Recenze: Zlověstné vlny

Recenze: Zlověstné vlny
Ohodnoťte člá­nek

Ostrov kde­si na seve­ru Skotska, neklid­né moře, tem­ná oblo­ha a ješ­tě tem­něj­ší rodin­ná his­to­rie, kte­rou má za úkol objas­nit mla­dý své­ráz­ný oce­á­no­graf. Toho času půso­bí­cí jako sou­kro­mý detek­tiv se spe­ci­a­li­za­cí na řeše­ní pří­pa­dů za pomo­cí moř­ské­ho prou­dě­ní. Kdo a jak před lety zabil malé­ho Maxe, jehož tělo se do dneš­ních dnů nena­šlo? Odpověď na všech­ny otáz­ky a ponu­rý pří­běh jed­né rodi­ny najde­te v kni­ze skot­ské­ho spi­so­va­te­le jmé­nem Mark Douglas - Home s názvem Zlověstné vlny.

Jedná se o jeden díl z pro­za­tím tří­díl­né řady, ve kte­ré úřa­du­je posta­va vyšet­řu­jí­cí­ho oce­á­no­gra­fa. Předchozí dvě kni­hy vyšly v nakla­da­tel­ství Plus pod názvy Mořský detek­tivVešla do moře. Všem obál­kám shod­ně domi­nu­je gra­fic­ké zná­zor­ně­ní moř­ských prou­dů.

Oceánograf je na ost­rov povo­lán otcem zabi­té­ho Maxe Wheelera, aby pomohl nalézt tělo a objas­nit pří­či­nu jeho smr­ti. Veškerá před­cho­zí pát­rá­ní selha­la a nepři­nes­la výsle­dek. Díky neor­to­dox­ním meto­dám, kte­ré jsou při vyšet­řo­vá­ní pou­ží­vá­ny, se moř­ský detek­tiv ten­to­krát dobe­re výsled­ku, kte­rý čte­ná­ře pře­kva­pí. Kromě zrád­né­ho moře v oko­lí ost­ro­va se musí potý­kat i s nená­vis­tí vůči rodi­ně Wheelerových, kte­rá na ost­ro­vě panu­je, kom­pli­ku­je vyšet­řo­vá­ní a dělá pode­zře­lé­ho téměř z kaž­dé­ho oby­va­te­le ost­ro­va.

Zdánlivě nesmy­sl­ná vsuv­ka o jed­né orni­to­lo­gic­ké váš­ni, kte­rá se roz­ví­jí spo­lu s hlav­ním dějem, se ve finá­le uká­že být pro pří­běh stě­žej­ní. Bohužel jako ve vět­ši­ně sou­čas­ných detek­ti­vek si vyšet­řo­va­tel – oce­á­no­graf nevy­sta­čí sám, ale na pomoc mu při­spě­chá sleč­na z řad poli­cie, kte­rá k němu cho­vá zvlášt­ní náklon­nost. Ptám se s vět­ši­nou čte­ná­řů kri­mi, nemohl by ale­spoň občas vše objas­nit jeden člo­věk sám? Je nut­né neu­stá­le tvo­řit týmy a pro­jek­ty i v detek­tiv­kách?

Přílepek v podo­bě sleč­ny od poli­cie je snad jedi­nou vadou kni­hy, kte­rá se jinak vyzna­ču­je stup­ňo­va­ným napě­tím a nutí čte­ná­ře zůstá­vat bdě­lé dlou­ho po večer­ce, aby moh­li jít klid­ně spát s vědo­mím, že vrah byl dopa­den a sta­ré rány zace­le­ny.

Další drob­nos­tí, kte­rá je v roz­po­ru s ano­ta­cí uve­de­nou na pře­ba­le, jsou avi­zo­va­né úchvat­né popi­sy skot­ské kra­ji­ny. V dneš­ní době asi nelze čekat roz­mách­lost rus­kých auto­rů, kdy na třech stra­nách popi­so­va­li jis­kr­né zim­ní ráno kde­si na Urale, ale ač hle­da­jíc, úchvat­né popi­sy Skotska jsem nena­šla. A že by bylo co popi­so­vat, pro­to­že Skotsko je dechbe­rou­cí kus země.

Zlověstné vlny lze dopo­ru­čit pří­z­niv­cům kla­sic­kých detek­tiv­ních pří­bě­hů, kte­ří mají rádi rozuz­le­ní až na něko­li­ka posled­ních stra­nách. Do posled­ní chví­le netu­ší­te, kdo je vrah. A jed­na­lo se vůbec o vraž­du? Co když všech­no bylo úpl­ně jinak?

Ukázka z kni­hy:

Cal sle­pě tápal po dně jes­ky­ně, když v tom zahlé­dl záři. Nejdřív ho napadlo, že se mož­ná bater­ka pro­bra­la k živo­tu. Jenže to svět­lo bylo jiné, osl­ni­vě bílé a při­chá­ze­lo z dál­ky. Cal se vydal jeho smě­rem a dopla­val až k výcho­du. Protáhl se mezi svis­lý­mi ska­lis­ky, zve­dl hla­vu a osle­pi­la ho tak jas­ná záře, jako by se podí­val pří­mo do slun­ce. Na chví­li ztra­til poně­tí, kde je. Je den nebo noc? Kopal noha­ma a stou­pal k hla­di­ně, plí­ce hro­zi­ly prask­nu­tím, a pak si vši­ml, že nad sebou má dno lodě a kou­sek od ní nad­ná­ší moře jaký­si před­mět, jehož obry­sy při­po­mí­na­jí tělo. Hlavou se mu roze­zněl tichý, zmu­če­ný výkřik. Hannah!

Knihu může­te aktu­ál­ně zakou­pit se sle­vou na Albatrosmedia.

 

Daniela Slouková Recová

Související příspěvky:

  • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
  • Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého11. července 2018 Vynálezci zázraků. Sebrané povídky H. G. Wellse. Svazek I - povídky pro každého Ukradený bacil - jistý bakteriolog přisunul pod mikroskop sklíčko s preparátem jedné z nejnebezpečnějších nemocí vůbec - cholera. Na tento zárodek momentálně pohlížel bledý muž, jenž na […]
  • U nás doma v zoo - Slůně bez maminky17. července 2017 U nás doma v zoo - Slůně bez maminky Lea, Františka a Marie Frankovy – úplně běžná rodina, někdo by řekl. Ovšem ne až tak docela. Marie je maminka Ley a Františky a dělá ředitelku Zoo-Ráj, která je ovšem zadlužená po bývalém […]
  • Recenze knihy: Botanicum3. června 2018 Recenze knihy: Botanicum Království rostlin bez nutnosti opustit teplo domova – tak by se dalo definovat Botanicum autorek Katie Scottové a Kathy Willisové. Na přebalu se dočtete, že se jedná o muzeum, které má […]
  • Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let13. června 2018 Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let Populární holandský stařík Hendrik Groen je zpět! Po roce se rozhodl opět vrátit ke svému deníku a zaznamenávat všechno, co se děje v domově důchodců, ve kterém tráví stáří. Pořád nemůže […]
  • Recenze knihy: Čarodějnice30. května 2018 Recenze knihy: Čarodějnice Je velký počet stránek znakem dobré detektivky se zajímavou zápletkou? Nebo se jedná o vatu a příběh by měl jiný spád, kdyby kniha o třetinu stránek zhubla? Přesně tyto otázky jsem si […]
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […]
  • Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60%2. března 2017 Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60% Odejít ze světa a ještě za to získat ocenění? Tak to se může povést jen těm, kteří nepřežili díky své vlastní hlouposti. Řeč je o Darwinově ceně, která se uděluje od roku vznikla v roce […]
  • Marissa Meyerová: Bez srdce30. května 2017 Marissa Meyerová: Bez srdce Předtím, než se stala Srdcovou královnou, byla jen obyčejnou dívkou, která toužila po vlastním pekařství, nezávislosti a lásce. To, co se odehrálo před slavným příběhem Alenky v Říší divů […]
  • Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl14. listopadu 2017 Iona Greyová - Dopisy, které nikdo nečetl Píše se rok 1943.  V Londýně zničeném nálety se setkávají Stella, nešťastně vdaná žena, a Dan, pilot amerického letectva. I když všude kolem nich zuří válka, zamilují se do sebe a plánují […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *