Prezidenti

Prezidenti
Ohodnoťte člá­nek

V něko­li­ka uply­nu­lých měsí­cích jste slo­vo pre­zi­dent sly­še­li v růz­ných for­mách a sou­vis­los­tech něko­li­krát den­ně. Na někte­ré­ho z pre­zi­dent­ských kan­di­dá­tů jste natre­fi­li na kaž­dém rohu. Shlíželi  z bill­bo­ar­dů, vyku­ko­va­li z poš­tov­ních schrá­nek, se svý­mi dru­ži­na­mi oku­po­va­li náměs­tí, vyba­fli z kaž­dé webo­vé strán­ky,… A prá­vě do této doby si Albatros Media nača­so­val vydá­ní nové kni­hy Vladimíra Lišky Prezidenti. Aktuální voleb­ní klá­ní je už za vámi a Hrad obsa­zen sta­ro­no­vým vlád­cem. Můžete se pře­stat věno­vat před­vo­leb­ním deba­tám a začíst se do život­ních pří­bě­hů pre­zi­den­tů, kte­ří postup­ně ved­li naši zemi od roku 1918 až do sou­čas­nos­ti.

Obsah kni­hy je řazen chro­no­lo­gic­ky, tak­že se postup­ně sezná­mí­te s osu­dy Tomáše Garrigue Masaryka, Edvarda Beneše, Emila Háchy, Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého, Antonína Novotného, Ludvika Svobody, Gustáva Husáka, Václava Havla, Václava Klause a aktu­ál­ní­ho pre­zi­den­ta Miloše Zemana. Větší část kaž­dé kapi­to­ly je věno­vá­na pro­fes­ní drá­ze a dějin­ným okol­nos­tem. Osobní život kaž­dé­ho z mužů je v pří­pa­dě této kni­hy spí­še okra­jo­vou zále­ži­tos­tí, což se dá s ohle­dem na roz­sah kni­hy před­po­klá­dat. I tak jsou někte­ré kapi­to­ly znač­ně zhuš­tě­né a čte­nář zava­len infor­ma­ce­mi, kte­ré by v někte­rých pří­pa­dech vyda­ly na samot­ný román. Toto se týká hlav­ně pre­zi­den­tů, kte­ří už nejsou mezi námi. Kapitoly o Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi jsou v pomě­ru k ostat­ním pře­kva­pi­vě krát­ké. Lze si poklá­dat otáz­ku, proč tomu tak je. Ještě neu­zrá­la doba na to, aby bylo mož­né objek­tiv­ně zhod­no­tit jejich fun­go­vá­ní v úřa­du?

Díky popi­su okol­nos­tí, kte­ré ved­li k dosa­ze­ní jed­not­li­vých pre­zi­den­tů do úřa­du, čte­nář záro­veň absol­vu­je i malý kurz z novo­do­bých dějin Československa. Stejně jako se pre­zi­dent podí­lí na určo­vá­ní vývo­je ve stá­tě, tak je jeho půso­be­ní ovliv­ně­no aktu­ál­ní poli­tic­kou a eko­no­mic­kou situ­a­cí v zemi. Mladší čte­ná­ři se dozvě­dí řadu zají­ma­vých fak­tů a star­ší si mohou osvě­žit vzpo­mín­ky a pří­pad­ně kon­fron­to­vat s pro­ži­tou rea­li­tou. Knihu lze v kaž­dém pří­pa­dě dopo­ru­čit čte­nář­ské obci napříč věkem i poli­tic­kým pře­svěd­če­ním.

Milým detai­lem, kte­rý potě­ší oko čte­ná­ře, je malý lipo­vý lís­tek u čís­la kaž­dé stra­ny jako při­po­mín­ka národ­ní­ho stro­mu. Co nao­pak potě­ší méně je pou­ží­vá­ní slo­ve­sa zglaj­ch­šal­to­vat, kte­ré má autor oči­vid­ně v obli­bě. Knize by více slu­še­lo pou­ží­vá­ní jiné­ho vhod­né­ho ekvi­va­len­tu. Malá poznám­ka k samot­né obál­ce, kte­rá je sesta­ve­na z dobo­vých zná­mek vychá­ze­jí­cích u pří­le­ži­tos­ti půso­be­ní jed­not­li­vých pre­zi­den­tů. Prezidentů dopo­sud bylo jede­náct, ale zná­mek se zde stří­dá pou­ze deset. Chybí znám­ka s Emilem Háchou, což pozor­né­mu čte­ná­ři neu­jde hned při prv­ním pohle­du. Fanoušci fila­te­lie zbystří, pro­to­že ví, že Hácha nikdy na poš­tov­ní znám­ce nevy­šel. Nestálo by pak za úva­hu zvo­lit jinou gra­fic­kou for­mu obál­ky?

Je zná­mo, že v sou­kro­mí se o němec­kých oku­pan­tech Hácha vyja­d­řo­val s vel­kým despek­tem, zejmé­na nesná­šel K. H. Franka, kte­ré­ho se bál a jenž s ním vět­ši­nou jed­nal hrubě a pový­še­ně. Teror, kte­rý Heydrich po svém pří­jez­du do Prahy v Protektorátu zave­dl, byl pro stát­ní­ho pre­zi­den­ta těž­kým bře­me­nem. Popravy a depor­ta­ce čes­kých vlas­ten­ců do nacis­tic­kých kon­cen­t­rač­ních tábo­rů jas­ně nazna­čo­va­ly, že čes­ká auto­no­mie se už stá­vá jen prázd­ným pojmem. Navíc byly do čes­ké pro­tek­to­rát­ní vlá­dy Heydrichem jme­no­vá­ny i oso­by, kte­ré již bez skru­pu­lí kola­bo­ro­va­ly s oku­pan­ty.

Vladimír Liška je absol­ven­tem Pedagogické fakul­ty Univerzity Karlovy. Momentálně půso­bí jako pub­li­cis­ta a pro­za­ik se zamě­ře­ním na his­to­rii, záha­dy a nepro­bá­da­né jevy. Publikoval v časo­pi­sech Reflex a Koktejl. Je auto­rem více než tři­ce­ti knih.

Knihu může­te nyní zakou­pit na Albatros Media se sle­vou.

Daniela Slouková Recová

Související příspěvky:

  • Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let13. června 2018 Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let Populární holandský stařík Hendrik Groen je zpět! Po roce se rozhodl opět vrátit ke svému deníku a zaznamenávat všechno, co se děje v domově důchodců, ve kterém tráví stáří. Pořád nemůže […]
  • Ženy českých panovníků 33. srpna 2017 Ženy českých panovníků 3 Mgr. Vladimír Liška, přední český záhadolog, se ve třetím dílu této úspěšné série věnuje neprávem opomíjeným čtrnácti kněžnám a královnám. Připomíná, že na bedrech žen panovníků spočívala […]
  • Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 %22. ledna 2017 Velké aféry a skandály evropských panovnických dvorů - 95 % Byla Lukrézie Borgia skutečně obávanou travičkou? Jsou obvinění, vznesená proti Kateřině Howardové, páté ženě anglického krále Jindřicha VIII., pravdivá? Co skrývala milenka Ludvíka I. […]
  • Zdravé svačiny do školy i do práce16. února 2018 Zdravé svačiny do školy i do práce Poslední dobou se bez nadsázky roztrhnul pytel s návody jak se zdravě stravovat a kuchařkami, které jsou plné zdravých receptů. Všude kolem se to hemží výrazy jako raw, bio, lokální […]
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%8. ledna 2017 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […]
  • Recenze: Zvířátka v džungli29. června 2018 Recenze: Zvířátka v džungli V džungli se narodili dva malí tygříci, kteří provedou malé čtenáře životem v pralese a ukážou jim ostatní obyvatele, kteří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilustrace Laury Horton […]
  • Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem29. června 2018 Recenze: Uč se barvy s kouzelným kolečkem Také máte problém naučit své dítě poznávat barvy?  Do dneška si neustále plete zelenou s modrou a oranžovou se žlutou? Pro všechny rodiče, ale především zvídavé děti  od tří let je určena […]
  • Les7. března 2018 Les Malé děti jsou velmi zvídavé a jejich zvědavost není často možné ukojit jednoduchou odpovědí. Pro rodiče, kteří si rádi vezmou pomocníka v podobě knihy, je zde novinka Angely Weinholdové […]
  • Koukám a co nevidím4. března 2018 Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vychází v nakladatelství Motto její sbírka každodenních postřehů ze života s názvem Koukám a co […]
  • Zadrátovaný svět14. března 2018 Zadrátovaný svět Začalo to Deníkem Anny Frankové… A pokračuje do dnešních dnů. Holokaust je i přes několik desítek let, které nás od něj dělí, stále aktuální téma. Každá další kniha přinášející svědectví o […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *