Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe

  •  
0036677525 KE0930 velka

V nové kni­ze Spánek: Proč je dob­ré spát a co dělat, když to nejde, vás autor sezná­mí s růz­ný­mi infor­ma­ce o spán­ku. Ano, bude to hlav­ně teo­rie, ale je důle­ži­té pocho­pit, jak spá­nek fun­gu­je a mnoh­dy poté zjis­tí­me, že jsme si mys­le­li o spán­ku věci, kte­ré nejsou prav­di­vé.

Autor čte­ná­ře sezná­mí s infor­ma­ce­mi, proč je důle­ži­té spát dosta­teč­nou dobu, kte­rá je však u kaž­dé­ho indi­vi­du­ál­ní, a co se může stát, pokud nespí­me dost dlou­ho. Člověk může spát dlou­ho, přes­to se nemu­sí cítit dob­ře. Dozvíte se, jaké jsou jed­not­li­vé fáze spán­ku a co se při nich s tělem děje a kte­rá fáze je nej­dů­le­ži­těj­ší pro to, abychom se cíti­li dob­ře. Co při­spí­vá k tomu, zda jsme bdě­lí či nao­pak ospa­lí . Autor i uka­zu­je, že mnoh­dy máme od spán­ku nere­ál­ná oče­ká­vá­ní, mož­ná pro­to se stá­le necí­tí­me dob­ře.

V kni­ze najde­te také tipy, jak si uspo­řá­dat pro­stře­dí, aby se vám dob­ře spa­lo, jak si pora­dit s mož­ný­mi pro­blémy a také se dozví­te, že je tře­ba urči­tá pra­vi­del­nost a co se sta­ne, pokud ta je naru­še­na.

Dále se pak již zabý­vá důvo­dy nespa­vos­ti, kte­ré mohou být méně závaž­né a nebo již závaž­né. Příčiny jsou růz­né. Nechybí ani kapi­to­la, proč ne vždy jsou léky na spa­ní tou nej­lep­ší vol­bou a přes­to tolik lidí tyto léky poly­ká napros­to běž­ně. Autor věnu­je kapi­to­lu i lidem, kte­ří pra­cu­jí na smě­ny a kte­ří míva­jí nej­vět­ší pro­blémy se spán­kem, proč tomu tak je a co se s tím dá dělat. Je zdřím­nu­tí během dne zdra­vé? I na tuto otáz­ku najde­te v kni­ze odpo­věď.

Kniha je sice dost teo­re­tic­ká, ale pokud se nene­chá­te odra­dit, lépe poro­zu­mí­te, jak fun­gu­je spá­nek, může­te i zjis­tit, proč se vám neda­ří spát tak, jak bys­te chtě­li a co s tím lze udě­lat. Kniha mi při­šla doce­la zají­ma­vá a pří­nos­ná, i když je nároč­něj­ší na čte­ní z důvo­du její teo­re­tič­nos­ti, ale naštěs­tí nejde o odbor­nou lite­ra­tu­ru, tak­že se čte rela­tiv­ně snad­no. Jediné, co mi mís­ty tro­chu vadi­lo, byl humor či poje­tí ame­ric­ké­ho auto­ra, mís­ty mi urči­té komen­tá­ře či vsuv­ky při­šly zby­teč­né, tro­chu jsem měla dojem, že tak srá­ží urči­té lidi a jejich pro­blémy.


Autor: Chris Winter

Nakladatelství: Cpress

Počet stran: 256

Žánr: Zdravý život­ní styl, lékař­ství

Moje hod­no­ce­ní: 75 %


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […]
  • Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku18. prosince 2018 Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku Přírodní kosmetika – kdo by o ní již neslyšel, zvlášť když v poslední době se o ní mluví čím dál častěji? Chcete dát sbohem chemii a vyrobit si vlastní, čistě přírodní kosmetiku a […]
  • Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě8. července 2018 Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě Nová kniha potěší všechny zájemce o zdravé stravování, ale i o celkově zdravý život v harmonii. Autorem je Margit Slimáková, známá dietoložka, propagátorka zdravé stravy, publicistka i […]
  • Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy16. června 2019 Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy Dnešní svět na nás nakládá vysoké nároky. Musíme být výkonní, neúnavní, rychlí a zvládnout tolik věcí, jak v práci, tak v běžném životě, že občas už toho máme dost a chytneme nějaký bacil […]
  • Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha20. března 2016 Josef Schrötter: Ozdravení těla i ducha Potraviny, speciální potraviny, energie. Tři malé obrázky, které v symbolech výborně ukazují to, co najdete v knize. Autor patří  mezi přední české psychotroniky, léčitele a jeho […]
  • Zelená kosmetika – Michaela Suchá8. července 2017 Zelená kosmetika – Michaela Suchá Máte rádi přírodní kosmetiku bez zbytečné chemie a ještě navíc byste si ji chtěli vyrábět sami svépomocí a nemuset ji kupovat? Pokud jste na některou z otázek odpověděli ano, pak Vás […]
  • Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová11. května 2019 Hravé fit recepty, sladké dobroty - Barbora Svobodová Kuchařka se sladkými recepty, je pro všechny vyznávající zdravé stravování, ale i pro ty, který chtějí zhubnout a neví, jak si pochutnat na sladkém dezertu, s minimem kalorií a větší […]
  • DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové17. listopadu 2017 DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO fakt už dál […]
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […]
  • Knížka o hormonech pro každou ženu16. prosince 2018 Knížka o hormonech pro každou ženu Knihu Hormony v harmonii daly dohromady dvě ženy, gynekoložka a bioložka, které se problémy žen často zabývají. Hormonální rovnováha je jedním ze základních bodů, aby žena mohla být zdravá […]