Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie

PosledniNadech

Eva je devě­ta­dva­ce­ti­le­tá porod­ní asi­s­tent­ka, kte­rá se vda­la za Jacksona. Pouhých deset měsí­ců po svat­bě Jackson zemře při pádu ze ská­ly při ryba­ře­ní. Jeho tělo ale neby­lo nale­ze­no. Eva ho mar­ně hle­dá. Pak odje­de do Tasmánie, kde byd­lí jeho rodi­na, bra­tr Saul a nemoc­ný otec Dirk, s nimiž se Eva nikdy nese­tka­la. Chce spo­leč­ně s nimi sdí­let zármu­tek. Jacksonův bra­tr ji postup­ně odha­lí svou minu­lost, kte­rá je totož­ná s minu­los­tí Jacksona. Eva se dozví­dá, že její sňa­tek a život před ním je jeden vel­ký pod­vod. Žila s mužem, o kte­rém vůbec nic nevě­dě­la. To co on sám jí řekl byl život jeho bra­t­ra Saula. Ten se do ní zami­lu­je. Dokáže se Eva vyrov­nat se svou nepro­ži­tou minu­los­tí? Zvládne se odpou­tat od smr­ti Jacksona a začne žít nový život? 

Musím říci, že mě ten­to román napros­to při­pou­tal k žid­li a muse­la jsem číst dál a dál. Autorka dob­ře zná drs­nou pří­ro­du a krá­su Tasmánie. To jakým způ­so­bem doká­za­la vylí­čit, jak chy­tá olih­ně a lou­pá ústři­ce, jsem si doká­za­la před­sta­vit, že jsem tam s ní a dělám to také.

Děj byl od prv­ní strán­ky veli­ce pou­ta­vý, začet­la jsem rych­le. Vůbec jsem si nedo­ká­za­la před­sta­vit, že bych pro­ží­va­la něco podob­né­ho co hlav­ní posta­va Eva. Ten obrov­ský zvrat na kon­ci kni­hy jsem oprav­du neče­ka­la. Tento román bych dopo­ru­či­la všem, co mají rádi pou­ta­vý pří­běh, neče­ka­né zvra­ty a roz­sáh­lou záplet­ku.

Lucy Clarkeová vystu­do­va­la ang­lic­kou lite­ra­tu­ru a něja­ký čas pra­co­va­la jako mode­rá­tor­ka spo­le­čen­ských akcí a také vyu­čo­va­la tvůr­čí psa­ní. V sou­čas­né chví­li je spi­so­va­tel­kou na plný úva­zek. Miluje ces­to­vá­ní a psa­ní dení­ků. Její debut The Sea Sisters se obje­vil v pres­tiž­ním výbě­ru Book Club Choise 2013 a byl pře­lo­žen do dese­ti jazy­ků. V češ­ti­ně vyšly její romá­ny Poslední nádech, Modrá a Stíny nad záli­vem. Lucy je vda­ná za Jamese Coxe, pro­fe­si­o­nál­ní­ho sur­fa­ře, se kte­rým spo­leč­ně trá­ví zimy ces­to­vá­ním a let­ní měsí­ce pak v jejich domě na již­ním pobře­ží Anglie.

Více na Kritiky.cz
Po čem muži touží - Herci a jejich role Na počátku filmu poznáváme Karla. „Jeden z mnoha mačistických chlapů, které jsem už v ...
Bud Spencer Bud Spencer, rodným jménem Carlo Pedersoli, (* 31. října 1929, Neapol – 27. června 2016, Ří...
ZLÍNFEST - Slavnostní zahájení festivalu 25. května 2018 ...
RECENZE – Lež Autorka: C. L. TaylorPřeklad: Zuzana PernicováNakladatelství: DominoRok vydání v ČR: 2016Poče...
Harrison Ford Han Solo, Indiana Jones, Richard Kimble...neříkejte že neznáte ani jednu z těchto postav, kter...

  • Autor: Lucy Clarkeová
  • Žánr: román pro ženy
  • Vydáno: 2015, Grada – pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha
  • Počet stran: 303
  • Vazba kni­hy: pev­ná, s pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-247-5460-4

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *