POD MASKOU i ten nejserióznější a nejváženější občan může být zločincem

POD MASKOU i ten nej­se­ri­óz­něj­ší a nej­vá­že­něj­ší občan může být zlo­čin­cem
Ohodnoťte člá­nek

Toužíte-li si pře­číst napí­na­vý pří­běh s krás­ně vymyš­le­nou a doko­na­le pro­pra­co­va­nou záplet­kou, zce­la urči­tě si nenech­te ujít krimi-román pod názvem „Pod mas­kou“ od švéd­ské­ho novi­ná­ře a spi­so­va­te­le Matse Olssona. Tuto kni­hu vyda­lo Nakladatelství KNIHA ZLÍN, s.r.o..

Další pří­pad Harryho Svenssona chtě nechtě na sebe nene­chal dlou­ho čekat, ač do něj byl vta­žen i tak tro­chu pro­ti své vůli, a díky jed­né drob­né náho­dě to opět pěk­ně roz­ví­ři­lo jeho dopo­sud sta­ro­mlá­de­nec­ký život.

Hlavním hrdi­nou toho­to detek­tiv­ní­ho pří­pa­du je Harry Svensson, zábav­ný, a tak tro­chu i roz­váž­ný a kdy­si vel­mi úspěš­ný novi­nář, jež si plný­mi douš­ky uží­vá své­ho zaslou­že­né­ho důcho­du. Konečně má čas nejen na své koníč­ky, ale hlav­ně na všech­no, co má sku­teč­ně rád, a vlast­ně si na nic nemů­že stě­žo­vat. 

Nyní, již v důcho­du,  vypo­má­há v restau­ra­ci své­ho pří­te­le, kde mu k prá­ci bylo nabíd­nu­to i byd­le­ní v malém, při­lehlém domeč­ku. Žije si nyní poklid­ně až do doby, kdy jed­na udá­lost obrá­tí jeho život naru­by.

Vše zača­lo upro­střed jed­né noci, kdy Harryho Svenssona vzbu­dí zuři­vé buše­ní na dve­ře. Otevře je a dovnitř vpad­ne zou­fa­lá dese­ti­le­tá dív­ka, kte­rá se oka­mži­tě scho­vá pod postel. Vzápětí se uká­že, že ji pro­ná­sle­du­jí dva muži, motor­ká­ři. Co jsou zač? Kdo je poslal? Proč dív­ku nikdo nehle­dá? Kam se podě­li její rodi­če?  

Spolu se svým dlou­ho­le­tým a sta­rým pří­te­lem se pouš­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst a je odhod­la­ný za kaž­dou cenu zjis­tit nejen, co jsou ti muži - motor­ká­ři zač, ale hlav­ně zjis­tit všech­no o „záhad­né dív­ce“ a její minu­los­ti nebo ale­spoň něco málo o její rodi­ně? Proč tuhle dív­ku nikdo nepo­strá­dá a nehle­dá? Odkud z lesů se jen tak z niče­ho nic vyno­ři­la?

Díky své novi­nář­ské pra­xi nemá vůbec žád­ný pro­blém sehnat a vypá­t­rat všech­ny potřeb­né infor­ma­ce, neboť moc dob­ře ví, na jakých mís­tech se ptát, jaké otáz­ky poklá­dat, a přes­to všech­no se občas i on sám ocit­ne v ohro­že­ní živo­ta, a to když začne roz­krý­vat roz­sáh­le mafi­án­ské sítě a jejich neka­lou ile­gál­ní čin­nost, zaple­te se s motor­kář­ský­mi gan­gy a nara­zí na nacis­tic­ké akti­vis­ty, obchod s dro­ga­mi a nej­růz­něj­ší­mi pod­vo­dy 

Co všech­no se poda­ří Harrymu Svenssonovi pood­krýt a pood­ha­lit na čle­nech vyso­ce posta­ve­né spo­leč­nos­ti, jež v očích oby­čej­ných obča­nů se tvá­ří jako váže­ní a spo­řá­da­ní oby­va­te­lé, ale pod mas­kou pácha­jí a vydě­lá­va­jí na dob­ře orga­ni­zo­va­ných zlo­či­nech jako jsou napří­klad dro­gy.

Hlavní hrdi­na si mě zís­kal hned na prv­ních strán­kách kni­hy, neboť byl vždy a za kaž­dé situ­a­ce při­pra­ven rvát se pro dob­ro věci, chrá­nit nevin­né a bez­bran­né i za cenu, že by se i on sám mohl dostat do nebez­pe­čí a ohro­že­ní živo­ta.

 

A i když on sám je v jádru zce­la urči­tě pro­fe­si­o­nál, kte­rý moc dob­ře ví, co dělá ane­bo má dělat, občas na mě půso­bí dost nejis­tě, a netu­šíc, co pod­nik­nou, udě­lat nebo říct dál. Občas se jen tak nechá nést okol­nost­mi, aniž by do nich nikterak více zasa­ho­val.

„To se spra­ví, vždyc­ky se to spra­ví, a i když se to nespra­ví, tak to nějak dopad­ne.“

Příběh, jehož záplet­ka je sice zce­la vymyš­le­ná až neu­vě­ři­tel­ná, ale o to víc jsem si čte­ní této kni­hy uží­va­la. Hltala jsem kaž­dé slo­vo a roz­plé­ta­la jsem spo­lu s hlav­ním hrdi­nou Svenssonem tak tro­chu zamo­ta­ný pří­běh, pří­běh plný akce a neče­ka­ných zlo­či­nů. Možná to bylo všech­no moc pře­mrš­tě­né, ale za mě má Matt Olssson vel­ký obdiv.

 

POD MASKOU

Napsal: Mats Olsson

Vydalo Nakladatelství KNIHA ZLÍN, s.r.o. ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

v roce 2017

Vydání prv­ní

Počet stran: 362

 

Andrea Bátovská

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Recenze: Skřítek Permoníček20. června 2018 Recenze: Skřítek Permoníček Když jde do lesa dospělý, užívá si šumění stromů, zpěv ptáků, nacpe si pusu plnou borůvek a občas jej překvapí hlavička hříbka vykukující z mechu. Zkuste vzít do lesa malé děti a zeptejte […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *