Spiritualita wellness (Jiří Tůma, Milada Krejčí, Václav Hošek)

IMG 20181028 103040

Všichni tři auto­ři jsou před­ní­mi vyu­ču­jí­cí­mi na Vysoké ško­le těles­né výcho­vy a spor­tu Palestra. Jak podo­tý­ka­jí, žije­me v době narůs­ta­jí­cí­ho zájmu o spi­ri­tu­a­li­tu ve vzta­hu k lid­ské­mu zdra­ví.

Kořeny spi­ri­tu­a­li­ty well­ness saha­jí do doby před 5 tisí­ci lety do oblas­ti Indie, Číny, Egypta a sta­ro­vě­kých kul­tur Středozemního moře.

Od roku 2000 nastá­vá vel­ký roz­mach toho­to feno­mé­nu. Návrat k postup­né­mu duchov­ní­mu zota­vo­vá­ní je však pozvol­ný. Stav well­ness spo­čí­vá v rekre­a­ci, kdy re zna­me­ná zno­vu a creo utvá­ře­ní har­mo­nie a rov­no­váhy se sebou samým. Snaha o duchov­ní rov­no­váhu je v této oblas­ti umož­ně­na mno­ha růz­no­ro­dý­mi meto­da­mi, jako je pohyb, uvol­ně­ní, voda, potra­va. Prostřednictvím těch­to mnoh­dy vel­mi jed­no­du­chých postu­pů pozvol­na dochá­zí k uzdra­ve­ní.

Tato odbor­ná pub­li­ka­ce shr­nu­je výzkum­né pro­jek­ty VŠ PALESTRA, zabý­va­jí­cí se spi­ri­tu­a­li­tou a well­ness, pro­stře­dím, kde jsou tyto feno­mé­ny uplat­ňo­vá­ny a vývo­jo­vý­mi tren­dy ve spo­leč­nos­ti.

Ústředním smys­lem kni­hy je pro­vést struč­né historicko-sociální vyme­ze­ní reli­gi­o­zi­ty i hlav­ních nábo­žen­ských smě­rů ve vzta­hu k pod­po­ře zdra­ví člo­vě­ka a jeho život­ní­mu sty­lu. Mnoho z nás začí­ná vní­mat spi­ri­tu­a­li­tu jako klí­čo­vou oblast naše­ho zdra­ví. Někteří stav well­ness pro­ží­va­jí v pří­ro­dě, jiní medi­tu­jí nebo se mod­lí. Ostatní dáva­jí před­nost hud­bě, umě­ní či poezii, pohy­bu nebo kli­du. Některé oslo­vu­je milo­sr­den­ství, vděč­nost, uzdra­ve­ní a víra ve vyš­ší bytost. Spiritualita well­ness je spo­je­na s lep­ším dušev­ním zdra­vím, vět­ší spo­ko­je­nos­tí i vyš­ší kva­li­tou živo­ta. Role duchov­nos­ti ve spor­tu, vzta­zích, prá­ci i vol­ném čase budí ros­tou­cí zájem a stá­vá se sou­čás­tí život­ní­ho sty­lu.

Autoři se zabý­va­jí zdra­vím člo­vě­ka v kon­tex­tu zná­mých filo­zo­fic­kých a nábo­žen­ských sys­té­mů. Od ajur­védy přes budd­his­mus, antic­kou i židov­skou kul­tu­ru, křes­ťan­ství až po islám.  Velmi zají­ma­vou kapi­to­lou je oddíl s názvem Efekty jógy ve vzta­hu k well­ness a kva­li­tě živo­ta, v němž prof. PaedDr. Milada Krejčí pozna­me­ná­vá, že pomo­cí jógo­vých cvi­če­ní je mož­né uvést tělo, mysl, vědo­mí i duši do rov­no­váhy. Autoři rov­něž neo­po­mí­je­jí ani spi­ri­tu­a­li­tu v seku­lár­ním svě­tě. Oblast well­ness má vliv nejen na soci­ál­ní, duchov­ní, těles­nou a dušev­ní rov­no­váhu. Součástí spi­su jsou též tři výzkum­né stu­die, a to Religiozita v sou­čas­né spo­leč­nos­ti, Uplatnění jógy v reso­ci­a­li­za­ci mla­distvýchVybrané aspek­ty reso­ci­a­li­za­ce.

Publikace při­ná­ší nový pohled na tuto dosud ne pří­liš pro­zkou­ma­nou oblast a při­po­mí­ná, že cílem well­ness je dodnes pod­po­ra lid­ské­ho poten­ci­á­lu a huma­ni­ty.


 • Nakladatel: Grada
 • Datum vydá­ní: 7.9.2018
 • ISBN: 978-80-247-2893-3
 • EAN: 9788024728933
 • Jazyk: češ­ti­na
 • Počet stran: 120
 • Vazba: měk­ká vaz­ba
 • Rozměr: 167 x 240 mm
 • Hodnocení: 98 %

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách5. března 2019 Atlas lidského těla pro děti – lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách Víte že, člověk má v těle asi 640 svalů, 207 kostí, 32 zubů a asi 5 litrů krve? Lidské tělo je nesmírně zajímavý a složitý stroj, který každou vteřinu zpracovává mnoho informací. Na sobě […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Veronika Rubínková - Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy20. března 2018 Veronika Rubínková - Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy Existují místa, které v nás na první pohled vzbuzují nepříjemné pocity. Později zjistíme, že se na těch místech odehrála v minulosti nějaká tragická událost a zanechala tam po sobě trvalou […]