Snění na polštáři - praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání

Sneni

Dramatická výcho­va je nesmír­ně důle­ži­tou sou­čás­tí živo­ta kaž­dé­ho dítě­te i dospě­lé­ho. Děti se učí obje­vo­vat sou­vis­los­ti i roz­dí­ly v jejím roz­lič­ném zpra­co­vá­ní. Pohádky jim umož­ní hle­dá­ní vzta­hu s jejich vlast­ním živo­tem, nava­zu­je na jejich osob­ní zku­še­nos­ti, pro­ží­vá­ní emo­cí. Pracovní akti­vi­ty posi­lu­jí schop­nost dětí pocho­pit a dodr­žet pra­cov­ní postup a napo­má­ha­jí roz­ví­jet hru­bou i jem­nou moto­ri­ku.  Posiluje u dětí klad­né vzta­hy vůči jeho nej­bliž­ší­mu oko­lí, vede k zís­ká­vá­ní nových poznat­ků i zku­še­nos­tí. 

Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka blo­ků. S názvy Tam a zpát­ky do pohád­ky aneb Krabicové krá­lov­ství, Zapadaný dome­ček, Snění na pol­štá­ři – 1. a 2. část a Perníkové pohla­ze­ní se dosta­ne­te do pohád­ko­vé­ho svě­ta. Naučíte se pra­co­vat s netra­dič­ní­mi mate­ri­á­ly, jako je papí­ro­vá kra­bi­ce, bude­te se věno­vat řadě výtvar­ných čin­nos­tí, odpo­či­ne­te si a zre­la­xu­je­te, nau­čí­te se pohy­bo­vě ztvár­nit mno­ho her, dosta­ne­te se mezi skřít­ky a bubá­ky za hvězda­mi do neko­neč­né­ho ticha noci. Dále se vypra­ví­te za ježi­ba­bou do per­ní­ko­vé cha­loup­ky a pozná­te výbor­nou chuť a vůni per­ní­ku.

Učitelky oce­ní, že sou­čás­tí pub­li­ka­ce jsou obsa­že­ny a pojme­no­vá­ny kon­krét­ní cíle pro čin­nos­ti a zpět­ná vaz­ba celé­ho tema­tic­ké­ho blo­ku, kte­ré pomo­hou uči­tel­kám zori­en­to­vat se, zda daný pro­jekt spl­nil naše oče­ká­vá­ní i oče­ká­vá­ní dětí, jak se během toho daři­lo a čím nás růz­né čin­nos­ti obo­ha­ti­ly. Součástí kni­hy je i pou­ži­tá lite­ra­tu­ra, kde mohou uči­tel­ky najít dal­ší zají­ma­vé námě­ty na čin­nos­ti. Na kon­ci kaž­dé­ho pro­jek­tu nalez­ne­te zásob­ník pís­ni­ček, bás­ni­ček, říka­del, háda­nek i pra­cov­ních lis­tů a námě­tů na cvi­če­ní a růz­né pohy­bo­vé čin­nos­ti.

Prostřednictvím pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu se dosta­ne­te do svě­ta fan­ta­zie, dob­ra i zla. U dětí se tak roz­ví­jí všech­ny smys­ly, pro­sto­ro­vá ori­en­ta­ce, tvo­ři­vost, gra­fo­mo­to­ri­ka, koo­pe­ra­ce, doved­nos­ti řečo­vé, výtvar­né i dra­ma­tic­ké. Příběhy nám pomá­ha­jí roz­ví­jet slov­ní záso­bu, správ­nou výslov­nost a fone­ma­tic­ký sluch, logic­ké myš­le­ní. Procvičíte předčte­nář­skou a předma­te­ma­tic­kou gra­mot­nost, kte­rá je veli­ce důle­ži­tá pro nácvik psa­ní a čte­ní na základ­ní ško­le.

Více na Kritiky.cz
Želvy Ninja - Teenage Mutant Ninja Turtles V záplavě různých Pokémonů a Digimonů si na zelené zmutované Želví Ninjy vzpomene málokd...
Slavnostní premiéra filmu Perný den Projekt 100 – video https://www.youtube.com/watch?v=5IFmLnvVNWw...
Pokladnice pohádek Aleny Preisertové je právě takovou knížkou, která potěší jak malé posluchače, tak jejich rodiče. Možná také už delší dobu hledáte pro své děti knížku pohádek, které by byly tak akorát...
DEAN DEBLOIS DEAN DEBLOIS (spisovatel, režisér, výkonný producent) se narodil v Kanadě. Během své kariér...
Moje nezbedné štěně - Hry s Lumpíkem - kniha - recenze - 100 % Holly Webb patří mezi oblíbené anglické autorky pohádek. V jedné z knih stvořila roztomilé...

Z vlast­ní zku­še­nos­ti musím říci, že dra­ma­tic­ká výcho­va je v mateř­ské ško­le oprav­du důle­ži­tá. Díky ní se čas­to doká­že­me vcí­tit do poci­tů dětí a odha­lit tak sta­ros­ti a chmu­ry, kte­ré děti mnoh­dy trá­pí a bojí se to říci. Publikaci bych dopo­ru­či­la všem uči­tel­kám v mateř­ské ško­le, vycho­va­tel­kám v dru­ži­ně či vedou­cím zájmo­vých krouž­ků. Kniha se mě moc líbi­la. Rozhodně bude pat­řit v pra­xi mezi čas­to pou­ží­va­né kni­hy.

Motto: Teprve když rozu­mí­me sobě a dru­hým, může­me obje­vo­vat svět.

Ediční řada Náměty na tvo­ři­vé a dra­ma­tic­ké čin­nos­ti pod­po­ru­je děti v jejich emoč­ním a pro­so­ci­ál­ním roz­vo­ji pro­střed­nic­tvím zábav­ných čin­nos­tí a metod dra­ma­ti­za­ce.

  • Hry s pohád­ko­vou a pří­rod­ní tema­ti­kou, pan­to­mi­mic­ké, námě­to­vé, rolo­vé, simu­lač­ní, sezna­mo­va­cí, pro­so­ci­ál­ní, Kimovy hry,
  • obje­vo­vá­ní emo­cí svých i dru­hých lidí, jejich výtvar­né a pohy­bo­vé vyjá­d­ře­ní, sku­pi­no­vé dra­ma­ti­za­ce, pro­žit­ko­vé uče­ní,
  • sdí­le­ní zážit­ků a emo­cí, tvor­ba spo­leč­ných pra­vi­del, řeše­ní pro­blé­mů v kolek­ti­vu, tříd­ní ritu­á­ly.

  • Autor: Stanislava Kociánová, Hana Nádvorníková, Markéta Kubecová
  • Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro uči­tel­ky
  • Vydáno: 2018 , nakla­da­tel­ství Dr. Josef Raabe, Praha
  • Počet stran: 120
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
  • ISBN: 978-80-7496-384-1.

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: