POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH

POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 list­na­tých a jeh­lič­na­tých stro­mů od MEIKE BOSCH
Ohodnoťte člá­nek

Hledáte-li sku­teč­né­ho pomoc­ní­ka na to, jak se nau­čit jed­no­du­še roz­li­šo­vat stro­my ve svém oko­lí a vyhle­dá­vat jejich názvy dle tva­rů a veli­kos­tí jed­not­li­vých lis­tů, zce­la urči­tě si nenech­te ujít novin­ku „Poznejte stro­my pod­le lis­tů“ od Meike Bosch, jež vyda­la Grada  Publishing, a.s..

Tato kni­ha vás vel­mi rych­le pře­svěd­čí o tom, že dře­vi­ny můžou být vel­mi roz­ma­ni­té, ostat­ně na jed­not­li­vých strán­kách je vyob­ra­ze­no cel­kem 64 dru­hů stro­mů, s kte­rý­mi se může­te setkat na svých pro­cház­kách lesem, par­kem či ve vel­kých zahra­dách nebo jen tak podél cest, navíc všech­ny stro­my uve­de­né v pub­li­ka­ci kve­tou.

Stromy mají svůj mimo­řád­ný půvab, neboť pod nimi lze skvě­le odpo­čí­vat, rela­xo­vat, pro­chá­zet se, ale mimo to si může­te i vyslech­nout vyprá­vě­ní o nich samot­ných ve for­mě nej­růz­něj­ších pohá­dek a bájích. V těch­to pří­bě­zích a mýtech míva­jí vět­ši­nou všech­ny tyto stro­my vel­mi důle­ži­tou roli, pro­to­že jim jsou při­su­zo­vá­ny a při­pi­so­vá­ny léči­vé schop­nos­ti nebo něja­ká jiná magic­ká síla.

Ale na co kon­krét­ní­ho se může­te v této pub­li­ka­ci těšit?

Obvykle se stro­my a keře urču­jí pod­le svých lis­tů, díky nímž se hned zjis­tí, ze kte­ré jsou čele­di, a ke kte­ré­mu rodu pat­ří. Není nic jed­no­duš­ší­ho, než se pro­střed­nic­tvím této pub­li­ka­ce nau­čit stro­my roz­li­šo­vat pod­le toho, jak vypa­da­jí jejich lis­ty, okra­je a dle pomo­cí jejich při­bliž­né veli­kos­ti.

Stačí jen jedi­né - utrh­nout nebo sebrat list a pak jej při­lo­žit k měřít­ku na zálož­ce kni­hy a určit při­bliž­nou dél­ku. Uvnitř kni­hy jsou lis­ty seřa­ze­ny a roz­dě­le­ny dle veli­kos­ti do tří základ­ních sku­pin - men­ší než 10 cm, na 10 až 15 cm a vět­ší 15 cm.

Každému ze stro­mů je věno­va­ná dvou­stra­na, kte­rá je slo­že­ním iden­tic­ká s ostat­ní­mi. Nahoře je vyob­ra­zen čes­ký a vědec­ký název dru­hu a čes­ký název čele­di. Pokud však nee­xis­tu­je žád­ný čes­ký název, je tu uve­den pou­ze název vědec­ký. Následuje struč­ná cha­rak­te­ris­ti­ka kaž­dé­ho ze stro­mů tj. cha­rak­te­ris­tic­ké zna­ky stro­mu, a spous­ta zají­ma­vých, odbor­ných infor­ma­cích.

Dále se sou­stře­ďu­je na samot­ný list. Na kaž­dém z lis­tu jsou zná­zor­ně­ny nej­ty­pič­těj­ší zna­ky, kte­ré jsou důle­ži­té pro jeho správ­né urče­ní, jako je tvar a okraj lis­tu. Kreba uka­zu­je na strom jako celek, kde jeho vněj­ší obrys tzvk. habi­tus bývá pro daný druh cha­rak­te­ris­tic­ký.

Průvodce je dopl­něn o spous­tu foto­gra­fií a kre­seb s nej­růz­něj­ší­mi detai­ly jako jsou např. kvě­ty, plo­dy, kůra, pod­zim­ní zbar­ve­ní a podob­ně.

Obálku kni­hy lze pou­žít i jako zálož­ku, tj. k ote­vře­ní a zalo­že­ní na strán­ce, kde se momen­tál­ně sna­ží­me porov­nat něja­ký list. Když se nám kni­ha nedej bože omy­lem zaklap­ne, nemu­sí­me se bát, že onu strán­ku bude­me zdlou­ha­vě vyhle­dá­vat; sta­čí jen otevřít tam, kde jsme prv­ně zalo­ži­li.

Jinak vnitř­ní des­ky obál­ky mohou poslou­žit i jako drob­ný tahák na samot­ných toul­kách pří­ro­dou, neboť na vnitř­ních stra­nách nalez­ne­me nama­lo­vá­ny nej­růz­něj­ší plo­dy a kvě­ty někte­rých stro­mů. POZOR! Pokud vnitř­ní des­ky roz­lo­ží­te na troj­strán­ky, zís­ká­te nejen poža­do­va­né meřít­ko ale i pře­hled­ný sou­hr­ny vyob­ra­ze­ných lis­tů všech stro­mů.

Samozřejmě by začí­na­jí­cí bota­ni­ci měli znát i něco málo z odbor­ných ter­mí­nů, aby se jen tak v kni­ze neztra­ti­li. Botanickým ter­mí­nům je pro­to v kni­ze věno­va­ná dvou­stra­na týka­jí­cích se lis­tů, názor­ně před­kres­le­na a vysvět­le­na, tj. jak vypa­da­jí jeh­li­co­vi­té a šupi­no­vi­té lis­ty, lis­ty s rov­ným okra­jem, lis­ty se zubas­tým nebo pilo­vi­tým okra­jem, laloč­na­té lis­ty, slo­že­né lis­ty včet­ně jed­not­li­vých pod­ka­te­go­rií.

Nesmí chy­bět ani vysvět­le­ní toho, jak mohou být jed­not­li­vé lis­ty posta­ve­ny tj. stří­da­vé, vstříc­né, přes­le­ni­té a ve sva­zeč­cích. Kromě lis­tů, vás sezná­mí i se stro­mem jako cel­kem, popí­še jed­not­li­vé čás­ti od koru­ny, výš­ky až po kůru a bor­ku. Nezapomene se zmí­nit o jejich typic­kém sta­ve­niš­ti a oblas­ti půvo­du

Nebojte se! Stromy lze s tro­chou cvi­ku poznat již z dál­ky.... a i Vy se to s tou­to kni­hou nau­čí­te a sta­ne­te se mis­try v pozná­va­ní stro­mů.

Poznejte stro­my pod­le lis­tů
(64 list­na­ných a jeh­lič­na­tých stro­mů)
Napsal: Meike Bosch
Přeložilas: Kateřina Homutová
Vydala: Grada Publishing, a.s.
První vydá­ni
Praha 2018
Počet stran: 111

Andrea Bátovská

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *