Psí záchranářky - Báječný pes - kniha

39951386

Taylor šla ke své skříň­ce, už totiž skon­či­lo vyu­čo­vá­ní a Taylor si ješ­tě stá­le zvy­ka­la na novou ško­lu v Roxbury Parku. Odstěhovala se totiž s celou rodi­nou do jiné­ho měs­ta a neby­lo to jed­no­du­ché. Když se to dozvě­dě­la, pro­pla­ka­la dva dny. Neměla to leh­ké, pro­to­že byly čty­ři sest­ry, Taylor nejmlad­ší a navíc bez mamin­ky, kte­rá zemře­la. Zrovna se za ní ozva­la pochva­la za její trič­ko - při­le­tě­lo to od Brianny Chenové. To byla nafou­ka­ná hol­ka, kte­rá ji otra­vo­va­la život hned od začát­ku, co se pozna­ly. Naštěstí měla ve ško­le nej­lep­ší kama­rád­ku Sašu, kte­rá si pro ni při­šla a šli spo­lu ješ­tě pro Kim, dal­ší kama­rád­ku.

Šly totiž do útul­ku, kte­rý fun­go­val i jako psí škol­ka. Vedla to všech­no Alice, kte­rá byla klid­ná a pří­jem­ná. Kromě ní tu byl tře­ba i Tim, kte­rý se psy blb­nul a vždyc­ky se posta­ral o to, aby se pří­jem­ně fyzic­ky vybláz­ni­li. Jednoho dne při­šli do útul­ku man­že­lé Wongovi. Jejich úmys­lem bylo vzít si něja­ké­ho pej­ska. Z toho měla Taylor vel­kou radost, pro­to­že to zna­me­na­lo, že jeden z jejich svě­řen­ců bude mít nový domov. Akorát je v dob­rém popích­la, že budou mít těž­ký výběr, pro­to­že všich­ni jsou úžas­ní a báječ­ní. Paní Wongová se nemoh­la dočkat, až si je pro­hléd­ne.

V útul­ku byl i vel­ký kocour Oskar, kte­rý si o sobě mys­lel, že je pes. Ale Wongovi si pře­ce jen při­šli pro toho oprav­do­vé­ho. Taylor šla z útul­ku s kama­rád­ka­mi domů a hend jak ote­vře­la, tak ji ude­ři­la do nosu vůně sma­že­né­ho kuře­te na jižan­ský způ­sob, kte­ré děla­la Jasmína. Jasmína s dal­ší sestrou Tašou byla dvoj­ča­ta a s Taylor si sester­sky rozu­mě­ly, přes­to­že byly nej­star­ší. Další v pořa­dí Anna, Taylor pořád jenom seký­ro­va­la. Taylor to vždyc­ky roz­čí­li­lo a už se zhá­da­ly. Vždycky se sna­ži­la urov­nat Taša, pro­to­že stu­do­va­la psy­cho­lo­gii a tak chtě­la uplat­nit učeb­ní postu­py doma, avšak neby­lo jí to nic plat­né.

Jejich tatí­nek byl práv­ník a cho­dil domů dost poz­dě a una­ve­ný, navíc musel řešit kon­flik­ty mezi Taylor a Annou, což mu taky nepři­dá­va­lo. Taylor však řeši­la dal­ší pro­blémy Jejich útu­lek s psí škol­kou zís­kal váž­nou kon­ku­ren­ci - Psí ráj. Ten měl něco, co jejich útu­lek ne - web­ka­me­ry, pro­fe­si­o­ná­ly, dospě­lé ošet­řo­va­te­le a vše­o­bec­ně lep­ší služ­by, jak inze­ro­va­ly. Děvvčata z toho neby­la nad­še­ná, ale Taylor byla pře­svěd­če­ná, že budou dra­zí, tudíž jim jejich zákaz­ní­ci zůsta­nou. Další potí­že ve ško­le měla s Briannou. Ta ji sou­stav­ně pro­vo­ko­va­la a urá­že­la. Kamarádky Taylor se sna­ži­ly najít něja­ký důvod, proč to dělá.

Více na Kritiky.cz
Teorie tygra Podívejte se na galerii fotek vyfocených během novinářské konference z 23.2.2016....
Chlapectví - 70% Americký scénárista a režisér Richard Linklater (Před úsvitem, Před soumrakem, Před půlnoc...
Čtyři západy slunce - kniha Příběh vypráví o muži, jehož okolnosti donutili provozovat řemeslo hřebíkáře. Vyráběl ...
Robert Galbraith: Hedvábník Hedvábník je po úspěšném „Volání Kukačky“ druhým případem Cormorana Strika. A jaká ...
Rakům hrozí okradení, Vodnáři se proslaví! A co čeká podle hvězd vás? Nepříjemná tušení vám bude vnucovat Venuše, která se ocitne naproti Saturnu. Může se to ...

Nejdřív si mys­le­ly, že je to kvů­li bar­vě ple­ti, ale Brianna se ve ško­le bavi­la i tma­vý­mi děv­ča­ty, tak­že v tom to neby­lo. Navíc nový pod­nik Psí ráj ved­la máma Brianny, což byla pro Taylor a její kama­rád­ky rána. mezi­tím si man­že­lé Wongovi vybra­la pej­ska - Hattie. Všichni byly samo­zřej­mě rádi, ale srd­ce se jim i tak sví­ra­lo smut­kem, pro­to­že Hattie milo­va­li, ale chá­pa­li, že bude mít domov a milu­jí­cí pány. Den ode dne Psí ráj vál­co­val jejich útu­lek a ony nevě­dě­ly, co s tím. Dokonce zača­li jejich zákaz­ní­ci pře­chá­zet ke kon­ku­ren­ci, a to už bylo oprav­du zlé. Navíc při­tvr­zo­va­la i Brianna.

Krásná kníž­ka. Nevím, komu by se to nemoh­lo líbit. Obálka moc hezká, ilu­stra­ce nejsou, ale kaž­dá kapi­to­la začí­ná malou kresbou pej­ska. Rozhodně dopo­ru­ču­ji ke kou­pi a ke čte­ní. Má 216 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 159 Kč zde.

 

  • Autor: Daphne Mapleová
  • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní:15. 02. 2018

 

Více na Kritiky.cz
Za plotem - kniha - recenze - 100 % V téhle knize se zabývá hlavní hrdina doktor Dvořák o záhadných případech, se kterými se...
Metal Gear Solid: Snake Eater 3D pro Nintendo 3DS vyjde na jaře 2012 Metal Gear Solid: Snake Easter můžeme řadit mezi nejlepší hry, které kdy vyšly na PlayStation...
Festival Zlatá Praha Videa z novinářské konference 12.9.2018...
Podívejte se které televizní projekty budou usilovat o Českého lva Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) zveřejnila nominované televizní projekty, které s...
RADEK BAJGAR Narozen v Kroměříži. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor všeobec...

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *