Jedna má všechno, po čem ta druhá touží. Která z nich bude poslední pani Parrishovou?

Jedna má všech­no, po čem ta dru­há tou­ží. Která z nich bude posled­ní pani Parrishovou?
Ohodnoťte člá­nek

Amber Pattersonová je žena, kte­rá vždy musí dostat co chce, a je jed­no, za jakou cenu. Pokud po něčem zatou­ží, musí to mít! Nejnovějším objek­tem jejich tužeb je Jackson Parrish. Hezký, úspěš­ný, boha­tý... a žena­tý otec dvou dětí.

Amber si vše peč­li­vě pro­mys­lí a pak postu­pu­je přes­ně pod­le plá­nu. „Náhodou“ se sezná­mí s Jacksonovou man­žel­kou Daphne a lží si zís­ká její důvě­ru a přá­tel­ství. Díky tomu začne s rodi­nou Parrishových trá­vit čoraz víc času a poda­ří se jí zís­kat mís­to v Jacksonově fir­mě. Teď už zbý­vá jen jedi­né – zba­vit se Daphne a obsa­dit její mís­to. Co když ale doko­na­lá rodi­na není doko­na­lou? Co když má Daphne své vlast­ní plá­ny a stej­ně sil­nou vůli jako Amber?

Amber si skle­nič­ku vza­la a napi­la sa. „Díky. Kde je Jackson?“ Daphne zakou­le­la oči­ma. „V kan­ce­lá­ři, kde jin­de?“ Ztišila hlas , aby ji dce­ry nesly­še­ly, a přristou­pi­la blíž k Amber. „Upřímně, celý týden je pryč, a jakmi­le při­jde domů, stě­žu­je si, že Bella necha­la boty v hale.“ Zavrtěla hla­vou. „Někdy je to jed­no­duš­ší, když ode­jde.“ Jen se neboj, dra­há. Nebudeš to muset sná­šet dlou­ho. Nejradši by to řek­la nahlas. Zatvářila se sta­rost­li­vě a pozna­me­na­la: „Bereš mi ilu­ze o man­žel­ství.“ Zasmála se.

Liv Constantine

je pseu­do­ny­mem dvou ame­ric­kých auto­rek – sester Lynne Constantine a Valerie Constantine. Na vzdá­le­nost tří stá­tů se Lynne a Valerie roz­hod­ly napsat spo­leč­ně kni­hu – při vymýš­le­ní pří­bě­hu strá­vi­ly dlou­hé hodi­ny hovo­ry na Skypu a vymě­ni­ly si neko­neč­né množ­ství mai­lů. Podařilo se jim vytvo­řit neotře­lý pří­běh s až mra­zi­vě tem­nou záplet­kou. Thriller Poslední paní Parrishová je jejich spo­leč­ným debu­tem.

Touha po jiném životě, tajemství a lži

Kniha je roz­dě­le­ná na tři čás­tí. V prv­ní se vám před­sta­ví  Amber, dív­ka z chudých poměrů, kte­rá chce žít život, jaký si zaslou­ží. To zna­me­ná život plný bohat­ství a luxu­su. Vymyslí důmysl­ný plán pro­pra­co­va­ný do nejmen­ších detailů a uve­de ho do cho­du hned, jak se jí naskyt­ne pří­le­ži­tost. Ještě štěs­tí, že je Daphne tak hlou­pá a naiv­ní! Nejen, že jí dává všech­ny potřeb­né infor­ma­ce, ale dokon­ce jí zaří­dí i prá­ci v Jacksonově fir­mě!

V dru­hé čás­ti odha­lu­je tajem­ství své­ho živo­ta Daphne. Mluví nejen o ztrá­tě milo­va­né sest­ry a své nada­ci, ale i o dětech a o svém vzta­hu s Jacksonem. Jak se pozna­li, jaká byla jejich svat­ba i spo­leč­ný život, kte­rý se zdá být bez­chyb­ný a doko­na­lý. Za zaví­dě­ní­hod­nou fasádou se ale ukrý­va tajem­ství plné boles­ti, stra­chu a smut­ku. Když Daphne odha­lí pra­vou tvář svo­jí nej­lep­ší kama­rád­ky Amber, vycí­tí pří­le­ži­tost změ­nit svůj život. Připraví si vlast­ní plán a roz­hod­ne se vyu­žít Amber stej­ně, jako ona vyu­ží­vá ji.

Třetí část je nej­krat­ší a záro­veň nej­na­pí­na­věj­ší. Plány obou žen se daly do pohy­bu. Obě mají své nadě­je a obě jsou odhod­la­né dosáh­nout své­ho. Jak dopad­ne jejich vzá­jem­ný sou­boj o vysně­ný život?

Dokonale propracovaný příběh - od začátku až do konce!

Autorky si vybra­ly téma, kte­ré čte­ná­ře zaujme, a jed­not­li­vé detai­ly pří­bě­hu mají pro­pra­co­va­né tak doko­na­le, že by jim to moh­la závi­dět i samot­ná Amber. Na prv­ní pohled bez­vý­znam­né drob­nos­ti postup­ně do sebe zapa­da­jí a vytvá­ře­jí dějo­vou lin­ku, kte­rou bude­te sle­do­vat se zata­je­ným dechem. Stejně tak jako pří­běh jsou pro­pra­co­va­né i cha­rak­te­ry postav. Kromě hlav­ních hrdi­nek a Jacksona jsou to napří­klad děti Parrishových a Daphnina kama­rád­ka Meredith, kte­ří zaujmou, i když jejich role v kni­ze není vel­ká.

První část se vám může zdát tro­chu zdlou­ha­vá, ale čím blíž jste ke kon­ci pří­bě­hu, tím víc si dává­te dohro­ma­dy jed­not­li­vé díl­ky sklá­dač­ky a začí­ná­te chá­pat, že žád­ná věta zde není zby­teč­ná a vše je sou­čás­tí  autor­ské­ho zámě­ru. Taky na vás čeká něko­lik pře­kva­pi­vých odha­le­ní, kte­ré vás při­nu­tí měnit názo­ry na koná­ní jed­not­li­vých postav. Protože kaž­dá z nich má tajem­ství, kte­ré se nesmí nikdo dozvě­dět - a když se tako­váh­le tajem­ství dosta­nou na svět­lo svě­ta, začne jít do tuhé­ho.

A co konec? Ten je jed­no­du­še per­fekt­ní! Poslední paní Parrishová pat­ří ke kni­hám, po jejichž dočte­ní si spo­ko­je­ně řek­ne­te, že spra­ve­dl­nost pře­ce jen exis­tu­je, tak­že pokud máte rádi psy­cho­lo­gic­ké thrille­ty, nenech­te si ujít debut Liv Constantine.

 

Hodnocení: 95%

 

Poslední pani Parrishová

Originální název: The Last Mrs. Parrish

Autor: Liv Constantine

Překlad: Hana Čapková

Vydáno: 2018, Domino

Počet stran: 440

 

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Domino. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, můžete ji zakou­pit zde.

Janka Mišúnová

Související příspěvky:

  • Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem19. května 2018 Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem Kate strávila posledních patnáct let ve válečné zóně. Pracovala jako válečná reportérka. Teď se vrací domů, protože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihla, její sestra Sally jí dala vědět […]
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […]
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […]
  • Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru!3. října 2018 Dávejte si pozor na dceřiny věci...a na dceru! Jo Blackmoreová trpí psychickou nemocí, ale snaží se žít normální život.Pracuje a svědomitě se stará o svou milovanou dvouletou dceru Elisu. Její život by byl skvělý, nebýt toho, že její […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *