S knihou „Objev svůj talent“ to bude nejen hračka, ale i zábava

objev e1535697509556

Pokud neví­te, jak pre­ciz­ně vymýš­let pří­běhy a posta­vy, jak pra­co­vat se svý­mi vlast­ní­mi nápa­dy, zce­la urči­tě vám při­jde vhod tato kni­ha od bra­trů McLeodových, jež vás všech­no zábav­nou for­mou nau­čí.

Tito brat­ři, vás krok za kro­kem pro­ve­dou od samot­né­ho začát­ku psa­ní až po vytvo­ře­ní finál­ní­ho díla; ať už je to umě­lec­ké dílo, tele­viz­ní seri­ál, film, komiks nebo kni­ha.

Prostřednictvím této pub­li­ka­ce brat­ři uka­zu­jí, že tohle všech­no, pokud ale­spoň jen tro­chu bude­te chtít a bude­te mít tou­hu a sílu vytr­vat, zvlád­ne­te úpl­ně všech­no. Není nic jed­no­duš­ší­ho, než si spo­leč­ně hrát a pohrát si s růz­ný­mi posta­va­mi, mís­ty, svě­ty, pří­běhy a užít si u toho spous­tu legra­ce. Kniha „Objev svůj talent“ vám vše uká­že a nau­čí.

Více na Kritiky.cz
Rozhovory 56. Zlín Film Festival - Jiří Mádl ...
Lord of The Rings: Return of The King - hra LOTR: Return of the King je akcí/adventurou hranou z pohledu třetí osoby. Její příběh vás sa...
Nevinné lži - fotky z tiskové konference ...
Výsledky soutěže s filmem Avengers 2 ...
Stormbreaker Natočit pořádný rodinný film, u kterého by se bavily děti a rodiče neusínali nudou, to je u...

„S touhle kni­hou dosta­neš pří­le­ži­tost se pře­ko­nat a donu­tit svou fan­ta­zii, aby to roz­je­la na plné obrát­ky.“

Ostatně, koho ale­spoň jed­nou v živo­tě nena­padlo, že by se pus­til do tvo­ře­ní, a zku­sil napsat něja­ký film, komiks, seri­ál nebo kni­hu, ale nako­nec se k tomu neod­hod­lal, pro­to­že nevě­děl jak, ane­bo kde začít. S tou­to kni­hou se nemu­sí­te bát, uká­že vám ten správ­ný směr, kde začít a kudy dál jít.

Kniha obsa­hu­je spous­tu úsměv­ných návo­dů, jak dosáh­nout své­ho vytče­né­ho cíle, ale i zábav­ný obsah, kte­rý si může­te dle vlast­ní libos­ti a fan­ta­zie dopl­nit pod­le sebe, a vytvo­řit si tak pod­kla­dy nebo vztyč­ný mate­ri­ál pro své budou­cí dílo.

Více na Kritiky.cz
Citrónové brambory se hodí ke všemu! Znáte recept? Citrónové brambory jsou úžasnou, nízkokalorickou bombou, kterou musíte vyzkoušet. Jedná se...
Sólokapr - recenze Dokonalý muž. Dokonalý příběh. Dokonalá vražda…tak zní slogan nové komedie Woodyho Allen...
Simpsonovi: S30E07: Werking Mom České titulky pro 7. epizodu 30. sezóny...
Moje pohádky - Nejkrásnější příběhy Také vaše děti milují disneyovky? Pohádky o kolouškovi Bambim, slůněti jménem Dumbo, o Lví...
Dr. Nick Crumpton a Gaia Bordicchia: Světový atlas zvířat Velkoformátový nádherně ilustrovaný atlas zvířat by rozhodně neměl chybět pod vánočním ...

Najdi si něja­ké klid­né mís­to, kam si můžeš sed­nout, opři se a rela­xuj! Zaměř se na svůj dech. Nadechuj se nosem a vyde­chuj pusou. zavři oči a nech svou mysl blou­dit, kudy chce. Co vidíš?

Díky této kni­ze si vytvo­ří­te úpl­ně nový svět. Budete si vymýš­let posta­vy, mís­ta, pří­běhy, jež si bude­te zapi­so­vat do své synop­ce či „kre­a­tiv­ní bib­le“, jak ji s lás­kou nazý­va­jí brat­ři McLeodové.

Pomůže s for­mu­la­cí vašich nápa­dů, ať už pro­střed­nic­tvím prázd­ných kolo­nek a mís­ta, jež může­te dopl­nit o své ilu­stra­ce a text, tak i plně­ním „domá­cích“ úko­lů. Společně začne­te nej­pr­ve u postav, pro­stře­dí, a nako­nec sklouzne­te k samot­né­mu pří­bě­hu. Bratři samo­zřej­mě neza­po­mně­li ani na dal­ší malič­kos­ti v podo­bě sbí­rá­ní mate­ri­á­lu, vymyš­le­ní své­ho vlast­ní­ho jazy­ka apod.

Více na Kritiky.cz
Warcraft: První střet - O PRODUKCI - Respektování a rozšiřování: Návrh Warcraftu Představa o Azerothu Azeroth je země pokojných městeček, monumentálních staveb a rozličnýc...
Sdružení „Umělci pro Srí Lanku“ pomáhá obětem katastrofy Zemětřesení v Indickém oceánu a následná ničivá vlna tsunami změnila na sklonku loňskéh...
Jak správně používat časy v angličtině? Jednou z nejtěžších věcí, se kterými se setkáte při učení angličtiny, jsou časy. Na roz...
ZLÍNFEST - Filmové tipy 27. května 2018 ...
Rozhovor s producenty Lenou Schömannovou a Christianem Beckerem Kde se vzal nápad na film FAKJŮ PANE UČITELI? Lena Schömannová: Bora Dagtekin uvažoval o nám...

V dru­hé čás­ti vám pora­dí, kde všu­de hle­dat inspi­ra­ci. Jak důle­ži­té je mít kolem sebe pod­nět­né pro­stře­dí ane­bo jak pra­co­vat s jed­not­li­vý­mi nápa­dy. Rozeberou s vámi vše co se týká vytvá­ře­ní jed­not­li­vých postav, nových svě­tů, psa­ní pří­bě­hů. že vše, co vás napad­ne, bys­te si měli oka­mži­tě zapsat.

Nejvíce na této kni­ze oce­ňu­ji, kro­mě podrob­né­ho návo­du, jak se sku­teč­ně dobrat ke psa­ní, to jak a kde hle­dat nápa­dy, a jak je pak pro­mě­nit v úžas­né dílo, i to, že obsa­hu­je vel­ké množ­ství moti­vač­ních a povzbu­zu­jí­cích strá­nek, aby čte­nář ve svém sna­že­ní neu­stal a dál pokra­čo­val např.:

Více na Kritiky.cz
Herní studio Obsidian ohlásilo nové RPG Tyranny, kde se hráč zhostí záporného hrdiny Herní společnosti Obsidian a Paradox Interactive v úterý oznámili svůj nový projekt, RPG s ...
DAVID BYRNE o skládání hudby k filmu ...
Panenství na obtíž - premiera 8. září 2005 Šestnáctiletá Bea je poslední panna ve třídě. Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí ka...
Director´s message The World of Us ...
RECENZE: Bodyguard  BBC nám minulý rok naservírovala jeden nenápadný hit. Minisérie Bodyguard, ve které se v hl...

NEČEKEJ NA TO, AŽ TĚ NĚKDO POBÍDNE. * ZAČNÍ HNED!

MÁŠ PRÁVO BÝT UMĚLEC!

CO TI BRÁNÍ DOTÁHNOUT VĚCI AŽ DO KONCE? TALENT NEPROBUDÍŠ DROGOU ANI ALKOHOLEM. TVŮJ TALENST SE PROJEVÍ, KDYŽ SE DOBŘE VYSPÍŠ.

Kniha je moc pěk­ně zpra­co­va­ná do jaké­ho­si pra­cov­ní­ho (vel­mi tlus­té­ho), s kte­rým se roz­hod­ně nudit nebu­de­te a bude vás nutit pře­mýš­let a své nápa­dy rea­li­zo­vat na papír. Obsahuje spous­tu cvi­če­ní, jež vás vtáh­nou do kre­a­tiv­ní­ho svě­ta, a vy se tak snad­no pus­tí­te do tvo­ře­ní.

Dokonale pro­cvi­čí vaše kre­a­tiv­ní doved­nos­ti, vytří­bí váš styl a poma­lu z vás vyfor­mu­lu­je sku­teč­né­ho uměl­ce.

OBJEV SVŮJ TALENT

Napsali: Bratři McLeodovi

Překlad: Hana Marsault

Vydalo nakla­da­tel­ství Edika v Brně roku 2018

Vydání prv­ní

Počet stran: 224

ISBN 978-80-266-1278-0

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *