Pokoj zázraků

pokoj zázraků

Co všech­no je schop­ná udě­lat mat­ka pro to, aby zachrá­ni­la život své­ho syna? Thelmin život napl­ňu­je prá­ce a péče o dva­nác­ti­le­té­ho syna Louise. Většinu času věnu­je prá­ci, kte­rou pova­žu­je za vel­mi důle­ži­tou. Zastává význam­nou pozi­ci ve fir­mě na výro­bu koz­me­ti­ky a ráda by dosáh­la pový­še­ní. Její pri­o­ri­ty se ale změ­ní, když Louise sra­zí auto. Prognóza není dob­rá. Kluk upa­dl do kóma­tu a pokud do čtyř týd­nů nena­sta­ne zlep­še­ní jeho sta­vu, bude odpo­jen od pří­stro­jů. Naprosto zni­če­ná Thelma se po návra­tu z nemoc­ni­ce uchý­lí do syno­va poko­je.

Tam náho­dou obje­ví deník, kam si její syn zapi­so­val „zázra­ky“, tedy zážit­ky, kte­ré chce jed­nou pro­žít. Thelma se roz­hod­ne, že jeho sny pro­ži­je ona a zazna­me­ná mu je na kame­ru. Kdoví, tře­ba se Louis pro­be­re, až usly­ší o všech dob­ro­druž­stvích, kte­ré na něj čeka­jí. Jenže spl­nit sny tee­nage­ra není jed­no­du­ché, pokud je vám čty­ři­cet let...

Pokoj zázraků je debu­to­vým romá­nem fran­couz­ské­ho spi­so­va­te­le Juliene Sandrele a vyprá­ví o síle mateř­ské lás­ky a o tom, co je v živo­tě sku­teč­ně důleži­té. Thelma, hlav­ní hrdin­ka kni­hy, muse­la pro­žít tragé­dií, aby zjis­ti­la, co vlast­ně ve sku­teč­nos­ti chce. S pomo­cí své mat­ky pře­ko­na­la počá­teč­né zou­fal­ství a zača­la na celou situ­a­ci hle­dět s nadě­jí. Nález sezna­mu „zázraků“ jí umož­nil nejen poznat syno­vy nej­taj­něj­ší tou­hy, ale vrá­til jí i zpát­ky do živo­ta a dal jí sílu bojo­vat.

I navzdo­ry sil­né­mu posel­ství je ale kni­ha spíš odde­cho­vou čet­bou s náde­chem pohád­ky, než uvě­ři­tel­ným pří­bě­hem. Není totiž mno­ho matek - samo­ži­vi­te­lek, kte­ré si nejen­že mohou dovo­lit při­jít o prá­ci, ale navíc od býva­lé­ho šéfa vysou­dí sumu blí­ží­cí se mili­o­nu eur. Typická samo­ži­vi­tel­ka nemá ani pení­ze na luxus­ní hote­ly, ani kon­tak­ty, kte­ré by jí umož­ni­ly zazpí­vat si duet s oblí­be­ným zpě­vá­kem její­ho dítě­te.

Pokud však ke kni­ze bude­te při­stu­po­vat s nad­hle­dem, strá­ví­te s ní nejed­nu hezkou chvil­ku. Autorův styl psa­ní je vel­mi čti­vý a navíc je protka­ný las­ka­vým humo­rem. Kromě toho kni­ha může inspi­ro­vat k nale­ze­ní odva­hy dělat věci, na kte­ré jste dosud nemě­li odva­hu, a taky vám při­po­me­ne, že život je křeh­ký a že je důle­ži­té být tu pro ty, kte­ré milu­je­te.

 

Hodnocení: 80%

 

Pokoj zázra­ků

Autor: Julien Sandrel

Originální název: Le cham­bre des mer­ve­illes

Překlad: Natálie Nádassy

Vydáno: Motto, 2018

Počet stran: 256

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […]
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […]
  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […]
  • Recenze knihy: Čarodějnice30. května 2018 Recenze knihy: Čarodějnice Je velký počet stránek znakem dobré detektivky se zajímavou zápletkou? Nebo se jedná o vatu a příběh by měl jiný spád, kdyby kniha o třetinu stránek zhubla? Přesně tyto otázky jsem si […]
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […]
  • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […]
  • Koukám a co nevidím4. března 2018 Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vychází v nakladatelství Motto její sbírka každodenních postřehů ze života s názvem Koukám a co […]
  • Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem20. ledna 2018 Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem Román pro ženy vyprávěný z chlapské perspektivy. Román retrospektivní. Román téměř růžový. Příběh muže, který se dívá do hlavně padesátky vypráví o tom, jak nedořešená minulost kontaminuje […]
  • Veselí - kniha o návratu domů17. prosince 2018 Veselí - kniha o návratu domů Hledáte zajímavé čtení plné otázek i odpovědí? Máte rádi jižní Moravu a její dialekt? Neváhejte a pusťte se do čtení novinky Radky Třeštíkové Veselí. Třiatřicetiletá Eliška žije a pracuje […]
  • Klementýnka a naprostý blázinec - kniha9. srpna 2017 Klementýnka a naprostý blázinec - kniha Klementýnka se v pondělí ráno probudila a nakreslila krávu, které tečou z očí slzy. Mělo to totiž svůj důvod, ale o tom za chvíli. Klementýnka chodila do třetí třídy, měla bratra a maminka […]