Šest krát dva - kniha

9788020445759 1 Sest krat dve

Desiré Rosenkvistové se dostal do rukou dost zvlášt­ní dopis. Pisatelkou byla jis­tá žena, kte­rá už se dva měsí­ce potý­ka­la se zvlášt­ní­mu zvu­ky u sebe doma. Připadalo jí to, jako­by byl někdo uvnitř zdi. Dokonce byla pře­svěd­če­ná že auto­rem zvu­ků nemů­že být člo­věk. Zavolala sice poli­cej­ní hlíd­ku, ale taj í pova­žo­va­la spí­še za hys­ter­ku. Dokonce jí řek­li, že to bude tesa­řík. Pisatelka do té doby nevě­dě­la, co to vůbec tesa­řík je - no dnes už to ví. Navíc sly­še­la, jak oba v autě pro­puk­li v hurón­ský řehot. Smáli se totiž vlast­ní­mu vti­pu o tesa­ří­ko­vi. Ovšem pisa­tel­ce to roz­hod­ně směš­né neby­lo ani tro­chu.

Bydlela na samo­tě, mno­ho lidí k ní obvykle neza­ví­ta­lo. Zato se de hoj­ně vysky­to­va­la zví­řa­ta. Samozřejmě ji napadlo, jest­li to není tře­ba sob či los, kte­ří by jí ryli v jejich záhon­cích, ale to se uká­za­lo jako nesmy­sl. Byla pře­svěd­če­ná, a to ská­lo­pev­ně. že ji někdo sle­du­je. Dopis napsa­la na stro­ji, což je také poměr­ně zvlášt­ní na dneš­ní dobu, kdy kaž­dý pou­ží­vá elek­tro­nic­kou poš­tu nebo­li email. Pisatelka však s inter­ne­tem skon­či­la v oka­mži­ku, kdy se dozvě­dě­la o NSA - nebo­li o afé­ře, jejíž akté­rem byl Edward Snowden. S inter­ne­tem to však neby­lo až tako­vé. K jeho pro­hlí­že­ní pou­ží­va­la tablet, pro­to­že se dosta­vi­li absti­nenč­ní pří­zna­ky z důvo­du prá­vě toho nepo­u­ží­vá­ní.

I během psa­ní ty zvu­ky sly­še­la, ale šíle­ně se obá­va­la vzhléd­nout od dopi­su. Nicméně sly­ší ty zvu­ky jako­by ze skle­pa, kte­rý však už nepo­u­ží­va­la něko­lik let. Když se odhod­la­la vzhléd­nout od dopi­su a oto­či­la se smě­rem ke skle­pu, zha­sl pla­mí­nek svíč­ky. Ve čtvr­tek dva­nác­té­ho lis­to­pa­du byl Sam Berger doma, ale chtěl odtam­tud pryč - to byl jeho jedi­ný cíl - dostat se ven. Proklouzl do kuchy­ně, kde para­dox­ně ješ­tě nikdy nebyl. Personál, kte­rý měl kuchy­ni na sta­ros­ti, už při­pra­vil odpo­led­ní sva­či­nu. Oblékl se a co nej­ti­še­ji ote­vřel dve­ře a utí­kal pryč odtud.

Dostal se až na tera­su. Sám se divil tomu, že sem tre­fil a došlo mu, že tam už někdy musel být, pro­to­že kou­řil a na zemi se vále­lo množ­ství ciga­re­to­vých nedo­pal­ků. Skočil z tera­sy na zem, respek­ti­ve na vrst­vu sně­hu, kte­rá se tam nachá­ze­la. Zapadl do více než met­ro­vé závě­je, měl plnou pusu sně­hu, až sko­ro nemohl dýchat, ale neza­sta­vi­lo ho to a prchal pryč. Běžel tak dlou­ho, až v dáli uvi­děl sil­ni­ci. Když době­hl, viděl při­bli­žu­jí­cí se auto­bus. Divoce mával, aby zpo­ma­lil, ale auto­bus nezpo­ma­lil ani neza­sta­vil. Bohužel ho navíc dostih­li dva rame­na­tí muži, z nichž jeden ho ude­řil tak, až skon­čil v bez­vě­do­mí.

Sam se zvol­na začal pro­bou­zet a sly­šel pro něj dost zvlášt­ní hovor. Mimo toho viděl kolem sebe bílo a pod­le hovo­ru nepo­zná­val vůbec kde je. Byl v nemoc­ni­ci a oslo­vil ho jeden z léka­řů s tím, jest­li ho pozná­vá. Sam zavr­těl hla­vou, že ne. Nicméně dok­tor to pře­šel a začal se vyptá­vat, proč se sna­žil zadr­žet jedou­cí auto­bus a navíc lékař nemohl pocho­pit, kde při­šel k těm pohmož­dě­ni­nám v obli­če­ji. Sam se jenom ušklí­bl, pro­to­že on moc dob­ře věděl. Doktor se ho vyptá­val, co je za den, to nedo­ká­zal říci, naštěs­tí jmé­no si pama­to­val - to si lékař odde­chl.

Tato kni­ha není můj šálek kávy. Podle mého názo­ru je tam semle­té páté přes devá­té, tak to na mě půso­bí, ale kdo má rád sever­ské kri­mi romá­ny, tak se mu to líbit bude. Má 336 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 264 Kč zde.

 • Autor: Arne Dahl
 • Žánr: thriller
 • Nakladatelství: Mladá Fronta
 • Datum vydá­ní:2017


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Skryté okno - kniha23. února 2018 Skryté okno - kniha Za poslední týdny nová nájemnice prožila hodně zvláštních nocí ve svém bytě. Koukala z okna na silnici, kde jezdila auta hned poté i na hvězdy. Zvuky venkovní kulisy už vlastně ani […]
 • Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha7. srpna 2017 Vandal a já aneb Kůň pro radost - kniha Hana Hozová je normální mladá žena, která napsala svoje vzpomínky na období štěstí s jejím koněm Vandalem, familierně zvaným Vandýsek. Všechno začalo vlastně náhodně. Červenec roku 2004 a […]
 • Zmizení Šimona Šťopky - kniha11. srpna 2017 Zmizení Šimona Šťopky - kniha Emily vypadá jako vcelku normální menší holčička, ale není to tak úplně pravda. Je totiž spolumajitelkou firmy Křídla a spol. což je vílí detektivní kancelář. Sdílí ji s mnoha zvláštními […]
 • Titeuf - Má mě ráda? - kniha16. července 2017 Titeuf - Má mě ráda? - kniha Titeuf je už větší kluk, který chodí do školy, má malou sestřičku a zajímá se o holky, ty však o jeho osobu vůbec. Jednou ráno se mu zdá příšerný sen – stane se z něj holka. Dokonce rodiče […]
 • Josefína a bytosti - kniha5. srpna 2017 Josefína a bytosti - kniha Josefína Slámová na první pohled vypadá jako normální patnáctiletá holka. Chodí do školy, do deváté třídy, takže je jí patnáct let. Její rodiče – fyzikářka a chemik, z ní chtějí mít to […]
 • Sexy farmář - kniha19. února 2018 Sexy farmář - kniha Roxie Callahanová pochází sice z malinkého městečka, ale už roky žije v Hollywoodu, kde vaří pro ty nejzhýčkanější paničky, které tu vůbec jsou. Zrovna vařila pro jednu z nich - Mitzi St. […]
 • Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha12. srpna 2017 Příběhy z Jižních Čech - Lipensko - kniha Poli je losí holka a Aldo je losí kluk – oba dva jsou mláďata a také sourozenci. Momentálně jsou doma pouze s maminkou, jejich tatínek se musel vydat hledat nové místo k bydlení z jistého […]
 • Kouzelné sedlo - kniha14. října 2017 Kouzelné sedlo - kniha Verunka miluje koně nadevše na světě. Ještě jí nebyly ani dva roky, když poprvé seděla na jeho hřbetu. Nejraději by měla jednoho doma, ale rodiče jí to nedovolí. Najednou vešla k Verunce […]
 • Malý princ - Malý princ a Hadova planeta16. července 2017 Malý princ - Malý princ a Hadova planeta Malý princ se i s Liškou vrátil z další výpravy, kde musel čelit dalším překážkám, které mu připravil Had, ale vymotali se z toho a Malý princ poslal své milované Růži o tom všem dopis. […]
 • Jane Corryová - Manželova žena7. srpna 2017 Jane Corryová - Manželova žena Když se mladá advokátka Lily provdá za Eda, je odhodlána nechat minulost za sebou a začít odznova. Pak ale začne pracovat na svém prvním připadu vraždy a seznámí se s Joem, odsouzeným […]