­cí Ty jsi moje vstu­pen­ka do Nirvány, Umírali i za naši svo­bo­du, neza­po­mí­ná­me a Hej Joe!

Působí jako men­tál­ní kouč a lek­tor, vede semi­ná­ře o lea­der­shi­pu, zvlá­dá­ní času a stre­su a komu­ni­ka­ci se zákaz­ní­ky. Využívá při tom nových poznat­ků z psy­cho­lo­gie, výzku­mů lid­ské­ho moz­ku a dlou­ho­le­tých osob­ních zku­še­nos­tí.

Publikuje v časo­pi­se Regenerace a je hlav­ním koor­di­ná­to­rem Keltského tele­gra­fu (www.keltskytelegraf.cz)

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2017, www.eminent.cz


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Kyle Gray: Strážci světla: Plejáda osobností, ze kterých vybírejte, jak je libo22. března 2018 Kyle Gray: Strážci světla: Plejáda osobností, ze kterých vybírejte, jak je libo Autor tvrdí, že u těchto jeho karet je nejdůležitější nalézt si vlastní metodu, kterou k vám budou kartičky promlouvat, jak vás budou inspirovat. Sama jsem s nich nalezla několik […]
  • Leïla Slimani: Něžná píseň. Ta, která vám zůstane temně otištěna v duši na celý život15. července 2017 Leïla Slimani: Něžná píseň. Ta, která vám zůstane temně otištěna v duši na celý život Růžovoučká knížka, příběh dětí, chůvy a její rodiny, pusinky na obalu a bum bác! Hned první kapitola, cožpak o to, hned první věta je jak ze severského krimi. No, nebudu ji tady psát, ale […]
  • A co když je to jinak2. března 2018 A co když je to jinak Kniha, která asi splní čtenářova očekávání jen zčásti. Nějak tak bych začala, jelikož je to ten hlavní dojem, který si z četby odnáším. Na jednu stranu je text plný zajímavých pohledů na […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 %13. února 2019 Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl - 75 % Když vám řeknu, že kniha "Bojový anděl Alita 2: Smrtící anděl" je vlastně celá o tom, že se Alita snaží najít svoje místo ve světě, že je to vlastně její osobní drama, asi mi nebudete moc […]
  • Melinda Folse: Konečně mám koně! A svůj sen!2. května 2017 Melinda Folse: Konečně mám koně! A svůj sen! Pokud se začtete už do obsahu – ach, já vím, odporný zlozvyk… možná stejně jako já máte už pocit, že dál číst nemusíte, že máte prostě jasno. Protože: Spolehlivým signálem, že jste v […]