Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky

Soukromý deník – mís­to pro Vaše plá­ny, kre­a­ti­vi­tu a myš­len­ky
Ohodnoťte člá­nek

Jste kre­a­tiv­ní, rádi pře­mýš­lí­te o svém živo­tě, o tom, kdo jste a rádi své myš­len­ky dává­te na papír? Pak vás nová kni­ha „Soukromý deník: tohle jsem já“ jis­tě potě­ší.

Deník zaujme již na prv­ní pohled svou obál­kou a gra­fi­kou. Kromě toho, že si na úvod napí­še­te, komu deník pat­ří, najde­te na dal­ší strán­ce struč­ný návod, jak s ním lze pra­co­vat.  Opravdu struč­né infor­ma­ce. Především nabá­dá, aby si ho kaž­dá dozdo­bil pod­le sebe růz­ný­mi kresba­mi, sym­bo­ly, rámeč­ky apod, což mu dodá jedi­neč­nost. Deník se dělí na devět čás­tí: Tohle jsem já, Životní cíle a seznam přá­ní, Buďte kre­a­tiv­ní, Oblíbenci, Šťastná a zdra­vá, Perfektně naplá­no­vá­no, Playlisty, Měsíc po měsí­ci, Kontrolní sezna­my.

Deník vás bude vybí­zet k tomu, abys­te si sepsa­li své sil­né strán­ky, své sny, jací jste, čeho se bojí­te, kdo či co vás inspi­ru­je, co bys­te rádi děla­li, jaké jsou vaše oblí­be­né citá­ty, kníž­ky, fil­my. Zapisovat si může­te úko­ly, seznam věcí na dovo­le­nou apod. Ke kon­ci dení­ku je pro­stor pro plá­no­va­ní kaž­dé­ho měsí­ce, kam si může­te zapsat své plá­ny či úko­ly pro daný měsíc. Následují koleč­ka, kde si den po dni může­te vypl­nit v daném měsí­ci svou nála­du. Úplně na kon­ci kni­hy je mís­to pro sezna­my či jiné zápis­ky.

Deník je roz­hod­ně zají­ma­vý, má vět­ší for­mát – něco mezi A4 a A5, sil­něj­ší des­ky a již na titul­ní strán­ce upou­tá gra­fi­ka, kte­rá je zají­ma­vá a jež pro­vá­zí celou kníž­ku. Na jed­nu stra­nu je deník již před­při­pra­ven a vlast­ně ho zbý­vá jen dotvo­řit. Což může něko­mu i vadit. Nevýhodou také je, že nelze při­dat žád­né dal­ší lis­ty, ale pří­pad­ně lze kou­pit dal­ší deník a pokra­čo­vat v něm.

Určitě deník potě­ší toho, kdo si chce uspo­řá­dat myš­len­ky, rádi si zapi­su­je či si chce uspo­řá­dat infor­ma­ce na jed­nom mís­tě, na což je ten­to deník napros­to ide­ál­ní. Někoho může inspi­ro­vat si sepsat své sny a tou­hy a může se k nim vra­cet a zjiš­ťo­vat, co se mu již poda­ři­lo spl­nit. Využití dení­ku je růz­no­ro­dé. Také jej oce­ní ti, kte­ří chtě­jí mít infor­ma­ce na jed­nom mís­tě, ale nechce se jim něja­ký deník o své oso­bě vytvá­řet úpl­ně od počát­ku se vším všu­dy, ten­to deník jim prá­ci uleh­čí, neboť je již před­při­pra­ve­ný.

Svým zamě­ře­ním a gra­fic­kou strán­kou je určen spí­še pro ženy, ale i muž si k němu může najít ces­tu a dotvo­řit si jej dle sebe.

Myslím si, že deník je oprav­du pove­de­ný pro všech­ny kre­a­tiv­ce a ty, co chtě­jí mít infor­ma­ce na jed­nom mís­tě a uspo­řá­dat si myš­len­ky či jen pově­do­mí o tom, kdo vlast­ně jsme.


Autor: Cindy Wildeová

Žánr: dení­ky, kre­a­ti­vi­ta

Nakladatelství: Grada

Počet stran: 128

Hodnocení: 95 %

Tee

Související příspěvky:

  • Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace10. června 2017 Deník pro duši – relaxace, kreativita, inspirace V dnešní hektické době, kdy se na nás valí nejen spousta informací, povinností a kdy máme pocit, že musíme všechno stihnout, lidem chybí právě ten čas sama pro sebe. Chvíle, kdy se člověk […]
  • Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti – Olga Lošťáková, Radka Loja25. června 2017 Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti – Olga Lošťáková, Radka Loja Nakladatelství Grada vydalo knížku, která je jako dělaná pro všechny ty, kteří hledají cestu ke klidu a vyrovnanosti, neboť současný svět člověka nemilosrdně zasypává obrovským množstvím […]
  • Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat13. září 2018 Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat Emily je hlavní postava nového románu Sarah Jio Láska z deníku. Po rozvodu se svým manželem odjíždí ke své tetě Bee na kouzelný ostrov Bainbridge. Stráví tam necelý měsíc. V růžovém […]
  • Fitness pro mozek – Jana Vejsadová27. května 2018 Fitness pro mozek – Jana Vejsadová Skutečnost, že je třeba náš mozek neustále udržovat v kondici, snad již všichni víme, ale mnohdy nevíme, jak na to. Na knižním trhu se nyní objevila kniha, která pomáhá čtenářům rozvíjet […]
  • Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku16. srpna 2018 Mezinárodní Bestseller: Tajný deník Hendrika Groena 83 1/4 roku O tom, jaké to je být starý a žít v domově důchodců, Vám s nadsázkou a prostřednictvím satiristických a ironických poznámek docela věrně přiblíží deníkové zápisky někdy milého, jindy […]
  • Začni vydělávat na tom, co tě baví!6. července 2017 Začni vydělávat na tom, co tě baví! Uznávaný autor a podnikatel John Williams, kterému v Česku vyšla kniha Jak dělat, co vás baví, a dostat za to zaplaceno, vám nyní pomůže za pouhých 30 dnů uskutečnit váš nápad a začít se […]
  • TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké2. července 2017 TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké Kniha „TISK A RAZÍTKOVÁNÍ pro malé i velké“ od Aleny Isabelly Grimmichové, které vydalo nakladatelství CPress, určitě nenechá chladnými všechny milovníky nejrůznějších výtvarných […]
  • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […]
  • Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker31. července 2018 Za zdravotními problémy může být blokovaná energie v jedné ze sedmi čaker Kniha Aura, čakry a sebeléčení přináší více informací o auře, o které určitě již každý slyšel, ale co ta aura ve skutečnosti je a proč je každý člověk jiný? Jací jsme, pokud máme např. […]
  • "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové9. listopadu 2017 "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové "Týdenní náladovník" od Moniky Davidové Pokud nemáte ještě koupený diář na příští rok, zkuste jej raději vyměnit za „Týdenní náladovník“ od Moniky Davidové, jež vydala Grada Publishing, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *