Snění na polštáři - praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání

Dramatická výcho­va je nesmír­ně důle­ži­tou sou­čás­tí živo­ta kaž­dé­ho dítě­te i dospě­lé­ho. Děti se učí obje­vo­vat sou­vis­los­ti i roz­dí­ly v jejím roz­lič­ném zpra­co­vá­ní. Pohádky jim umož­ní hle­dá­ní vzta­hu s jejich vlast­ním živo­tem, nava­zu­je na jejich osob­ní zku­še­nos­ti, pro­ží­vá­ní emo­cí. Pracovní akti­vi­ty posi­lu­jí schop­nost dětí pocho­pit a dodr­žet pra­cov­ní postup a napo­má­ha­jí roz­ví­jet hru­bou i jem­nou moto­ri­ku.  Posiluje u dětí klad­né vzta­hy vůči jeho nej­bliž­ší­mu oko­lí, vede k zís­ká­vá­ní nových poznat­ků i zku­še­nos­tí. 

Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka blo­ků. S názvy Tam a zpát­ky do pohád­ky aneb Krabicové krá­lov­ství, Zapadaný dome­ček, Snění na pol­štá­ři – 1. a 2. část a Perníkové pohla­ze­ní se dosta­ne­te do pohád­ko­vé­ho svě­ta. Naučíte se pra­co­vat s netra­dič­ní­mi mate­ri­á­ly, jako je papí­ro­vá kra­bi­ce, bude­te se věno­vat řadě výtvar­ných čin­nos­tí, odpo­či­ne­te si a zre­la­xu­je­te, nau­čí­te se pohy­bo­vě ztvár­nit mno­ho her, dosta­ne­te se mezi skřít­ky a bubá­ky za hvězda­mi do neko­neč­né­ho ticha noci. Dále se vypra­ví­te za ježi­ba­bou do per­ní­ko­vé cha­loup­ky a pozná­te výbor­nou chuť a vůni per­ní­ku.

Učitelky oce­ní, že sou­čás­tí pub­li­ka­ce jsou obsa­že­ny a pojme­no­vá­ny kon­krét­ní cíle pro čin­nos­ti a zpět­ná vaz­ba celé­ho tema­tic­ké­ho blo­ku, kte­ré pomo­hou uči­tel­kám zori­en­to­vat se, zda daný pro­jekt spl­nil naše oče­ká­vá­ní i oče­ká­vá­ní dětí, jak se během toho daři­lo a čím nás růz­né čin­nos­ti obo­ha­ti­ly. Součástí kni­hy je i pou­ži­tá lite­ra­tu­ra, kde mohou uči­tel­ky najít dal­ší zají­ma­vé námě­ty na čin­nos­ti. Na kon­ci kaž­dé­ho pro­jek­tu nalez­ne­te zásob­ník pís­ni­ček, bás­ni­ček, říka­del, háda­nek i pra­cov­ních lis­tů a námě­tů na cvi­če­ní a růz­né pohy­bo­vé čin­nos­ti.

Prostřednictvím pohád­ko­vé­ho pří­bě­hu se dosta­ne­te do svě­ta fan­ta­zie, dob­ra i zla. U dětí se tak roz­ví­jí všech­ny smys­ly, pro­sto­ro­vá ori­en­ta­ce, tvo­ři­vost, gra­fo­mo­to­ri­ka, koo­pe­ra­ce, doved­nos­ti řečo­vé, výtvar­né i dra­ma­tic­ké. Příběhy nám pomá­ha­jí roz­ví­jet slov­ní záso­bu, správ­nou výslov­nost a fone­ma­tic­ký sluch, logic­ké myš­le­ní. Procvičíte předčte­nář­skou a předma­te­ma­tic­kou gra­mot­nost, kte­rá je veli­ce důle­ži­tá pro nácvik psa­ní a čte­ní na základ­ní ško­le.

Z vlast­ní zku­še­nos­ti musím říci, že dra­ma­tic­ká výcho­va je v mateř­ské ško­le oprav­du důle­ži­tá. Díky ní se čas­to doká­že­me vcí­tit do poci­tů dětí a odha­lit tak sta­ros­ti a chmu­ry, kte­ré děti mnoh­dy trá­pí a bojí se to říci. Publikaci bych dopo­ru­či­la všem uči­tel­kám v mateř­ské ško­le, vycho­va­tel­kám v dru­ži­ně či vedou­cím zájmo­vých krouž­ků. Kniha se mě moc líbi­la. Rozhodně bude pat­řit v pra­xi mezi čas­to pou­ží­va­né kni­hy.

Motto: Teprve když rozu­mí­me sobě a dru­hým, může­me obje­vo­vat svět.

Ediční řada Náměty na tvo­ři­vé a dra­ma­tic­ké čin­nos­ti pod­po­ru­je děti v jejich emoč­ním a pro­so­ci­ál­ním roz­vo­ji pro­střed­nic­tvím zábav­ných čin­nos­tí a metod dra­ma­ti­za­ce.

 • Hry s pohád­ko­vou a pří­rod­ní tema­ti­kou, pan­to­mi­mic­ké, námě­to­vé, rolo­vé, simu­lač­ní, sezna­mo­va­cí, pro­so­ci­ál­ní, Kimovy hry,
 • obje­vo­vá­ní emo­cí svých i dru­hých lidí, jejich výtvar­né a pohy­bo­vé vyjá­d­ře­ní, sku­pi­no­vé dra­ma­ti­za­ce, pro­žit­ko­vé uče­ní,
 • sdí­le­ní zážit­ků a emo­cí, tvor­ba spo­leč­ných pra­vi­del, řeše­ní pro­blé­mů v kolek­ti­vu, tříd­ní ritu­á­ly.

 • Autor: Stanislava Kociánová, Hana Nádvorníková, Markéta Kubecová
 • Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka pro uči­tel­ky
 • Vydáno: 2018 , nakla­da­tel­ství Dr. Josef Raabe, Praha
 • Počet stran: 120
 • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná
 • ISBN: 978-80-7496-384-1.

Snění na polštáři - praktické náměty na tvořivé a dramatické činnosti v předškolním vzdělávání
Ohodnoťte článek

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

 • Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy17. října 2018 Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá – roční projekt pro mateřské školy Pohádka je v našem životě nesmírně důležitá. Již odmalička jsme slýchávali pohádky od našich babiček či prababiček. Provází nás celým životem.  Děti znají v dnešní době především ty […]
 • Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení29. prosince 2018 Osobnost předškolního pedagoga – sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení Pracujete v mateřské škole? Chcete se stát učitelkou a splnit si tak svůj sen? Cítíte ve své práci nějaké mezery? Dokážete změnit svůj přístup k dětem i ostatním kolegům? Vydavatelství […]
 • Inkluze v mateřské škole – děti s PAS, ADHD a handicapem3. ledna 2019 Inkluze v mateřské škole – děti s PAS, ADHD a handicapem Inkluzivní vzdělávání je v dnešní době velice diskutované téma. Ve společnosti i v řadě pedagogů vyvolává negativní emoce. Nesmírně důležitá je informovanost k dané problematice. V knize […]
 • Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání19. února 2019 Polytechnické činnosti v předškolním vzdělávání Děti už od útlého věku fascinuje řada spotřebičů i techniky v domácnosti (vysavač, pračka, myčka, telefon, tablet, počítač). Mnohdy umí obsluhovat tuto techniku lépe, než starší generace. […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky28. listopadu 2018 Soukromý deník – místo pro Vaše plány, kreativitu a myšlenky Jste kreativní, rádi přemýšlíte o svém životě, o tom, kdo jste a rádi své myšlenky dáváte na papír? Pak vás nová kniha „Soukromý deník: tohle jsem já“ jistě potěší. Deník zaujme již na […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *