Příběhy se šťastným koncem - Vyplašený jezevec - kniha

39167723

Lewis jel s otcem autem do měs­ta, pro­to­že si chtěl kou­pit novou hru, jenž se jme­no­va­la Ledová bouř­ka. Už ji totiž hrál u své kama­rád­ky Maddy a při­šla mu úžas­ná. Otec tomu moc nero­zu­měl. Raději by viděl, aby si Lewis četl kni­hy. Ten jenom pro­to­čil oči v sloup. Maminka byla zrov­na pryč - na Jamajce - a Lewis tudíž trá­vil víkend s otcem a neby­lo to zda­le­ka popr­vé. Otec znal totiž jenom prá­ci a Lewis si domýš­lel, že chce, aby to po něm zdě­dil. Najednou Lewis zpo­zor­něl. U kraj­ni­ce totiž něco leže­lo. Když otec zasta­vil, Lewis se k tomu hned roz­bě­hl.

Bylo to zví­ře - jeze­vec. Otec pozna­me­nal, že má mož­ná ble­chy, a že by měli jít pryč. Ten to ráz­ně odmí­tl a při­blí­žil se ke zra­ně­né­mu zví­ře­ti. Jezevec se vyle­kal a scho­val se po auto. Bylo však dob­ře vidět, že má zra­ně­nou pac­ku a navíc se jed­na­lo o malé mlá­dě. Rozhodli se, že mu pomů­žou, avšak jak otec bouchl dveř­mi od auta, mlá­dě jezevce se opět vyle­ka­lo a zalezlo, pro změ­nu pod neda­le­kou dodáv­ku. Lewise napadlo, že by moh­li zavo­lat do něja­ké záchran­né sta­ni­ce. Tak se také sta­lo a při­jel Ray, záchra­nář. Lewis mu o pče­kot začal vyprá­vět o jezevci, kte­ré­ho už si sti­hl i pojme­no­vat - Trnka.

Trnka se mezi­tím scho­va­la do pro­hlub­ně pod kolem a za nic na svě­tě ji nikdo nemohl dostat ven. Zkusili to i s jíd­lem a tam se zada­ři­lo, ovšem když už se zdá­lo, že to půjde, zjis­ti­li, že Trnka uvíz­la a nemů­že ven. A tak se muse­li zavo­lat hasi­či. Těm už se to poda­ři­lo, avšak lewis se musel zapo­jit a vlast­ně jen díky němu Trnce pomoh­li, Ray Trnku vzal k sobě do auta a vezl ji do záchran­né sta­ni­ce, kde se jí podí­va­jí na tlap­ku. Lewis byl zamyš­le­ný a otec ho uko­nej­šil tím, že je Trnka v nej­lep­ších rukou.

Pak mu nabí­dl, že zavo­la­jí dědo­vi, ke kte­ré­mu měli také namí­ře­no a dojdou spo­lu ješ­tě pro tu novou hru. Když k dědo­vi při­je­li, vítal je kro­mě něho i Alfie, dědeč­kův pes. Všechno dědo­vi povyprá­vě­li a ten si vzpo­mněl, jak se k němu dostal Alfie. Přestože děda o svém pej­sko­vi čas­to vyprá­věl, tak Lewis ten­to pří­běh ješ­tě nesly­šel. Alfie byl závod­ní chrt, a když už nemohl závo­dit, tak ho maji­tel týral. Alfie se dostal do záchran­né sta­ni­ce, kde ho vylé­či­li a dostal dru­hou šan­ci. Lewis si hned poté vzpo­mněl, že musí udě­lat do ško­ly pro­jekt.

Více na Kritiky.cz
Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti Ve zdravém těle zdravý duch. Pro někoho možná otřepaná fráze. Pro děti je ale pohyb velice...
Mezi námi děvčaty Jamie Lee Curtis a Lindsay Loga v nové komedii od Walta Disneye. Premiéra 11. 12. 2003...
CHRISTOPH WALTZ CHRISTOPH WALTZ získal Oscara, cenu SAG, BAFTA, Zlatý globus a cenu na festivalu v Cannes za svůj...
Jak se herci z filmu Zlatý podraz připravovali na role basketbalistů Kliky, míč, kliky, míč, kliky. Tréninky herců před začátkem natáčení Zlatého podrazu by...
Wonder Woman Přinášíme 13. minutový film o filmu....

Otec se roz­čí­lil s tím, že měl na to času dost, ale Lewis měl poho­to­vou myš­len­ku - napí­še o Trnce. Všem se ve ško­le jeho vyprá­vě­ní líbi­lo. Paní uči­tel­ka se ho pta­la, jak se má jeho jeze­vec. Lewis smut­ně svě­sil hla­vu, pro­to­že nevě­děl. Ta mu pora­di­la, aby zavo­la­li do záchran­né sta­ni­ce. Když při­šel domů, už tam byla mamin­ka, se kte­rou se srdeč­ně při­ví­ta­li. O něja­ký ten den poz­dě­ji měl Lewis vel­kou radost, pro­to­že mohl jít do záchran­né sta­ni­ce navští­vit Trnku. Šla celá tří­da a také Lewisův otec. Lewis si Trnku i vyfo­til a byl vel­mi rád, že ji vidí, a že se uzdra­vu­je.

Velmi hezká kníž­ka s krás­nou obál­kou, kte­rá je napsa­ná pod­le sku­teč­né­ho pří­bě­hu. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a čte­ní, jed­ná se o vel­mi půvab­ně napsa­ný pří­běh. Má 125 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 149 Kč zde.

 

  • Autor: Sarah Hawkins
  • Žánr: pří­běhy o zví­řa­tech
  • Nakladatelství: Fragment
  • Datum vydá­ní:23. 01. 2018

 

Více na Kritiky.cz
To nejlepší z 2. festivalového dne Sobota 27.5. I The Best of the second festival day ...
Westworld - S02E08: Kiksuya - 95 % Tak ještě tři díly a bude konec sezóny. Po několika nudných epizodách v první polovině ná...
Sicario 2: Soldado | Sicario: Day of the Soldado Původní Sicario: Nájemný vrah byl docela příjemným překvapením. Snímek Denise Vi...
Westworld - The Well-Tempered Clavier (S01E09) - 85 % Tak máme předposlední epizodu z futuristického parku za sebou a čeká nás hodinu a půl dlouh...
Burt Kwouk Burt Kwouk se narodil 18.7.1930. Zemřel 24.5.2016 ve věku 85 let. Je potomkem čínských přistě...

 

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *