Recenze knihy: Botanicum

Recenze kni­hy: Botanicum
Ohodnoťte člá­nek

Království rost­lin bez nut­nos­ti opus­tit tep­lo domo­va – tak by se dalo defi­no­vat Botanicum auto­rek Katie ScottovéKathy Willisové. Na pře­ba­lu se dočte­te, že se jed­ná o muze­um, kte­ré má ote­vře­no kdy­ko­liv se vám zachce. Samozřejmě se jed­ná o mír­nou nad­sáz­ku a jedi­nou sla­bi­nu kni­hy, kte­rá by moh­la být obsáh­lej­ší. Říše rost­lin je nesku­teč­ně dru­ho­vě pes­t­rá a na řadu z nich se v Botanicu nedo­sta­lo. I tak zde najde­te infor­ma­ce o širo­ké šká­le rost­lin a jejich pře­hled­ný vývoj od mecho­ros­tů až po sou­čas­né kvě­ti­ny a stro­my, jak je zná­me dnes.

Už při prv­ním ote­vře­ní kni­hy srd­ce kaž­dé­ho bota­ni­ka zaple­sá, a byť je kni­ha urče­na pře­de­vším pro děti, najde si svo­je pří­z­niv­ce i v řadách dospě­lých čte­ná­řů. Drtivou vět­ši­nu úspě­chu tvo­ří nád­her­né ilu­stra­ce v jed­not­li­vých kapi­to­lách, kte­ré oprav­du při­po­mí­na­jí uspo­řá­dá­ní v muzej­ních expo­zi­cích. I tam jsou vět­ši­nou zastou­pe­ny jen čás­ti vět­ších rost­lin – plo­dy, lis­ty, vět­ve a men­ší dru­hy pak jako celek. Úchvatným dojmem půso­bí ilu­stra­ce zařa­ze­ná v úvo­du pod názvem Strom živo­ta zná­zor­ňu­jí­cí vývoj vyš­ších rost­lin s jed­not­li­vý­mi vět­ve­mi. Barevné rost­li­ny a kvě­ty na čer­ném pod­kla­dě vypa­da­jí  pros­tě dob­ře. Stejnou kom­bi­na­ci pou­ži­la na jed­nom svém pro­pa­gač­ním mate­ri­á­lu i praž­ská bota­nic­ká zahra­da.

Jestliže mlu­ví­me o nád­her­ných ilu­stra­cích, musí­me si všim­nout i zda­ři­lé tex­to­vé čás­ti kni­hy. I když se jed­ná o kni­hu pro dět­ské­ho čte­ná­ře, jsou jed­not­li­vé kapi­to­ly napsá­ny sro­zu­mi­tel­ně, ale na urči­té bota­nic­ké úrov­ni, kte­rá vyža­du­je před­cho­zí zna­los­ti, na kte­rých lze dále sta­vět. Například pro­ce­su foto­syn­té­zy. I tak se zde vysky­tu­jí poměr­ně odbor­né ter­mí­ny, na kte­ré bohu­žel v kni­ze není dost mís­ta k dal­ší­mu vysvět­le­ní. Kdo z běž­ných nác­ti­le­tých dětí ví, co je to rodo­změ­na, rhi­zo­i­dy, zygo­ta, spo­ro­fyt, apod.?

Zvídavé děti kni­ha nasmě­ru­je k dal­ší­mu pozná­vá­ní a dohle­dá­vá­ní sou­vi­se­jí­cích infor­ma­cí. A pře­de­vším pro ně je kni­ha urče­na. Asi neby­lo zámě­rem auto­rek v jed­né pub­li­ka­ci obsáh­nout všech­na spe­ci­fi­ka rost­lin­né říše, ale spí­še poo­tevřít dve­ře do taju­pl­né­ho svě­ta rost­lin, což se beze zbyt­ku poved­lo na výbor­nou.

Ve stej­né řadě v nakla­da­tel­ství Albatros vyšlo i Animalium, ve kte­rém najde­te to nej­za­jí­ma­věj­ší z vývo­je živo­čiš­ných dru­hů.

Ukázka z kni­hy:

Rostliny se z vod­ní­ho pro­stře­dí na souš zača­ly pře­sou­vat někdy před 470 mili­o­ny let. Nejranější sucho­zem­ské rost­li­ny, také zva­né vyš­ší , se vyvi­nu­ly ze zele­ných řas a byly podob­né dneš­ním ját­rov­kám, hle­ví­kům a mechům, kte­ré se dohro­ma­dy ozna­ču­jí jako mecho­ros­ty. Ještě nema­jí vytvo­ře­na pra­vá vodi­vá ple­ti­va, kte­rá by jim umož­ni­la růst vzpří­me­ně. Díky tomu jsou na dotek měk­ké a do výš­ky nedo­růs­ta­jí více než 50 cm.

Knihu může­te aktu­ál­ně zakou­pit se sle­vou na Albatrosmedia.

Daniela Slouková Recová

Související příspěvky:

1 reakce

  1. 4. června 2018

    […] Království rost­lin bez nut­nos­ti opus­tit tep­lo domo­va – tak by se dalo defi­no­vat Botanicum auto­rek Katie Scottové a Kathy Willisové. Na pře­ba­lu se dočte­te, že se … Source: Recenze kni­hy: Botanicum […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *